Gå til sidens indhold

Stort set uændret industriproduktion i september

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+0,2 %
august 2023 til september 2023

Industriens produktion og omsætning september 2023

Industriens samlede produktion steg 0,2 pct. fra august til september men faldt 5,9 pct. i tredje kvartal sammenlignet med det foregående kvartal. Ses der bort fra industriens største branche, medicinalindustrien, så faldt produktionen med 0,2 pct. fra august til september og 2,1 pct. set over hele tredje kvartal sammenlignet med det foregående kvartal. Industriens produktion og omsætning er et af de første pejlemærker for udviklingen i dansk økonomi, som er baseret på indberetninger om virksomhedernes faktiske aktiviteter. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling. I forhold til september 2022 er produktionsindekset steget med 1,2 pct., men ses der bort fra medicinalindustrien lå produktionen i september 13,8 pct. lavere end for et år siden.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Stigende produktion i flere af industriens brancher

I september var der en stigning i produktionen i fem ud af industriens 12 branchegrupper. Det var elektronikindustri, som havde den relativt største stigning i produktionen på 4,6 pct. Med en vægt i det samlede produktionsindeks på 6,0 pct. bidrog branchen også mest til den lille samlede stigning i september. Set over hele tredje kvartal faldt produktionen i branchen dog med 5,2 pct. i forhold til det foregående kvartal.

Branchen med den største vægt i produktionsindekset, medicinalindustrien, havde en lille stigning i produktionen i september på 0,6 pct., men set over hele tredje kvartal faldt produktionen i branchen med 10,6 pct. i forhold til det foregående kvartal.

... og faldende produktion i de øvrige af industriens brancher

Selvom det samlede produktionsindeks steg en smule var der faldende produktion i syv af industriens branchegrupper i september. Det relativt største fald var i branchen tekstil- og læderindustri, hvor produktionen faldt med 9,1 pct. Det var dog branchen føde-, drikke- og tobaksvareindustri, der havde det største negative bidrag til det samlede produktionsindeks for september med et fald i produktionen på 2,1 pct. og en vægt i det samlede indeks på 14,1 pct.

Stigende omsætning i september

Industriens samlede omsætning steg 0,9 pct. fra august til september, men lå i tredje kvartal 4,1 pct. under omsætningen i det foregående kvartal. I september steg omsætningen 2,8 pct. på eksportmarkedet og faldt 2,6 pct. på hjemmemarkedet. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. I beregningen af produktionen antages det, at virksomhederne enten sælger deres produktion eller lægger varerne på lager. Produktionen beregnes ved at korrigere månedsomsætningen for lagerbevægelser og derefter omregne til mængder ved at deflatere med producentprisindekset. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. September 2023

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Juli-
sept.

Sept.
 

Juli-
sept.

Sept.
 

Juli-
sept.

Sept.
 

Juli-
sept.

Sept.
 

Juli-
sept.

Sept.
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

-2,4

1,3

-1,9

4,0

-6,5

-0,9

-7,8

-0,1

-5,9

0,2

Omsætning2

I alt

-7,6

1,2

-4,4

-0,5

-5,9

-5,0

-4,4

-1,4

-4,1

0,9

 

Eksport

-10,4

2,4

-3,5

1,0

-3,4

-2,6

-4,9

-0,7

-5,8

2,8

 

Hjemme

0,2

-1,9

-5,3

-1,8

-8,7

-8,0

-2,9

-3,6

-0,8

-2,6

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion faldt 9,4 pct. i juli og steg 0,3 pct. i august. Dermed er udviklingen i produktionen nedjusteret med 0,4 procentpoint i juli og opjusteret 0,1 procentpoint i august i forhold til den seneste offentliggørelse. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne.

Øvrige indikatorer for eksport

Import og eksport af varer og tjenester udarbejder også statistik om eksport, som alene omfatter varer, der krydser den danske grænse. Industriens produktion og omsætning omfatter både salg af varer produceret i og uden for Danmark. Mange virksomheder har valgt at flytte deres produktion ud af landet. Derved bliver en større og større del af eksportomsætningen, der indgår i Industriens produktion og omsætning, produceret i udlandet. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker. Betalingsbalance og udenrigshandel for september bliver offentliggjort d. 9. november. Desuden har Danmarks Statistik et tema på dst.dk, der giver et overblik over dansk økonomi, der bl.a. viser udvalgte konjunkturindikatorer.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. September 2023

 

 

2023

Apr.-juni/ -juli-sept.

Aug./
sept.

 

Vægte1

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

157,8

155,7

165,3

149,8

150,2

150,5

-5,9

0,2

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

103,7

106,1

105,7

99,3

102,1

100,0

-4,5

-2,1

Tekstil- og læderindustri

1,1

107,8

109,4

106,7

102,6

115,3

104,8

-0,4

-9,1

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

78,0

76,8

75,4

74,5

75,3

74,8

-2,4

-0,7

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

131,5

124,4

123,4

118,9

119,8

122,6

-4,7

2,3

Medicinalindustri

20,1

344,4

336,4

386,7

313,6

319,3

321,1

-10,6

0,6

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

94,3

92,0

88,1

88,8

89,4

90,6

-2,0

1,3

Metalindustri

8,7

97,4

103,0

98,2

94,6

99,1

97,4

-2,5

-1,7

Elektronikindustri

6,0

120,7

119,6

126,7

120,5

111,2

116,3

-5,2

4,6

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

124,8

134,8

116,5

116,4

114,8

113,2

-8,4

-1,4

Maskinindustri

14,0

108,1

103,3

104,9

103,5

99,4

99,1

-4,5

-0,3

Transportmiddelindustri

1,5

83,9

103,1

87,7

92,6

108,2

100,8

9,8

-6,8

Møbler og anden industri mv.

13,0

133,8

129,2

134,5

144,0

137,3

137,9

5,5

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsgodeindustri

27,2

111,7

110,0

113,9

112,1

107,0

108,4

-2,4

1,3

Mellemproduktindustri

26,7

106,3

106,5

105,2

101,4

103,2

107,3

-1,9

4,0

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

92,3

89,3

87,1

89,8

81,1

80,4

-6,5

-0,9

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

226,9

223,0

245,5

211,2

215,0

214,7

-7,8

-0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

110,9

110,2

109,6

108,6

107,7

107,5

-2,1

-0,2

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

161,5

160,6

170,5

153,4

155,1

154,9

-5,9

-0,1

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+0,2 %
august 2023 til september 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

7. november 2023 - Nr. 372

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. december 2023

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation