Gå til sidens indhold

Husholdningerne sparede mindre op i fjerde kvartal

Sektorfordelt nationalregnskab 4. kvt. 2023

I fjerde kvartal 2023 sparede husholdningerne 4,0 pct. af deres disponible indkomst op, når der korrigeres for sæsonbevægelser. Opsparingsandelen var dermed lavere end i tredje kvartal 2023, hvor husholdningerne sparede 5,8 pct. af deres disponible indkomst op. Sammenligner man med samme kvartal året før er opsparingen også faldet, idet opsparingsandelen i fjerde kvartal 2022 var på 5,5 pct.

Opsparingsandel i husholdningerne, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/nkn3

Stigning i det private forbrug

Det private forbrug steg i fjerde kvartal med 2,0 pct. Dermed har de danske husholdningers forbrug været voksende i alle fire kvartaler i 2023. Stigningen i forbruget i fjerde kvartal var særlig præget af husholdningernes køb af køretøjer.

Den disponible indkomst i de danske husholdninger var uændret i fjerde kvartal 2023 i forhold til det foregående kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser.

Disponibel indkomst og forbrug i husholdningerne, real værdi, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/nkn3

Indkomst, forbrug og opsparing i husholdninger, sæsonkorrigerede værdier

 

 

Året

 

2023*

 

 

2020*

2021*

2022*

2023*

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

 

 

løbende priser, mia. kr.

1

Disponibel bruttoindkomst

1141,2

1167,2

1286,1

1349,2

 

341,5

332,6

338,3

336,9

2

Forbrugsudgift

1073,9

1155,9

1224,6

1275,2

 

317,4

315,8

318,6

323,4

3

Korrektion for ændring i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensionskassereserver

74,2

99,3

116,2

111,8

 

23,9

32,3

28,2

27,5

4

Bruttoopsparing (1-2+3)

141,5

110,6

177,7

185,9

 

47,9

49,1

47,8

41,0

 

 

realvækst i pct. i forhold til perioden før

5

Disponibel bruttoindkomst

0,0

0,2

2,5

1,8

 

2,1

-1,1

0,9

0,0

6

Forbrugsudgift

-1,4

5,5

-1,4

1,0

 

0,5

0,9

0,1

2,0

 

 

pct.

7

Opsparingsandel (4 i pct. af (1+3))

11,6

8,7

12,7

12,7

 

13,1

13,5

13,1

11,3

8

Opsparingsandel uden korrektion1

5,9

1,0

4,8

5,5

 

7,0

5,1

5,8

4,0

*Foreløbige tal.
Anm.:Omfatter husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger.
1Opsparingsandel uden korrektion for ændring i pensionskassereserver ((1-2) i pct. af 1).
Kilde: www.statistikbanken.dk/nkn3

Den finansielle nettoformue steg

De danske husholdningers finansielle nettoformue steg med 245 mia. kr. i fjerde kvartal 2023. Dermed udgjorde nettoformuen 7.358 mia. kr. ved udgangen af kvartalet. Udviklingen i nettoformuen kan ofte tilskrives omvurderinger på husholdningernes formue i form af aktier og pensionsformue. Ved udgangen af 2023 var det især pensionsafkastet, der bidrog til den positive udvikling. Med stigningen i fjerde kvartal endte den finansielle nettoformue 302 mia. kr. højere end året før.

Husholdningernes nettoformue samt omvurderinger på aktier og pensionKilde: www.statistikbanken.dk/nksfk

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Nationalregnskab

Sektorregnskaberne er nationalregnskabets samlede kontosystem og er konsistente med den opgørelse af den økonomiske aktivitet, der også offentliggøres i dag i Nationalregnskab 4. kvt. 2023 revideret

Offentlige finanser

Oplysninger om den offentlige saldo og finansielle nettoformue er baseret på opgørelsen af de offentlige finanser og finansielle konti for offentlig forvaltning og service, som blev offentliggjort 26. marts i Offentligt kvartalsregnskab 4. kvt. 2023.

Betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter

Der er indarbejdet tal for betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter på grundlag af opgørelsen af betalingsbalancen i Betalingsbalance og udenrigshandel januar 2024.

Finansielle konti

Sektorregnskabernes finansielle konti opgøres i samarbejde med Danmarks Nationalbank og er konsistente med de tal, som Nationalbanken offentliggør i dag for Finansielle konti, 4. kvt. 2023. Se kvartalsvise og årlige serier fra sektorregnskabernes finansielle konti i Statistikbanken under www.dst.dk/stattabel/2916.

Sæsonkorrektion

Der må forventes øget usikkerhed på sæsonkorrektionen i forbindelse med COVID-19. Det skyldes, at beregningerne af de seneste sæsonkorrigerede værdier for de enkelte detaljerede serier er delvist baseret på fremskrivninger af den observerede serie, og derfor vil pludselige ændringer i seriens forløb ("outliere") føre til en øget usikkerhed. Outliere detekteres og behandles automatisk i standard anvendelse af sæsonkorrektionsprogrammet JDemetra+ med X13-metoden.

Nyt fra Danmarks Statistik

27. marts 2024 - Nr. 91

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. juni 2024

Kontakt

Kilder og metode

Sektorregnskabernes vigtigste kilder er den økonomiske aktivitet, der opgøres i nationalregnskabet, regnskabsoplysninger for stat, kommuner og finansielle selskaber, betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter samt finansiel statistik vedr. transaktioner og omvurderinger. Læs mere i vores statistik-dokumentation af sektorregnskabernes ikke-finansielle konti og sektorregnskabernes finansielle konti. Læs også en uddybende dokumentation af kilder og metoder af det kvartalsvise nationalregnskab på www.dst.dk/nationalregnskab.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation