Gå til sidens indhold

Fortsat fald i byggeaktiviteten i andet kvartal

Påbegyndt etageareal
Sæsonkorrigeret/estimeret
1,3 mio. m2
2. kvt. 2023
- 10 %
1. kvt. 2023-2. kvt. 2023
Påbegyndt antal boliger
Sæsonkorrigeret/estimeret
4.484
2. kvt. 2023
- 25 %
1. kvt. 2023-2. kvt. 2023

Byggeaktivitet 2. kvt. 2023

Byggeaktiviteten viste et fortsat fald i andet kvartal 2023 for både påbegyndt og fuldført byggeri sammenlignet med første kvartal 2023, mens der var en stigning i arealet af tilladt byggeri. Det påbegyndte byggeareal faldt fra 1,48 mio. m2 til 1,34 mio. m2, hvilket er et fald på 10 pct. fra første til andet kvartal 2023. Det årlige fald siden andet kvartal 2022 var på næsten 33 pct. Arealet af det tilladte byggeri steg fra 1,53 mio. m2 i første kvartal 2023 til 1,67 mio. m2 i andet kvartal 2023, svarende til en stigning på 9 pct. Der er dog stadig tale om et årligt fald på 18 pct. siden andet kvartal 2022. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving. Herudover er der korrigeret for forsinkede registreringer i BBR, hvilket primært påvirker det påbegyndte byggeri og i mindre grad det tilladte og fuldførte byggeri.

Tilladt, påbegyndt og fuldført byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret, kvartalKilde: www.statistikbanken.dk/bygv88 og bygv99

Antallet af boligbyggerier følger den generelle udvikling

Antallet af påbegyndte og fuldførte boliger faldt med hhv. 25 pct. og 17 pct. fra første til andet kvartal 2023. Det svarer til 1.527 færre påbegyndte og 1.837 færre fuldførte boliger. I kontrast til dette steg antallet af tilladte boliger med 1.319 fra 4.686 i første kvartal 2023 til 6.005 i andet kvartal 2023. Det svarer til en stigning på 28 pct., og det efterlader antallet på niveau med tredje kvartal 2022.

Samlet etageareal, estimeret og sæsonkorrigeret

 

2022

2023

2. kvt. 2023
i forhold til

 

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

1. kvt. 2023

 

1.000 m2

pct.

Påbegyndt

2006

1745

1792

1480

1335

-10

Beboelsesbygninger

902

824

904

666

561

-16

Erhvervsbygninger1

735

536

568

523

404

-23

Øvrige bygninger2

369

385

320

291

370

27

Fuldført

2191

2349

2374

2282

2121

-7

Beboelsesbygninger

1100

1080

1214

1091

910

-17

Erhvervsbygninger1

679

801

721

747

780

4

Øvrige bygninger2

412

469

439

444

431

-3

1Omfatter bygninger til produktion, administration mv.
2 Bygninger til kulturelle formål samt institutions- og fritidsformål, samt småbygninger (garager, carporte og udhuse).
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygv88

Antal boliger, estimeret og sæsonkorrigeret

 

2022

2023

2. kvt. 2023
i forhold til

 

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

1. kvt. 2023

 

antal boliger

pct.

Påbegyndt

8935

6981

7550

6011

4484

-25

Enfamiliehuse1

3426

3808

3484

2489

2165

-13

Etagebyggeri

4626

2623

3444

3409

2211

-35

Øvrige bygninger2

883

550

621

114

108

-5

Fuldført

10168

9542

12180

10552

8715

-17

Enfamiliehuse1

3915

3841

3826

3696

3314

-10

Etagebyggeri

5336

4122

7548

5506

4741

-14

Øvrige bygninger2

917

1579

806

1350

660

-51

1 Stuehuse, parcelhuse og række-, kæde- og dobbelthuse.
2 Øvrige bygninger til helårsbeboelse, erhvervsbygninger og bygninger til kulturelle formål samt institutions- og fritidsformål
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygv99

Fortsat stabile forventninger til fremtiden

I Nyt fra Danmarks Statistik 2023:167 nævntes det, at konjunkturbarometer for erhvervene viste, at der i virksomheder i bygge- og anlægsbranchen var en ligevægt mellem andelen af virksomheder, der forventede en stigende omsætning, og andelen, der forventede en faldende omsætning. Der er i Nyt fra Danmarks Statistik 2023:293 stadig udtryk for en stabil forventning til de næste tre måneder. Nettotallene for forventningerne til omsætningen i de næstkommende seks måneder har siden marts og til og med august ligget mellem -6 og 2, hvor nettotallene i de forgående seks måneder lå mellem -15 og -28.

Forsinkede indberetninger til BBR

Opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal generelt tages med forbehold, da datagrundlaget er usikkert. Det skyldes primært forsinkede indberetninger til BBR. Danmarks Statistik korrigerer for forsinkelsen via en estimationsmodel. Tallene revideres løbende. Nedenstående tabel viser revisionerne i forhold til seneste offentliggørelse.

Revisioner i pct. i forhold til seneste kvartals opgørelse, estimeret og sæsonkorrigeret

 

Påbegyndt

 

Fuldført

 

2022

2023

 

2022

2023

 

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

 

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

 

pct.

Samlet etageareal

9

2

6

1

 

2

1

2

5

Antal boliger

8

-7

1

2

 

1

0

0

7

Påbegyndt etageareal
Sæsonkorrigeret/estimeret
1,3 mio. m2
2. kvt. 2023
- 10 %
1. kvt. 2023-2. kvt. 2023
Påbegyndt antal boliger
Sæsonkorrigeret/estimeret
4.484
2. kvt. 2023
- 25 %
1. kvt. 2023-2. kvt. 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

6. september 2023 - Nr. 304

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. november 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken over byggevirksomheden udarbejdes på grundlag af Bygnings- og Boligregistret (BBR). Byggetallene er estimerede med henblik på at tage højde for de erfaringsmæssigt store forsinkelser i indberetningerne af byggesager til BBR. Der foretages korrektioner af de offentliggjorte tal tilbage i tiden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation