Gå til sidens indhold

Erhvervstilliden dykker for første gang i år

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -7
august 2023
Ændring -2 point
juli - august
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -12
august 2023
Ændring 0 point
juli - august

Konjunkturbarometer for erhvervene august 2023

Erhvervstillidsindikatoren, der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel, er faldet fra 100,5 i juli til 97,7 i august. Tillidsindikatoren, der også inkluderer Forbrugerforventninger og således mere bredt belyser forventningerne til økonomien, falder fra 94,6 i juli til 92,2 i august. Dermed afbrydes den stigning, der har været for begge indikatorer siden december. Værdier under 100 afspejler forventninger, der er lavere end det historiske gennemsnit.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, indeks 100, sæsonkorrigeret. August 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/tillid og Tillidsindikator - metodebeskrivelse (pdf)

Turisme trækker serviceerhvervs forventninger op

Samlet set har serviceerhvervet længe haft de højeste forventninger til fremtiden blandt erhvervene i konjunkturbarometeret. Det skyldes ikke mindst turismebrancher som hoteller, restauranter og rejsebureauer. De er alle med til at trække de samlede forventninger til omsætningen i serviceerhvervene op i august, som figuren nedenfor viser. Det er kun restauranterne, der har trukket de samlede forventninger op i længere tid, da både hotellerne og rejsebureauer har trukket ned i juni og juli. De oplever dog en stor stigning i august, mens restauranter oplever et fald. Det til trods er der stadig en overvægt af virksomheder, der forventer stigende omsætning som et positivt nettotal angiver. Det mest negative bidrag til de samlede serviceerhvervs forventninger findes i transportbrancherne, der er inkluderet til sammenligning og indikerer, at spredningen mellem brancherne er mindre i august end den typisk har været gennem det seneste år.

Forventninger til omsætning de kommende tre måneder for udvalgte dele af serviceerhvervet. 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/kbs1

Detailhandlen oplever faldende omsætning

Udviklingen i de sæsonkorrigerede konjunkturindikatorer i august viser et fald for detailhandlen grundet et stort dyk i forventningerne til omsætningen og samtidig et mere udbredt faldende faktisk omsætning. For industri falder den sammensatte konjunkturindikator også grundet faldende produktionsforventninger, der dog forbliver positive. Serviceerhvervenes sammensatte indikator falder marginalt, mens den for bygge og anlæg er uændret. Tallene kan aflæses i tabellen nederst.

Find flere konjunkturbarometertal

I tabellen herunder er tal for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter. I Statistikbanken findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher. Temasiden Et overblik over dansk økonomi giver desuden et aktuelt billede af tilstanden i dansk økonomi for en række udvalgte indikatorer.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2022

2023

 

Aug.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

88,5

81,3

85,4

91,7

94,1

94,6

92,2

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

99,5

89,5

91,4

98,3

99,6

100,5

97,7

Industri

Sammensat (bk, sk)

-2

-14

-13

-5

-5

-5

-7

 

Produktionsforventning (sk)

0

-1

3

4

8

12

3

 

Ordrebeholdning (bk)

-5

-24

-26

-15

-18

-19

-17

 

Færdigvarelagre (bk)

1

17

16

5

6

7

6

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

-16

-15

-16

-12

-13

-12

-12

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

-13

-9

-13

-6

-4

-3

-3

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-19

-21

-19

-18

-21

-21

-20

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

4

-2

-1

2

4

4

3

 

Faktisk omsætning (sk)

4

-1

-2

-1

2

2

2

 

Forventet omsætning (sk)

8

1

2

8

8

8

4

 

Faktisk forretningssituation

1

-7

-3

0

3

2

3

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

-25

-13

-10

-10

-13

-7

-13

 

Faktisk omsætning (sk)

-36

-20

-8

-7

-7

-1

-6

 

Forventet omsætning (sk)

-7

16

16

13

6

19

3

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

33

36

39

37

38

38

35

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -7
august 2023
Ændring -2 point
juli - august
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -12
august 2023
Ændring 0 point
juli - august

Nyt fra Danmarks Statistik

24. august 2023 - Nr. 293

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. september 2023

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationerne for de respektive konjunkturbarometre. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Nettotal udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation