Gå til sidens indhold

Medicin gav stort fald i industriens produktion i juli

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
-10,0 %
juni 2023 til juli 2023

Industriens produktion og omsætning juli 2023

Industriens samlede produktion faldt 10,0 pct. fra juni til juli og 0,5 pct. i perioden maj-juli sammenlignet med de foregående tre måneder. Det kraftige fald kom efter en stigning på 6,1 pct. i juni og skyldes primært et fald i medicinalindustrien i juli. Ses der bort fra denne branche faldt industriens produktion 1,7 pct. fra juni til juli og 4,2 pct. i perioden maj-juli sammenlignet med de foregående tre måneder. Set over det seneste år har den danske industri samlet set klaret sig bedre end andre vestlige landes. I juli 2023 var produktionen i Danmark 5,4 pct. højere end i juli 2022, mens EU-27 og USA oplevede fald på hhv. 0,2 pct. og 0,3 pct. i juni 2023 i forhold til juni 2022. Billedet er dog markant anderledes, hvis man i Danmark ser på tallene uden medicinalindustrien - så var industriproduktionen i Danmark i juli 2023 10,5 pct. lavere end i juli 2022, og Danmark ville have større tilbagegang end nabolandene. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015 og www.oecd.org

Medicinalindustriens produktion faldt kraftigt i juli

Industriens største branche, medicinalindustrien, havde et fald i produktionen i juli på 19,2 pct. Med en vægt i det samlede produktionsindeks på 20,1 pct. var det hovedårsagen til faldet i den samlede produktion. Set over perioden maj til juli steg produktionen i branchen dog med 4,6 pct. i forhold til de foregående tre måneder. Branchen har ofte store udsving i produktionen, hvilket muligvis hænger sammen med, at den er præget af et mindre antal store virksomheder.

Stigende produktion i fem af industriens brancher

Selvom det samlede produktionsindeks faldt var der stigende produktion i fem af industriens brancher i juli. Stigningerne var dog af mindre karakter og i brancher, som fylder mindre i den samlede industri. Dermed var stigningerne ikke nok til at modvirke faldet i medicinalindustrien og de øvrige brancher med faldende produktion.

Den samlede danske industri klarer sig stadig bedre end nabolandenes

Industrien i vores nabolande, Tyskland, Storbritannien og Sverige har ikke haft en så god udvikling i produktionen som den samlede industri i Danmark. I Tyskland var den samlede industriproduktion 0,6 pct. lavere i juni 2023 end juni 2022, mens den i Sverige faldt med 2,2 pct. I Storbritannien lå produktionen 3,1 pct. højere i juni 2023 i forhold til juni 2022. Som det fremgår, er en af årsagerne til, at den danske industri har klaret sig bedre end i vores nabolande, at medicinalindustrien udgør en stor del af den danske industri. Ses der i Danmark bort fra denne branche har den danske industri klaret sig dårligere end vores nabolande i det seneste år.

Faldende omsætning i juli

Industriens samlede omsætning faldt 6,7 pct. fra juni til juli og lå i perioden maj - juli 0,5 pct. under omsætningen i de foregående tre måneder. I juli faldt omsætningen 8,0 pct. på eksportmarkedet og 4,3 pct. på hjemmemarkedet. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. I beregningen af produktionen antages det, at virksomhederne enten sælger deres produktion eller lægger varerne på lager. Produktionen beregnes ved at tage månedsomsætningen og lagerbevægelser, som herefter bliver deflateret med producentprisindekset. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. Juli 2023

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Maj -
Juli

Juli
 

Maj -
Juli

Juli
 

Maj -
Juli

Juli
 

Maj -
Juli

Juli
 

Maj -
Juli

Juli
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

-5,0

-4,7

-5,6

-2,9

-3,6

3,5

2,8

-14,2

-0,5

-10,0

Omsætning2

I alt

-0,8

-7,7

-3,8

-3,9

-3,0

-0,9

1,8

-9,4

-0,5

-6,7

 

Eksport

1,0

-7,6

-4,2

-3,3

-2,3

0,1

1,5

-9,4

1,0

-8,0

 

Hjemme

-5,7

-7,8

-3,5

-4,4

-3,7

-1,9

2,5

-9,4

-3,3

-4,3

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion faldt 1,1 pct. i maj og steg 6,1 pct. i juni. Dermed er udviklingen i produktionen nedjusteret med 0,5 procentpoint i maj og 0,2 procentpoint i juni i forhold til den seneste offentliggørelse. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne.

Øvrige indikatorer for eksport

Import og eksport af varer og tjenester udarbejder også statistik om eksport, som alene omfatter varer, der krydser den danske grænse. Industriens produktion og omsætning omfatter både salg af varer produceret i og uden for Danmark. Mange virksomheder har valgt at flytte deres produktion ud af landet. Derved bliver en større og større del af eksportomsætningen, der indgår i Industriens produktion og omsætning, produceret i udlandet. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker. Betalingsbalance og udenrigshandel for juli bliver offentliggjort d. 8. september. Desuden har Danmarks Statistik et tema på dst.dk, der giver et overblik over dansk økonomi, der bl.a. viser udvalgte konjunkturindikatorer.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. Juli 2023

 

 

2023

Feb.-apr../ maj-juli

Juni./
juli

 

Vægte1

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

158,0

157,6

157,8

156,1

165,7

149,2

-0,5

-10,0

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

107,9

108,1

103,8

106,2

105,4

99,1

-2,8

-6,0

Tekstil- og læderindustri

1,1

116,7

114,6

108,6

109,1

105,0

100,9

-7,3

-3,9

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

83,5

82,5

79,4

77,1

75,0

74,2

-7,8

-1,1

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

131,8

133,3

131,5

124,9

123,8

118,9

-7,3

-4,0

Medicinalindustri

20,1

329,0

318,8

343,4

337,2

387,0

312,7

4,6

-19,2

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

99,8

97,9

94,3

92,1

87,7

88,9

-8,0

1,4

Metalindustri

8,7

105,3

104,9

97,7

102,9

99,5

98,1

-2,4

-1,4

Elektronikindustri

6,0

123,0

134,0

121,8

121,1

130,2

130,6

0,8

0,3

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

133,7

123,4

125,2

135,3

116,2

117,0

-3,6

0,7

Maskinindustri

14,0

107,5

112,7

108,0

103,9

106,9

103,1

-4,4

-3,6

Transportmiddelindustri

1,5

87,7

96,7

83,5

103,2

85,1

87,1

2,8

2,4

Møbler og anden industri mv.

13,0

140,3

144,7

133,8

129,3

133,0

135,2

-5,1

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsgodeindustri

27,2

117,7

123,5

112,0

110,7

115,2

109,8

-5,0

-4,7

Mellemproduktindustri

26,7

112,1

113,5

106,7

106,6

105,0

102,0

-5,6

-2,9

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

93,4

94,6

93,1

90,4

88,7

91,8

-3,6

3,5

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

219,5

215,4

226,4

223,3

245,6

210,7

2,8

-14,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

115,0

117,0

111,1

110,5

110,0

108,1

-4,2

-1,7

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

162,5

161,4

161,4

161,0

170,8

152,6

-0,2

-10,7

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
-10,0 %
juni 2023 til juli 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

7. september 2023 - Nr. 306

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. oktober 2023

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation