Gå til sidens indhold

Vi sorterer mere madaffald til biogasproduktion

Affaldsregnskab 2021

Husholdningerne sorterede omtrent 220.000 ton madaffald til genanvendelse i 2021, svarende til 38 kg madaffald pr. person. Sorteringen af madaffald har været støt stigende de seneste år, hvilket skal ses i sammenhæng med større fokus på sortering og udbredelse af indsamlingsordninger. Det indsamlede madaffald bliver typisk brugt til biogasproduktion. Husholdningsaffald udgør under 5 pct. af inputtet i produktionen af biogas, ifølge Energistyrelsens biomasseopgørelse. Det meste biogas laves af gylle og lignende fra landbruget.

Madaffald til genanvendelse fra husholdningerKilde: www.statistikbanken.dk/affald.

Mest dagrenovation og haveaffald i husholdningernes affald

Hver dansker producerede i gennemsnit 556 kg affald i 2021. Dagrenovation mv. er den affaldstype vi producerer mest af, 219 kg pr. person i 2021. Mængden dagrenovation mv. er faldet med 40 pct. siden 2011, i takt med øget sortering af affald til genanvendelse. Dagrenovation bliver typisk sendt til affaldsforbrænding og bliver til el og fjernvarme. Derudover sorterede hver dansker 131 kg haveaffald mens mængden af sorteret pap og papir var 38 kg, madaffald var 38 kg og træaffald var 37 kg. Resten af husholdningernes affald var jern og metal, glas, plast og øvrigt affald.

Husholdningernes affald pr. indbygger fordelt på affaldstyper. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/affald og www.statistikbanken.dk/folk1a

Danske husholdninger producerer mere affald end EU-gennemsnittet

Danmark er blandt de EU-lande, som producerer mest husholdningsaffald pr. indbygger. Gennemsnittet i hele EU var 455 kg pr. indbygger i 2020, hvor de seneste tal er fra. At Danmark ligger højt, kan ses i sammenhæng med et relativt højt materielt forbrug, samt at der kan være forskellige metoder, når landene opgør husholdningernes affaldsmængder.

Husholdningsaffald pr. indbygger i udvalgte EU-lande. 2020Kilde: Eurostat, Waste generated by households by year and waste category

Husholdningsaffald udgør en fjerdedel af affaldet i Danmark

Husholdningsaffaldet udgør med 3,3 mio. ton i 2021 omtrent en fjerdedel af den samlede affaldsproduktion i Danmark. Resten af affaldet kommer fra bygge- og anlægsbranchen med 5,2 mio. ton og fra industri- og forsyningsvirksomhed med 1,9 mio. ton. Derudover kommer affaldet fra handel, transport og service med 1,6 mio. ton og landbrug med 0,4 mio. ton affald i 2021.

Affaldskilder i Danmark. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/affald

Nyt fra Danmarks Statistik

8. november 2023 - Nr. 373

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. september 2024

Kontakt

Kilder og metode

Affaldsregnskabet bygger på data fra Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem (ADS). Fordelingen på detaljerede brancher efter principperne i det grønne nationalregnskab er foretaget af Danmarks Statistik.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation