Gå til sidens indhold

Husholdningerne sparede mindre op i fjerde kvartal

Sektorfordelt nationalregnskab 4. kvt. 2022

I fjerde kvartal 2022 sparede husholdningerne 4,1 pct. af deres disponible indkomst op, når der korrigeres for sæsonbevægelser. Opsparingsandelen var dermed lidt lavere end i tredje kvartal 2022, hvor husholdningerne sparede 4,8 pct. af deres disponible indkomst op. For året 2022 som helhed var opsparingsandelen højere end i 2021. Sammenlignet med perioden før COVID-19 lå opsparingen i fjerde kvartal 2022 på samme niveau, idet opsparingen i fjerde kvartal 2019 lå på 4,5 pct. af den disponible indkomst.

Opsparingsandel i husholdningerne mv., sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/nkn3

Fortsat fald i den disponible indkomst

Den disponible indkomst i de danske husholdninger faldt med 0,7 pct. i fjerde kvartal 2022 i forhold til det foregående kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Dermed fortsatte det fald i den reale indkomst, som begyndte i årets første kvartal. I løbende priser var der en pæn stigning i den disponible indkomst, som bl.a. kan forklares med, at udbetalinger af bonusser i fjerde kvartal 2022 havde et højere niveau end normalt. En anden forklaring på fremgangen var den stigende beskæftigelse. Den pæne fremgang i husholdningernes disponible indkomst var dog ikke nok til at opretholde husholdningernes reale indkomst, hvilket skyldes de kraftige prisstigninger på varer og tjenester.

Disponibel indkomst i husholdningerne mv., sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/nkn3

Indkomst, forbrug og opsparing i husholdninger mv., sæsonkorrigerede værdier

 

 

Året

 

2022*

 

 

2019

2020*

2021*

2022*

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

 

 

løbende priser, mia. kr.

1

Disponibel bruttoindkomst

1137,1

1141,9

1159,0

1257,4

 

310,6

311,1

315,3

320,4

2

Forbrugsudgift

1085,0

1074,3

1141,9

1197,9

 

292,1

298,4

300,1

307,2

3

Korrektion for ændring i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensionskassereserver

71,4

74,8

99,9

134,7

 

34,3

35,1

34,1

31,3

4

Bruttoopsparing (1-2+3)

123,5

142,4

117,0

194,2

 

52,8

47,7

49,3

44,4

 

 

realvækst i pct. i forhold til perioden før

5

Disponibel bruttoindkomst

2,5

0,0

-0,5

1,1

 

-0,3

-2,3

-0,3

-0,7

6

Forbrugsudgift

1,6

-1,4

4,2

-2,3

 

-3,4

-0,4

-0,9

0,0

 

 

pct.

7

Opsparingsandel (4 i pct. af (1+3))

10,2

11,7

9,3

14,0

 

15,3

13,8

14,1

12,6

8

Opsparingsandel uden korrektion1

4,6

5,9

1,5

4,7

 

5,9

4,1

4,8

4,1

*Foreløbige tal.
Anm.:Omfatter husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger.
1Opsparingsandel uden korrektion for ændring i pensionskassereserver ((1-2) i pct. af 1).
Kilde: www.statistikbanken.dk/nkn3

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Nationalregnskab

Sektorregnskaberne er nationalregnskabets samlede kontosystem og er konsistente med den opgørelse af den økonomiske aktivitet, der også offentliggøres i dag i Nationalregnskab 4. kvt. 2022 revideret.

Offentlige finanser

Oplysninger om den offentlige saldo og finansielle nettoformue er baseret på opgørelsen af de offentlige finanser og finansielle konti for offentlig forvaltning og service, som blev offentliggjort 29. marts i Offentligt kvartalsregnskab 4. kvt. 2022.

Betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter

Der er indarbejdet tal for betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter på grundlag af opgørelsen af betalingsbalancen i Betalingsbalance og udenrigshandel januar 2023.

Finansielle konti

Sektorregnskabernes finansielle konti opgøres i samarbejde med Danmarks Nationalbank og er konsistente med de tal, som Nationalbanken offentliggør i dag for Finansielle konti, 4. kvt. 2022. Se kvartalsvise og årlige serier fra sektorregnskabernes finansielle konti i Statistikbanken under www.dst.dk/stattabel/2916.

Sæsonkorrektion

Der må forventes øget usikkerhed på sæsonkorrektionen i forbindelse med COVID-19. Det skyldes, at beregningerne af de seneste sæsonkorrigerede værdier for de enkelte detaljerede serier er delvist baseret på fremskrivninger af den observerede serie, og derfor vil pludselige ændringer i seriens forløb ("outliere") føre til en øget usikkerhed. Outliere detekteres og behandles automatisk i standard anvendelse af sæsonkorrektionsprogrammet JDemetra+ med X13-metoden.

Nyt fra Danmarks Statistik

31. marts 2023 - Nr. 117

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. juni 2023

Kontakt

Kilder og metode

Sektorregnskabernes vigtigste kilder er den økonomiske aktivitet, der opgøres i nationalregnskabet, regnskabsoplysninger for stat, kommuner og finansielle selskaber, betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter samt finansiel statistik vedr. transaktioner og omvurderinger. Læs mere i vores statistik-dokumentation af sektorregnskabernes ikke-finansielle konti og sektorregnskabernes finansielle konti. Læs også en uddybende dokumentation af kilder og metoder af det kvartalsvise nationalregnskab på www.dst.dk/nationalregnskab.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation