Gå til sidens indhold

CO2 fra biomasse udgør 31 pct. af drivhusgasser

Emissionsregnskab 2022

I 2022 blev der udledt 20,2 mio. ton CO2 fra afbrænding af biomasse i Danmark, hvilket udgjorde 31 pct. af den samlede udledning af drivhusgasser fra aktiviteter i Danmark. Når CO2 fra afbrænding af biomasse medregnes er de samlede udledninger af drivhusgasser fra aktiviteter i Danmark faldet fra 78,2 mio. ton CO2-ækvivalenter i 1990 til 64,3 mio. ton CO2-ækvivalenter i 2022. Det svarer til et fald på 18 pct. Når udledningen af drivhusgasser opgøres uden CO2 fra afbrænding af biomasse er der i samme periode sket et fald på 41 pct. til 44,1 mio. ton CO2-ækvivalenter i 2022. Udledningen af CO2 fra afbrænding af biomasse er steget næsten 400 pct. siden 1990. Se mere om bl.a. import og typer af biomasse i artiklen Bag tallene. Udledningen fra aktiviteter i Danmark af drivhusgasser ekskl. CO2 fra afbrænding af biomasse har været svagt stigende siden 2020. I 2022 bidrog landbrug, skovbrug og fiskeri med 31 pct., industri med 13 pct. og husholdninger med 15 pct. af disse udledninger.

Udledning af drivhusgasser fra aktiviteter i DanmarkKilde: www.statistikbanken.dk/drivhus

17 pct. mindre drivhusgasser fra landbrug, skovbrug og fiskeri siden 1990

Udledninger af drivhusgasser fra landbrug, skovbrug og fiskeri er fra 1990 til 2022 reduceret med 17 pct. til 14 mio. ton CO2-ækvivalenter. Niveauet har stort set været uændret siden 2011. I 2022 fordeler udledningen sig på 51 pct. fra metan især fra dyrehold, 34 pct. fra lattergas især fra brug af kvælstofholdig gødning og 15 pct. fra CO2 især fra energiforbrug og kalkning af landbrugsjord. Udledningen af metan er faldet mindre end 2 pct. fra 1990 til 2022, mens udledningen af CO2 og lattergas er faldet 33 pct. hhv.  27 pct. i samme periode.

Udledning af drivhusgasser fra landbrug, skovbrug og fiskeriKilde: www.statistikbanken.dk/drivhus

29 pct. mindre drivhusgasser fra industri siden 1990

Udledningen af drivhusgasser fra industrien er faldet fra 8,3 mio. ton CO2-ækvivalenter i 1990 til 5,9 mio. ton i 2022. Det svarer til et fald på 29 pct. Det største fald ses i 2007-2009, hvor særligt plast-, glas-, og betonindustriens udledninger faldt fra 3,8 til 2,1 mio. ton CO2-ækvivalenter. Faldet i udledningen i 2007-2009 kan tilskrives finanskrisen. Udledningerne fra industrien er stort set uændrede fra 2009 til 2022 - dog med en stigning inden for plast-, glas-, og betonindustri som følge af stigende aktivitet inden for bygge og anlæg. I 2021 fordelte drivhusgasudledningerne sig med 52 pct. fra plast-, glas-, og betonindustri, 16 pct. fra olieraffinaderier, 15 pct. fra føde-, drikke- og tobaksvareindustri, 12 pct. fra øvrige industri og 4 pct. fra kemisk industri.

Udledning af drivhusgasser fra industrienKilde: www.statistikbanken.dk/drivhus

Nyt fra Danmarks Statistik

14. september 2023 - Nr. 317

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. september 2024

Kontakt

Kilder og metode

Opstillingen af emissionsregnskabet foretages ved at tage udgangspunkt i Danmarks Statistiks energiregnskab for Danmark samt branche- og energivarespecifikke emissionskoefficienter, der ind¬hentes eller beregnes på baggrund af oplysninger fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Univer¬sitet. Der suppleres desuden med oplysninger fra DCE om ikke-energirelaterede udslip. Drivhusgasemissionen inkluderer udledning af kuldioxid (CO2) inkl. og ekskl. biomasse, metan (CH4), lattergas (N2O) og F-gasser (HFC, PFC og SF6). Data for seneste år er foreløbige, og de er baseret på det seneste Energiregnskab for Danmark samt emissionskoefficienter og ikke-energirelaterede emissioner fra året før, hvor sidstnævnte dog er fremskrevet med indikatorer, fx landbrugets husdyrbestand og produktionsindeks for beton- og teglværksindu¬strien.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation