Gå til sidens indhold

2021 var et godt år for økologiske bedrifter

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2021

Driftsresultatet for økologiske bedrifter steg med 0,4 mio. kr. til 1,4 mio. kr. i gennemsnit fra 2020 til 2021. Den procentvise stigning har været størst for bedrifter med malkekvæg, planteavl og svin (hhv. 52, 43 og 38 pct.) og mindre for bedrifter med fjerkræ (12 pct.). Efter driftsresultatet reduceres med en (beregnet) aflønning af ejerens timer, blev det i gennemsnit til et overskud på 880.000 kr. i 2021, hvilket er tæt på en fordobling af resultatet fra året før.

Gennemsnitlige driftsresultater for økologiske heltidslandbrug fordelt på bedriftstyperKilde: www.statistikbanken.dk/jord2

Rekordår for økologiske mælkeproducenter

For bedrifter med malkekvæg blev 2021 et rekordår med et gennemsnitligt driftsresultat på 1,8 mio. kr. Gennemsnittet dækker over en spredning, hvor de 66 bedrifter med mindst 300 malkekøer opnåede et resultat på 4,1 mio. kr., mens de 298 bedrifter med færre end 300 malkekøer opnåede et resultat på 1,4 mio. kr. i gennemsnit. Mælkeprisen steg med 6 pct. og satte dermed også rekord, se Jordbrugets prisforhold 2021. For økologiske bedrifter har det betydet en stigning i afregningsprisen på 17 øre til 3,45 kr. pr. kg. I 2022 er priserne på mælk fortsat med at stige. De nyeste tal for de første otte måneder af 2022 viser en prisstigning på 32 pct. sammenlignet med samme periode sidste år, se statistikbanken.dk/ani71.

Driftsresultater for økologiske malkekvægsbedrifter efter antal køer, 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/jord2

Økologiske svinebedrifter bedre end konventionelle i 2021

Driftsresultatet for økologiske svinebedrifter steg 38 pct. til 2,0 mio. kr. i gennemsnit i 2021. Det står i kontrast til udviklingen for de konventionelle svinebedrifter med en tilbagegang på 65 pct. til 0,9 mio. kr., se statistikbanken.dk/jord2, hvor priserne for svin og svinekød faldt med 16 pct., se Jordbrugets prisforhold 2021. Det gjaldt dermed ikke de økologiske svin, hvor prisen pr. solgt slagtesvin steg med 269 kr. til 2.41o kr. i 2021. De økologiske svinebedrifter adskiller sig derudover fra de konventionelle svinebedrifter ved at være mindre. De økologiske svinebedrifter havde i gennemsnit 186 dyreenheder mod 443 dyreenheder på de konventionelle bedrifter. I 2021 udgjorde de økologiske svinebedrifter knap 3 pct. af det samlede antal svinebedrifter. Samtidig er den økologiske produktion i højere grad rettet mod det danske marked.

Gennemsnitlige driftsresultater for hhv. konventionelle og økologiske heltidslandbrug med svinKilde: www.statistikbanken.dk/jord2

Flere økologiske svinebedrifter og planteavlere

Antallet af fuldt omlagte økologer steg i 2021 til 759 bedrifter eller 10 pct. af det samlede antal heltidslandbrug mod 9 pct. i 2020. For økologiske svinebedrifter og planteavlere er der blevet hhv. otte og 17 flere bedrifter siden sidste år, mens antallet af økologiske bedrifter med malkekvæg er faldet med seks og antallet af økologiske fjerkræsbedrifter er uændret. Andelene af heltidslandbrug omlagt til økologi er størst blandt bedrifter med fjerkræ og malkekvæg med hhv. 21 pct. og 15 pct. i 2021. For planteavl og svinebedrifter er hhv. 8 pct. og 3 pct. af heltidslandbrug omlagt til økologi i 2021. Målt på antal er malkekvæg stadig den største delsektor med 364 bedrifter.

Alle jordbrug

Med denne offentliggørelse er samtlige tabeller om jordbrugets regnskaber 2021 i Statistikbanken jord1 til 9 og jord100 fuldt opdaterede.

Hovedtal for økologiske heltidslandbrug

 

Malkekvæg

Svin

Fjerkræ

Planteavl

Alle

 

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

 

antal

Bedrifter

370

364

48

56

54

54

175

192

741

759

 

pr. bedrift

Arealanvendelse, ha

256

253

152

158

85

87

323

309

240

239

Dyreenheder, antal

342

359

171

186

190

179

15

10

207

210

 

1.000 kr. pr. bedrift

Driftsresultat

1212

1847

1424

1968

1578

1770

359

514

946

1364

- Bedste fjerdedel

2779

3990

4106

3278

5284

5118

1270

1821

2613

3411

- Dårligste fjerdedel

245

507

-88

619

-118

22

-412

-473

-37

27

Driftsresultat efter ejeraflønning

666

1312

944

1472

1116

1324

-65

142

449

880

Nøgletal

Pct. pr. bedrift

Afkastningsgrad

3,4

4,6

5,7

6,5

4,8

5,1

2,1

2,7

3,0

4,0

Soliditetsgrad

20,8

20,3

22,3

20,8

30,2

42,3

21,4

26,6

22,7

24,8

Kilde: www.statistikbanken.dk/jord2

Nyt fra Danmarks Statistik

20. oktober 2022 - Nr. 353

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. oktober 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på en stikprøve på 172 ud af en population på 1.518 fuldt omlagte økologiske landbrugsbedrifter med en minimumsomsætning (Standard Output) på 25.000 euro. I statistikdokumentation findes mere information om kilder og metoder. Data indsendes til EU¿s informationsnet for landøkonomisk bogføring (FADN), der sammenstiller landenes data i FADN databasen.

Heltidslandbrug har et samlet arbejdsforbrug på mindst 1.665 timer. 

Driftsresultatet aflønner ejerens arbejdsind¬sats og investerede kapital. 

Driftsresultat efter ejeraflønning: Ejerfamiliens arbejde er aflønnet med 218,25 kr. i timen. 

Afkastningsgrad viser forrentningen af den investerede kapital i pct. 

Soliditetsgrad viser egenkapital efter hensatte forpligtelser i pct. af samlede aktiver i selveje.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation