Gå til sidens indhold

Fald i disponibel indkomst i tredje kvartal

Sektorfordelt nationalregnskab 3. kvt. 2022

Den disponible indkomst i de danske husholdninger mv. faldt med 1,0 pct. i tredje kvartal 2022 i forhold til det foregående kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og normale sæsonudsving. Den reale udvikling i den disponible indkomst skal ses i lyset af de kraftige prisstigninger, som har fundet sted i 2022. Sammenlignet med tredje kvartal 2021 var den disponible indkomst opgjort i realværdier i tredje kvartal 2022 0,3 pct. lavere.

Disponibel indkomst i husholdningerne mv., sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/nkn3

Opsparingen faldt i tredje kvartal

I tredje kvartal 2022 sparede husholdningerne 5,2 pct. af deres disponible indkomst op. Dette er lavere end i første og andet kvartal 2022, hvor opsparingsandelen var hhv. 7,7 og 5,9 pct. Husholdningernes udgifter til forbrug har været stigende gennem 2022 grundet de høje prisstigninger, men de købte færre varer og tjenester. Den faldende opsparing gennem 2022 kan forklares ved, at lønninger og overførselsindkomster ikke steg i samme takt som forbrugerpriserne.

Opsparingsandel i husholdningerne mv., løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/nkn3

Indkomst, forbrug og opsparing i husholdningerne mv., sæsonkorrigerede værdier

 

 

Året

 

2021*

2022*

 

 

2019

2020*

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

 

 

løbende priser, mia. kr.

1

Disponibel bruttoindkomst

1137,1

1141,9

 

268,1

285,8

296,3

308,8

316,9

317,2

320,6

2

Forbrugsudgift

1085,0

1074,3

 

264,7

285,6

295,3

296,3

292,5

298,6

303,9

3

Korrektion for ændring i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensionskassereserver

71,4

74,8

 

22,9

26,3

25,0

25,6

34,7

36,3

33,9

4

Bruttoopsparing (1-2+3)

123,5

142,4

 

26,3

26,5

26,1

38,1

59,1

54,9

50,6

 

 

realvækst i pct. i forhold til perioden før

5

Disponibel bruttoindkomst

2,5

0,0

 

-1,1

4,3

2,9

2,4

2,6

-4,1

-1,0

6

Forbrugsudgift

1,6

-1,4

 

-3,6

6,6

2,1

-0,7

-3,4

-0,3

-0,6

 

 

pct.

7

Opsparingsandel (4 i pct. af (1+3))

10,2

11,7

 

9,0

8,5

8,1

11,4

16,8

15,5

14,3

8

Opsparingsandel uden korrektion1

4,6

5,9

 

1,2

0,0

0,4

4,1

7,7

5,9

5,2

Anm.:Omfatter husholdninger og nonprofitorganisationer rettet mod husholdninger.
1Opsparingsandel uden korrektion for ændring i pensionskassereserver ((1-2) i pct. af 1).
*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/nkn3

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Nationalregnskab

Sektorregnskaberne er nationalregnskabets samlede kontosystem og er konsistente med den opgørelse af den økonomiske aktivitet, der også offentliggøres i dag i: Nyt fra Danmarks Statistik 2022:448.

Offentlige finanser

Oplysninger om den offentlige saldo og finansielle nettoformue er baseret på opgørelsen af de offentlige finanser og finansielle konti for offentlig forvaltning og service, som blev offentliggjort d. 21. december 2022 i Nyt fra Danmarks Statistik 2022:439.

Betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter

Der er indarbejdet tal for betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter på grundlag af opgørelsen af betalingsbalancen i Nyt fra Danmarks Statistik 2022:416.

Finansielle konti

Sektorregnskabernes finansielle konti opgøres i samarbejde med Danmarks Nationalbank og er konsistente med de tal, som Nationalbanken offentliggør i dag for Finansielle konti, 3. kvt. 2022.

Øget usikkerhed i sæsonkorrektionen

Der må forventes øget usikkerhed på sæsonkorrektionen som følge af påvirkning fra COVID-19. Det skyldes bl.a., at beregningerne af de seneste sæsonkorrigerede værdier for de enkelte detaljerede serier delvist er baseret på fremskrivninger af den observerede serie, og derfor vil pludselige ændringer i seriens forløb (outliere) føre til en øget usikkerhed. Detekteringen af outliere vurderes også at være ekstra følsom for den seneste periode i forbindelse med COVID-19-pandemien. Outliere detekteres og behandles primært automatisk i standardanvendelse af sæsonkorrektionsprogrammet JDemetra+ med X13-metoden. Den øgede usikkerhed i sæsonkorrektionen betyder også, at man i større grad skal være påpasselig med fortolkningen af den sæsonkorrigerede prisudvikling på kvartaler. Dette hænger sammen med, at tallene sæsonkorrigeres i hhv. løbende priser og kædede værdier, hvorefter prisindekset beregnes som forholdet mellem disse.

Nyt fra Danmarks Statistik

23. december 2022 - Nr. 447

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. marts 2023

Kontakt

Kilder og metode

Sektorregnskabernes vigtigste kilder er den økonomiske aktivitet, der opgøres i nationalregnskabet, regnskabsoplysninger for stat, kommuner og finansielle selskaber, betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter samt finansiel statistik vedr. transaktioner og omvurderinger. Læs mere i vores statistik-dokumentation af sektorregnskabernes ikke-finansielle konti og sektorregnskabernes finansielle konti. Læs også en uddybende dokumentation af kilder og metoder af det kvartalsvise nationalregnskab på www.dst.dk/nationalregnskab.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation