Gå til sidens indhold

Befolkningstilvækst især i Østjylland

Befolkningsfremskrivninger 2023-2070

Hvis den aktuelle befolkningsudvikling på kommunalt niveau med hensyn til fertilitet, dødelighed, nettoindvandring samt ind- og udflytning mellem kommunerne fortsætter frem til 2050, forventes de nuværende forskelle at blive forstærkede. Det vil betyde, at 36 kommuner vil have en negativ befolkningstilvækst frem mod 2050 og 21 kommuner have en tilvækst på over 10 pct.

Fremskrevet befolkningstilvækst på kommunalt niveau 2023-2050 ifølge 2023-fremskrivningenKilde: www.statistikbanken.dk/frkm123

Befolkningstilvækst højest blandt de ældste

Sammenlignes 2023-fremskrivningens forventede befolkningsudvikling med den faktiske befolkningsudvikling, der har været i Danmark mellem 1990 og 2023, fremgår det tydeligt, at den største vækst forventes at finde sted blandt de ældste aldersgrupper. Hvor aldersgruppen på 80 år og ældre ved indgangen til 2023 udgjorde 5 pct. af befolkningen, forventes denne andel at stige til omkring 10 pct. fra 2050 og frem. De øvrige aldersgruppers andele ændres i langt mindre grad hen over fremskrivningsperioden.

Befolkningen i faktiske folketal til og med 2023 og herefter ifølge 2023-fremskrivningenKilde: www.statistikbanken.dk/folk2 og frdk123

Antagelser om ukrainske indvandrere

I 2023-fremskrivningen er antagelser om indvandringen af ukrainske statsborgere, som kommer til Danmark efter Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (herefter: særloven) i 2023, baseret på den nettoindvandring på 1.100 personer, som er observeret i løbet af første kvartal 2023. På den baggrund er nettoindvandringen af ukrainere i 2023 fastsat til 4.400 i 2023-fremskrivningen. Køns- og aldersprofilen for de 4.400 ukrainere er baseret på nettostrukturen af de observerede ind- og udvandrede ukrainere i første kvartal 2023. Der er ikke udmeldt en kommunal fordelingsnøgle særskilt for indvandrede ukrainere i 2023, hvorfor disse er fordelt i henhold til befolkningsfremskrivningens sædvanlige indflytningsmodel på kommunalt niveau. Eftersom opholdsgrund på baggrund af særloven fortsat er tidsbegrænset til marts 2024, forventes ukrainere, som indvandrede på dette lovgrundlag i 2022 og 2023, at udrejse i henhold til denne bestemmelse i 2023-fremskrivningen. På kommunalt niveau håndteres denne udvandring gennem fremskrivningens kommunale fraflytningsmodel, hvilket resulterer i en mindsket nettoindflytning i 2024.

Om befolkningsfremskrivningen

Befolkningsfremskrivningen udarbejdes årligt i et samarbejde mellem DREAM og Danmarks Statistik. Fremskrivningen er baseret på forudsætninger om tidligere års fødsler, dødsfald, ind- og udvandringer samt til- og fraflytninger mellem landsdele og kommuner. Grundlaget for fremskrivningen ændrer sig dermed fra år til år i takt med ændrede forudsætninger, ligesom beslutninger og hændelser i ind- og udland kan ændre resultatet både på nationalt, landsdels- og kommunalt niveau. Fremskrivningen skal ikke opfattes som en forudsigelse af, hvordan Danmarks befolkning faktisk vil udvikle sig i fremtiden, men som et redskab, der angiver befolkningsudviklingen med afsæt i et sæt antagelser, der udspringer af den information, som i dag er til rådighed.

Nyt fra Danmarks Statistik

1. juni 2023 - Nr. 190

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. juni 2024

Kontakt

Kilder og metode

Yderligere information om fremskrivningen samt den anvendte metode og forudsætninger findes på www.dst.dk/doku/befolkningsfremskrivning, på emnesiden samt på www.dreamgruppen.dk. Anvendt lovgrundlag: Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation