Gå til sidens indhold

Medicin gav stort løft til produktionen i november

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+9,9 %
oktober 2023 til november 2023

Industriens produktion og omsætning november 2023

Industriens samlede produktionsindeks steg 9,9 pct. fra oktober til november, primært drevet af en kraftig stigning i medicinalindustrien, læs mere om dette nedenfor. Ses der bort fra denne branche, så faldt produktionen i industrien 0,5 pct. Produktionen svinger en del på månedsbasis, men set over perioden september-november steg den samlede industriproduktion med 1,0 pct. i forhold til de foregående tre måneder. Ses der bort fra medicinalindustrien oplevede industrien en stigning i produktionen på 0,3 pct. i samme periode. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling. I forhold til november 2022 er produktionsindekset steget med 14,9 pct., men ses der bort fra medicinalindustrien, lå produktionen i november 9,2 pct. lavere end for et år siden.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Kraftig stigning i produktionen i medicinalindustrien i november

Medicinalindustriens produktion steg med hele 24,2 pct. i november. Kombinationen af en høj omsætning, øgede lagre og stagnerende producentpriser for branchen er samlet set anledning til stigningen. Branchen er i nogen grad domineret af nogle få store virksomheder, og store månedlige udsving i disse virksomheders produktion kan have stor betydning for branchens samlede udvikling. I perioden september-november steg produktionen i branchen 2,0 pct. i forhold til de foregående tre måneder. Medicinalindustrien vægter 20,1 pct. i det samlede produktionsindeks.

Faldende produktion i fem af industriens branchegrupper

I november var der faldende produktion i fem af industriens branchegrupper. Det største relative fald var i branchen transportmiddelindustrien, hvor produktionen faldt med 9,3 pct. Det var dog branchen maskinindustri, der havde det største negative bidrag til det samlede produktionsindeks for november med et fald i produktionen på 8,6 pct. og en vægt i det samlede indeks på 14,0 pct.

Svagt stigende omsætning i november

Industriens samlede omsætning steg 0,1 pct. fra oktober til november og lå i perioden september-november 0,6 pct. over omsætningen i de foregående tre måneder. I november steg omsætningen 1,0 pct. på eksportmarkedet og faldt 1,8 pct. på hjemmemarkedet. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. I beregningen af produktionen antages det, at virksomhederne enten sælger deres producerede varer eller lægger dem på lager. Produktionen beregnes ved at korrigere månedsomsætningen for lagerbevægelser og derefter omregne til mængder ved at deflatere med producentprisindekset. De offentliggjorte tal for omsætning er målt i løbende priser og er korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. November 2023

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Sept.-
nov.

Nov.
 

Sept.-
nov.

Nov.
 

Sept.-
nov.

Nov.
 

Sept.-
nov.

Nov.
 

Sept.-
nov.

Nov.
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

-0,2

-5,8

0,4

-0,8

-5,3

2,4

2,4

18,6

1,0

9,9

Omsætning2

I alt

-0,1

-11,3

-1,1

-0,5

-3,7

0,9

1,0

10,9

0,6

0,1

 

Eksport

-1,6

-10,9

-0,4

0,1

-2,6

-1,6

2,3

11,4

1,1

1,0

 

Hjemme

4,0

-12,5

-1,8

-1,0

-5,0

3,6

-2,9

9,4

-0,4

-1,8

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion faldt 0,8 pct. i september og steg 1,7 pct. i oktober. Dermed er udviklingen i produktionen nedjusteret med 0,4 procentpoint i september og opjusteret 0,4 procentpoint i oktober i forhold til den seneste offentliggørelse. Revisionerne skyldes dels forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne og i lige så høj grad ændringer i sæsonmønstret som følge af, at modellen for sæsonkorrektion nu indeholder en periode mere.

Øvrige indikatorer for eksport

Import og eksport af varer og tjenester udarbejder også statistik om eksport, som alene omfatter varer, der krydser den danske grænse. Industriens produktion og omsætning omfatter både salg af varer produceret i og uden for Danmark. Mange danske virksomheder har valgt at flytte deres produktion ud af landet. Derved bliver en større og større del af eksportomsætningen, der indgår i Industriens produktion og omsætning, produceret i udlandet. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker. Betalingsbalance og udenrigshandel for november blev offentliggjort d. 9. januar 2024. Desuden har Danmarks Statistik et tema på dst.dk, der giver et overblik over dansk økonomi, der bl.a. viser udvalgte konjunkturindikatorer.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. November 2023

 

 

2023

Juni-aug./
Sept.-nov.

Okt./
nov.

 

Vægte1

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

165,4

149,5

151,6

150,4

152,9

168,0

1,0

9,9

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

105,6

98,8

105,8

100,2

101,1

102,7

-2,0

1,6

Tekstil- og læderindustri

1,1

106,4

100,8

114,4

103,2

101,8

103,5

-4,1

1,7

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

75,5

74,7

75,5

76,6

76,6

77,7

2,3

1,4

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

123,3

118,7

119,4

121,1

117,0

118,8

-1,2

1,5

Medicinalindustri

20,1

386,5

312,2

321,6

321,9

320,7

398,3

2,0

24,2

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

88,1

88,8

89,1

90,7

89,4

86,7

0,3

-3,0

Metalindustri

8,7

98,1

94,7

100,6

95,8

101,0

98,4

0,6

-2,6

Elektronikindustri

6,0

126,0

119,5

110,5

112,1

114,7

107,0

-6,2

-6,7

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

115,4

115,6

111,2

109,2

107,2

116,2

-2,8

8,4

Maskinindustri

14,0

105,3

103,1

100,9

98,7

108,0

98,7

-1,3

-8,6

Transportmiddelindustri

1,5

88,6

95,3

104,7

95,7

113,9

103,3

8,4

-9,3

Møbler og anden industri mv.

13,0

135,4

145,0

139,8

141,4

148,7

157,3

6,5

5,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsgodeindustri

27,2

114,1

111,9

107,7

108,6

115,6

108,9

-0,2

-5,8

Mellemproduktindustri

26,7

104,9

101,2

102,7

105,7

102,6

101,8

0,4

-0,8

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

87,7

90,1

83,4

81,7

81,8

83,8

-5,3

2,4

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

245,6

210,5

218,0

215,2

217,2

257,6

2,4

18,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

109,7

108,5

108,8

107,2

110,7

110,1

0,3

-0,5

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

170,5

153,0

156,4

154,8

155,7

173,7

0,9

11,6

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+9,9 %
oktober 2023 til november 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

10. januar 2024 - Nr. 7

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. februar 2024

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationen om industriens produktion og omsætning. Se også emnesiden Industriens produktion og omsætning. Brancherne i industrien er grupperet i fire grupper. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation