Gå til sidens indhold

Medicin holder industriproduktionen oppe

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+1,3 %
marts 2023 til april 2023

Industriens produktion og omsætning april 2023

Industriens produktion steg 1,3 pct. fra marts til april og 2,9 pct. i februar-april sammenlignet med de foregående tre måneder. Den danske industri klarer sig dermed markant bedre end mange andre vestlige lande. I april 2023 var produktionen i Danmark 13,5 pct. højere end i april 2022, mens produktionen i marts 2023 i EU-27 var 1,0 pct. lavere end i marts 2022. I USA var produktionen i februar 2023 stort set uændret i forhold til februar 2022. Billedet er dog markant anderledes, hvis man ser på den danske industri eksklusiv medicinalindustrien - så var industriproduktionen i Danmark i april 2023 9,5 pct. lavere end i april 2022. Industriens produktion og omsætning er første pejlemærke for dansk økonomi, som er baseret på indberetninger om virksomhedernes faktiske aktiviteter. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015 og www.oecd.org

Den danske industri klarer sig markant bedre end nabolandenes

Industrien i vores nabolande, Tyskland, Storbritannien og Sverige har ikke haft en nær så god udvikling i produktionen som i Danmark. I Tyskland var industriproduktionen 3,2 pct. højere i marts 2023 end marts 2022, mens Sveriges produktion stort set var uændret. I Storbritannien lå produktionen 1,3 pct. lavere i marts 2023 i forhold til marts 2022. Som det fremgår, er en af årsagerne til, at den danske industri klarer sig relativt bedre end vores naboer, at medicinalindustrien udgør en stor del af den danske industri, og denne branche er mindre konjunkturfølsom end den øvrige industri.

Medicinalindustriens produktion steg i april

Industriens største branche, medicinalindustrien, havde en stigning i produktionen i april på 7,6 pct. Med en vægt i det samlede produktionsindeks på 20,1 pct. var det hovedårsagen til stigningen i den samlede produktion. Set over perioden februar til april er produktionen i branchen steget med 13,7 pct. i forhold til de foregående tre måneder. Ud over produktionsstigningen i denne branche i april, var der stigninger af mindre karakter og betydning i yderligere to brancher.

Faldende produktion i ni af industriens brancher

Der var faldende produktion i ni af industriens brancher i april. Det procentvis største fald i produktionen var i transportmiddelindustri med et fald på 14,4 pct. Set over perioden februar-april havde branchen et fald på 17,8 pct. i forhold til de foregående tre måneder. Det var dog branchen metalindustri, der med et fald på 9,1 pct. og en vægt i det samlede indeks på 8,7 pct., som havde det største negative bidrag til produktionen. Set over perioden februar-april havde branchen et fald på 6,2 pct. i forhold til de foregående tre måneder. Ud over de nævnte brancher var der fald i produktionen i yderligere syv brancher. Samlet set var faldene dog ikke store nok til at modvirke stigningen i det samlede produktionsindeks.

Faldende omsætning i april

Industriens samlede omsætning faldt med 4,2 pct. fra marts til april, og lå i perioden februar-april 1,4 pct. under omsætningen i de foregående tre måneder. I april faldt omsætningen 2,8 pct. på eksportmarkedet og 6,8 pct. på hjemmemarkedet. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. I beregningen af produktionen antages det, at virksomhederne enten sælger deres produktion eller lægger varerne på lager, så når produktionen stiger, mens omsætningen falder skyldes det alt andet lige, at varelagrene stiger. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. April 2023

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Feb. -
apr.

Apr.
 

Feb. -
apr.

Apr.
 

Feb. -
apr.

Apr.
 

Feb. -
apr.

Apr.
 

Feb. -
apr.

Apr.
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

-5,0

-2,2

-3,1

-6,0

-5,4

-1,4

8,6

4,6

2,9

1,3

Omsætning2

I alt

-3,5

-2,1

-2,3

-2,1

-3,8

3,4

2,8

-5,0

-1,4

-4,2

 

Eksport

-3,5

1,0

-2,3

-4,3

-0,2

7,9

4,5

-3,3

-0,1

-2,8

 

Hjemme

-3,5

-10,3

-2,3

0,0

-7,6

-1,5

-1,8

-9,8

-3,9

-6,8

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1I faste priser.
2I løbende priser.
3Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion steg 4,2 pct. i februar og 1,1 pct. i marts. Dermed er udviklingen i produktionen nedjusteret med 0,9 procentpoint i februar og opjusteret med 3,3 procentpoint i marts i forhold til den seneste offentliggørelse. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne. Desuden er revisionerne påvirkede af, at sæsonkorrektionen baseres på ekstra observationer. Påvirkningen fra dette er særlig stor ved denne offentliggørelse.

Øvrige indikatorer for eksport

Import og eksport af varer og tjenester udarbejder også statistik om eksport, som alene omfatter varer, der krydser den danske grænse. Industriens produktion og omsætning omfatter både salg af varer produceret i og uden for Danmark. Mange virksomheder har valgt at flytte deres produktion ud af landet. Derved bliver en større og større del af eksportomsætningen, der indgår i Industriens produktion og omsætning, produceret i udlandet. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker. Betalingsbalance og udenrigshandel for april bliver offentliggjort d. 9. juni. Desuden har Danmarks Statistik et tema på dst.dk, der giver et overblik over dansk økonomi, der bl.a. viser udvalgte konjunkturindikatorer.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. April 2023

 

 

2022

2023

Nov.-jan./
feb.-apr.

Mar./
apr.

 

Vægte1

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

143,8

167,2

150,1

156,4

158,1

160,2

2,9

1,3

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

107,1

110,3

108,5

108,1

108,2

103,8

-1,8

-4,1

Tekstil- og læderindustri

1,1

119,4

116,8

113,5

117,8

110,4

107,8

-3,9

-2,4

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

84,3

82,4

87,7

83,8

83,2

81,0

-2,5

-2,6

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

136,1

143,9

133,1

132,9

137,9

132,2

-2,4

-4,1

Medicinalindustri

20,1

230,4

347,7

286,5

319,4

319,7

343,9

13,7

7,6

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

104,5

99,6

103,8

100,1

98,5

95,5

-4,5

-3,0

Metalindustri

8,7

111,8

113,7

106,0

106,7

106,9

97,2

-6,2

-9,1

Elektronikindustri

6,0

127,5

144,4

137,9

122,5

134,8

147,7

-1,2

9,6

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

130,0

102,7

132,4

135,5

123,4

124,5

5,0

0,9

Maskinindustri

14,0

117,9

116,1

109,0

107,3

110,7

110,3

-4,3

-0,4

Transportmiddelindustri

1,5

119,9

109,0

91,6

87,1

95,0

81,3

-17,8

-14,4

Møbler og anden industri mv.

13,0

159,0

154,4

131,7

140,5

145,1

136,7

-5,1

-5,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsgodeindustri

27,2

132,3

130,1

117,3

117,7

122,9

120,2

-5,0

-2,2

Mellemproduktindustri

26,7

114,8

116,9

113,3

112,9

114,2

107,3

-3,1

-6,0

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

104,2

105,9

90,2

94,2

95,6

94,3

-5,4

-1,4

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

174,1

231,1

200,6

215,1

216,3

226,3

8,6

4,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

122,0

121,8

115,8

115,3

117,4

114,0

-3,6

-2,9

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

146,5

171,4

153,6

160,7

162,1

164,0

3,2

1,2

1Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+1,3 %
marts 2023 til april 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

7. juni 2023 - Nr. 197

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. juli 2023

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationen om industriens produktion og omsætning. Se også emnesiden Industriens produktion og omsætning. Brancherne i industrien er grupperet i fire grupper. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation