Gå til sidens indhold

Flest 30-39-årige på herberger og forsorgshjem

Herberger og forsorgshjem 2021

I 2021 overnattede ca. 6.750 personer på et herberg eller et forsorgshjem. Ud af denne gruppe udgør mændene langt den største andel på ca. tre fjerdedele, mens kvinderne udgør ca. en fjerdedel. For både gruppen af kvinder og mænd er der flest brugere i aldersgruppen 30-39 år, mens der er færrest brugere i aldersintervallet 60 år og derover.

Personer på herberger og forsorgshjem fordelt på alder og køn. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/herfor1

Større andel blandt de ældre brugere har opholdt sig hele året

Ca. 8 pct. har opholdt sig på et herberg eller forsorgshjem hele året. For de 60-årige og derover gælder det for 14 pct., mens det for de 18-24-årige gælder for fem pct. Der er således en tendens til, at jo ældre brugerne er, jo større andel har opholdt sig på et herberg eller forsorgshjem hele året. Langt størstedelen af brugerne, ca. to tredjedele, har opholdt sig på et herberg eller forsorgshjem mere end én måned, men mindre end ét år.

Personer på herberger og forsorgshjem fordelt på alder og antal overnatninger. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/herfor1

Definition og opgørelse af antal herberger og forsorgshjem

Herberger og forsorgshjem dækker over boformer efter § 110 i Serviceloven målrettet personer med særlige sociale problemer, som er hjemløse eller funktionelt hjemløse. Funktionelt hjemløse er personer, der har en bolig, men som ikke er i stand til at benytte den i kortere eller længere perioder.

Danmarks Statistiks opgørelse af antal herberger og forsorgshjem kan ikke direkte sammenlignes med antallet i Tilbudsportalen. I Danmarks Statistiks register over ophold på herberger og forsorgshjem opgøres antallet af tilbud som antallet af indberettere til statistikken. Antallet af indberettere kan dog afvige fra antallet af tilbud på Tilbudsportalen. Blandt andet indberetter tilbud med flere afdelinger i nogle tilfælde pr. afdeling og i andre tilfælde indberetter de samlet, f.eks. hvis de ligger administrativt og fysisk på samme adresse. For året 2021 indgår der 121 tilbud i Danmarks Statistiks opgørelse, som svarer til 110 tilbud i Tilbudsportalen.

Nyt fra Danmarks Statistik

2. november 2022 - Nr. 368

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. juni 2023

Kontakt

Kilder og metode

Herberger og forsorgshjem dækker over ophold på herberg og forsorgshjem efter §110 i Serviceloven, målrettet personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.
Herbergerne og forsorgshjemmene mv. har godkendt deres indberetning for 2021. Kun godkendte indberetninger bliver inkluderet i statistikken, og ved manglende eller afviste indberetninger er landstotalen baseret på en opregning. I 2021 har ingen herberger eller forsorgshjem afvist data.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation