Gå til sidens indhold

Størst vækst i de mellemstore virksomheder

Generel firmastatistik 2021

I 2021 var der 328.500 reelt aktive virksomheder i Danmark. Der var tale om en samlet stigning på 5.750 firmaer, svarende til 1,8 pct., i forhold til året før. Antallet af beskæftigede (omregnet til fuldtidsansatte) voksede med næsten 64.000, svarende til 2,8 pct., fra 2.288.000 i 2020 til 2.352.000 i 2021. Antallet af virksomheder og ansatte steg inden for alle størrelsesgrupper. Den største relative vækst, målt på både antal firmaer og antal ansatte, var i de mellemstore virksomheder med 50-249 ansatte. Antallet af ansatte steg med 13.000, svarende til 3,5 pct., mens antallet af firmaer steg med 120 svarende til 3,1 pct.

Stigning i antal firmaer og ansatte fra 2020 til 2021, fordelt på størrelsesgrupperKilde: Baseret på særkørsel fra www.statistikbanken.dk/gf8

Nye muligheder med data fordelt på kommuner

Den nye statistikbanktabel www.statistikbanken.dk/gf02 gør det muligt at trække information om antal firmaer, fordelt på kommuner, landsdele og regioner samt det mest detaljerede brancheniveau. Generel firmastatik opgøres på firmaniveau, hvilket betyder, at firmaer med flere arbejdssteder kun tæller med i den kommune, som hovedsædet er placeret i.

Industrivirksomhederne fylder mindst i de store byer

Kortet herunder er lavet med et udtræk fra den nye statistikbanktabel www.statistikbanken.dk/gf02. Andelen som Industri mv. udgør, målt på antal firmaer, er størst i de tre landkommuner Mariagerfjord (13,1 pct.), Morsø (12 pct.) og Lemvig (11,6 pct.). Modsat findes industrivirksomhedernes laveste andele i hovedstadskommunerne Gentofte (2,5 pct.), Frederiksberg (2,9 pct.) og Hørsholm (2,9 pct.). På landsplan udgør Industri mv. 6 pct. af de reelt aktive virksomheder. Kortet nedenfor illustrerer at Industri mv. i de fleste land-, oplands- og provinskommuner udgør en andel, der ligger over gennemsnittet, mens andelen ligger under landsgennemsnittet i samtlige storby- og hovedstadskommuner.

Andelen af virksomheder placeret i Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed. 2021Kilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/gf02

Stor forskel på erhvervssammensætningen i land og by

I landkommunerne udgjorde Industri mv.  8,2 pct. af virksomhederne, hvilket er en dobbelt så stor andel som i hovedstads- og storbykommunerne. Ikke overraskende er forskellen endnu større, når man ser på de primære erhverv Landbrug, skovbrug og fiskeri, som fylder meget lidt i hovedstads- og storbykommunerne. Omvendt forholder det sig inden for Information og kommunikation, hvor andelen i hovedstads- og storbykommunerne er over fire gange større end i landkommunerne. Handel og transport mv. viser en lighed imellem landkommunerne og hovedstads- og storbykommunerne, denne branchegruppe udgør over 20 pct. i begge områder.

Erhvervssammensætning i hovedstads- og storbykommuner og i landkommuner. 2021

 

Hovedstads- og storbykommuner

Landkommuner

 

Antal

Andel pct.

Antal

Andel pct.

I alt

134592

100,0

66331

100,0

Landbrug, skovbrug og fiskeri

1624

1,2

11532

17,4

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

5379

4,0

5418

8,2

Bygge og anlæg

11206

8,3

7808

11,8

Handel og transport mv.

28074

20,9

13481

20,3

Information og kommunikation

13112

9,7

1405

2,1

Finansiering og forsikring

7151

5,3

2416

3,6

Ejendomshandel og udlejning

11601

8,6

6553

9,9

Erhvervsservice

30829

22,9

8099

12,2

Offentlig administration, undervisning og sundhed

13705

10,2

4585

6,9

Kultur, fritid og anden service

11901

8,8

5020

7,6

Uoplyst aktivitet

10

0,0

14

0,0

Anm: Kommunegrupperne kan ses på www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/nomenklaturer/kommunegrupper
Kilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/gf02

Nyt fra Danmarks Statistik

3. maj 2023 - Nr. 153

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. maj 2024

Kontakt

Kilder og metode

Generel Firmastatistik omfatter alle reelt aktive firmaer, således indgår hobbylignende firmaer med ingen eller ringe aktivitet ikke i statistikken. At statistikken er afgrænset til reelt aktive firmaer betyder, at kun firmaer med et aktivitetsniveau, der modsvarer en arbejdsindsats på mindst 0,5 årsværk, er omfattet

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation