Gå til sidens indhold

Industrien forventer yderligere fald i produktionen

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -12
september 2023
Ændring -5 point
august - september
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -11
september 2023
Ændring 0 point
august - september

Konjunkturbarometer for erhvervene september 2023

Forventningerne i industrien er vendt siden toppen i juli, hvor der var forventninger om stigende produktion og beskæftigelse. I september er der nu en overvægt af virksomheder, der melder om fald både, hvad angår forventninger til produktion og beskæftigelse, men også udviklingen i den faktisk produktion. Det sidste afspejles også i de seneste tal fra Industriens produktionsindeks. Figuren nedenfor viser, hvordan vurderingerne har udviklet sig i løbet af året.

Vurderinger af seneste tre og kommende tre måneders udvikling i industrien 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/baro6

Størst fald i forventet beskæftigelse

Forventningerne til beskæftigelse tager et stort dyk fra et nettotal på 12 i august til -9 i september. Det skyldes særligt de to største brancher (målt på beskæftigelse) Føde-, drikke- og tobaksvareindustri og Maskinindustri, hvor nettotallene er faldet fra hhv. 1 til 38 og -10 til -56. Virksomhedernes vurderinger vægtes efter beskæftigelse, og de to brancher udgør tilsammen ca. 35 pct. af den samlede beskæftigelse i industrien. Medicinalindustrien er den eneste branche med meget positive beskæftigelsesforventninger, men da den udgør omkring 13 pct. af de beskæftigede, er det ikke nok til at trække den samlede industri i positivt terræn.

Tillidsindikatorerne falder yderligere

Erhvervstillidsindikatoren, der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel, er faldet fra 97,3 i august til 93,4 i september. Tillidsindikatoren, der også inkluderer Forbrugerforventninger og således mere bredt belyser forventningerne til økonomien, falder fra 91,8 i august til 87,7 i september. Dermed er begge indikatorer nede på det laveste niveau siden april. Værdier under 100 afspejler vurderinger, der er lavere end det historiske gennemsnit.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, sæsonkorrigeret. September 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/tillid og Tillidsindikator - metodebeskrivelse (pdf)

Udviklingen i de sæsonkorrigerede konjunkturindikatorer

For industrien ses et fald grundet ovennævnte dyk i forventningerne til produktionen samtidig med, at ordrebeholdningen i stigende grad er utilstrækkelig. Serviceerhvervenes sammensatte indikator falder også grundet lavere vurdering af den faktiske omsætning. For bygge og anlæg er der ikke nogen ændring på månedsbasis, mens detailhandelen oplever fremgang i alle tre delindikatorer efter sidste måneds store fald. I tabellen herunder er tallene for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2022

2023

 

Sept.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

80,6

85,4

91,7

93,9

94,2

91,8

87,7

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

93,5

91,4

98,3

99,4

100,1

97,3

93,4

Industri

Sammensat (bk, sk)

-9

-13

-5

-5

-5

-7

-12

 

Produktionsforventning (sk)

-5

3

4

8

11

2

-5

 

Ordrebeholdning (bk)

-14

-26

-15

-18

-19

-17

-27

 

Færdigvarelagre (bk)

8

16

5

6

7

6

4

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

-20

-16

-12

-13

-12

-11

-11

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

-14

-13

-6

-4

-3

-3

-3

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-25

-18

-18

-21

-21

-19

-19

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

1

-1

2

4

4

3

0

 

Faktisk omsætning (sk)

2

-2

-1

1

1

1

-6

 

Forventet omsætning (sk)

5

2

8

8

8

4

6

 

Faktisk forretningssituation

-3

-3

0

3

2

3

-1

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

-24

-10

-10

-13

-6

-13

-9

 

Faktisk omsætning (sk)

-37

-7

-6

-6

-1

-5

-2

 

Forventet omsætning (sk)

-11

16

13

6

20

2

7

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

25

39

37

38

38

35

33

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459

Find flere konjunkturbarometertal

I Statistikbanken findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher. Temasiden Et overblik over dansk økonomi giver desuden et aktuelt billede af tilstanden i dansk økonomi for en række udvalgte indikatorer.

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -12
september 2023
Ændring -5 point
august - september
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -11
september 2023
Ændring 0 point
august - september

Nyt fra Danmarks Statistik

22. september 2023 - Nr. 327

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. oktober 2023

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationerne for de respektive konjunkturbarometre. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Nettotal udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation