Gå til sidens indhold

Stigning i genanvendelse og materialebesparelser

Grønne varer og tjenester 2021

Den samlede omsætning af grønne varer og tjenester udgjorde i 2021 knap 280 mia. kr., hvilket er 11 pct. højere end i 2020. Tallene er opgjort i løbende priser og en del af stigningen er en følge af højere priser. En reelt øget aktivitet ses inden for genanvendelse og materialebesparelser. Her er omsætningen på miljøformålene om bedre udnyttelse af hhv. træ, plastik, metal og andre mineraler samlet steget fra 12,6 mia. kr. i 2020 til 15,7 mia. kr. i 2021. En tilsvarende udvikling ses i antal arbejdspladser, der er steget fra 5.400 til 6.300 årsværk inden for de pågældende miljøformål. Det skal nævnes, at afgrænsningen af varer og tjenester på miljøformål er behæftet med en vis usikkerhed. Resultaterne for 2021 er foreløbige.

Omsætning på materialebesparende formålKilde: www.statistikbanken.dk/gron1

Øget omsætning inden for fornybar energi

I opgørelsen af grønne varer og tjenester skelnes der mellem produkter som bidrager positivt inden for hhv. miljøbeskyttelse og ressourcebesparelser. I 2021 var tre fjerdedele af omsætningen inden for ressourcebesparelser. Her er den største aktivitet inden for produktion af fornybar energi, der i 2021 steg med 14 pct. til 151 mia. kr. Halvdelen af stigningen skyldes imidlertid højere priser på elektricitet og varme. Forøgelsen i beskæftigelsen inden for miljøformålet på 7 pct. indikerer en reelt øget aktivitet inden for eksempelvis produktion af udstyr til produktion af fornybar energi.

Også øget aktivitet inden for energibesparelse

Tallene viser ligeledes en øget aktivitet inden for reduceret energi- og varmeforbrug, idet omsætningen her er steget med 16 pct. til 37,4 mia. kr. Der ses en tilsvarende stigning for beskæftigelsen, hvilket indikerer en faktisk aktivitetsforøgelse, bl.a. affødt af højere aktivitet inden for byggeri og energirenovering. For ressourcebesparelser under ét er omsætningen steget med 14 pct. fra 2020 til 212 mia. kr., mens beskæftigelsen blev øget med 11 pct. Set i forhold til 2015, var der 20 pct. flere grønne arbejdspladser inden for ressourceformål.

Uændret omsætning inden for miljøbeskyttelse

Samlet er den økonomiske aktivitet inden for miljøbeskyttelse opgjort til 67 mia. kr. i 2021, hvilket er stort set det samme som i 2020. De største områder er affaldshåndtering og genindvinding samt spilde- og regnvandshåndtering med omsætning på hhv. 23 og 22 mia. kr., omtrent det samme som i 2020. Sammenlignet med 2015 er der klart en højere økonomisk aktivitet inden for affaldshåndtering og genindvinding. Dette kan ses i sammenhæng med den tidligere nævnte udvikling inden for materialebesparelser, idet øget genanvendelse til dels forudsætter udvidet affaldssortering, også jf. ny regulering på området.

Beskæftigelse ved grønne varer og tjenester efter formål

 

2015

2017

2019

2021*

2021
ift. 2015

 

årsværk

pct.

Grønne varer og tjenester i alt

68898

75093

74886

79617

16

 

 

 

 

 

 

Miljøbeskyttelse i alt

25712

26893

28274

27648

8

Beskyttelse af luftkvalitet og klima

3658

3438

3415

2995

-18

Spilde- og regnvandshåndtering

6816

6942

6809

6624

-3

Affaldshåndtering og genindvinding

8131

8981

9593

9172

13

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

5254

5382

6198

6416

22

Støj- og vibrationsbekæmpelse

653

848

928

936

43

Beskyttelse af biodiversitet og landskabsværdier

355

343

364

593

67

Miljørelevant forskning og udvikling

375

343

389

385

3

Anden/tværgående miljøbeskyttelse

471

617

578

528

12

 

 

 

 

 

 

Ressourcebesparelse i alt

43186

48200

46612

51969

20

Håndtering af vandressourcer

1900

2502

2711

2450

29

Håndtering af skovressourcer

2275

2480

2392

2897

27

Produktion af energi fra fornybare kilder

19709

24558

21967

23431

19

Reduceret energi- og varmeforbrug

14003

13804

14554

17578

26

Reduceret forbrug af fossile stoffer

1391

1555

1836

2030

46

Reduceret forbrug af jern, metal og glas

1023

1059

1034

1335

30

Forskning og udvikling i ressourceoptimering

2108

1695

1596

1598

-24

Anden/tværgående ressourcebesparelse

777

548

522

649

-16

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/gron1

Stigende grøn beskæftigelse

Opgørelsen for 2021 viser, at der medgår knap 80.000 årsværk til produktion af grønne varer og tjenester. Det er en stigning på 16 pct. i gennemsnit blandt miljøformålene, fordelt med en stigning på 8 pct. inden for miljøbeskyttelse og 20 pct.  inden for ressourcebesparelser. For enkeltformål er der også generelt en øget aktivitet opgjort i arbejdskraft, men også enkelte med faldende beskæftigelse. Usikkerheden i at koble aktivitet til miljøformål kan dog spille en rolle i opgørelsen.

Stigende grøn aktivitet i alle brancher

Når grønne varer og tjenester opgøres på brancheniveau ses også en øget grøn økonomisk aktivitet over tid, idet der dog var en stagnation i 2020, hvor især industrien blev negativt påvirket af Covid-19 restriktioner. På et mere detaljeret brancheniveau er der et mere differentieret billede med både stigninger og fald over tid, hvilket bl.a. kan være en følge af virksomheders brancheskift, ligesom usikkerheden er større ved de detaljerede opgørelser. Opgørelsen kan også være påvirket af, at beskæftigelsen alene omfatter arbejdspladser på dansk territorium, mens omsætningen i et vist omfang inkluderer aktivitet i udlandet.

Øget eksport af grønne varer og tjenester

Eksporten på det grønne område er opgjort til 88 mia. kr. Det er 10 mia. højere end i 2020, men kun 2 mia. kr. højere end i 2019. En medvirkende årsag til stigningen i eksporten i 2021 er, at elektricitet har kunnet eksporteres til langt højere priser end i tidligere år. Fraregnes dette i tallene, var eksporten af grønne produkter i 2021 lavere end i 2019. Over 85 pct. af den grønne eksport er varer og tjenester inden for ressourcebesparelsesformål, heraf langt hovedparten til energiformål.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. november 2022 - Nr. 374

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. november 2023

Kontakt

Kilder og metode

Formålet med statistikken er at give en økonomisk belysning af den markedsmæssige indsats på miljøområdet. Der skelnes mellem aktiviteter til miljøbeskyttelse og aktiviteter, som betyder reduceret brug af knappe ressourcer. Økonomien måles alene i første produktionsled. Tallene baserer sig både på eksisterende statistikker og en særskilt spørgeskemaundersøgelse. Der er en betydelig usikkerhed knyttet til resultaterne. Resultaterne for aktuelt år er foreløbige og vil blive revideret til endelige tal i ved næste offentliggørelse.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation