Gå til sidens indhold

Industriens omsætning rundede 1.000 mia. i 2022

Industriens omsætning
1.093 mia. kr.
2022
+18,0 %
2021 til 2022

Industriens salg af varer (år) 2022

I 2022 steg omsætningen i industrien inkl. råstofindvending til 1.093 mia. kr., hvilket er en fremgang på 167 mia. kr. eller 18,0 pct. i forhold til 2021. Den samlede omsætning omfatter salg af egne varer, herunder salg af varer produceret hos underleverandører samt handelsvarer (dvs. varer, der er købt hjem, færdigproduceret og solgt videre). Herudover omfatter salget industrielle tjenesteydelser. Industriens omsætning ekskl. råstofindvinding er steget med 153 mia. kr. til 1.061 mia. kr. i 2022 svarende til en fremgang på 16,8 pct. i forhold til 2021. Det skal bemærkes, at statistikken opgøres i løbende priser, hvorfor resultaterne til dels skal ses i lyset af den senere tids prisudvikling.

Råstofindvinding og industriens samlede omsætningKilde: www.statistikbanken.dk/oms6

Omsætningen i råstofindvending har størst fremgang

Omsætningen i branchegruppen råstofindvinding steg med 72,1 pct. fra 2021 til 2022. Fremgangen skyldes i høj grad årets prisudviklingen på råolie og gas, som i særdeleshed skyldes forsyningsvanskeligheder gennem det meste af 2022. Se prisudviklingen på Brent. Prisudviklingen skal ses i lyset af krigen i Ukraine, som påvirkede energiforsyningen i Europa, særligt gennem sidste del af 2022.

Råstofindvinding og industriens samlede omsætning efter branche

 

Faktiske tal

Ændring

 

2008

2020

2021

2022

2021-2022

2008-2022

 

mia. kr.

pct.

Råstofindvinding og industri i alt

748,4

850,8

926,9

1093,4

18,0

46,1

Råstofindvinding

72,4

15,1

18,9

32,5

72,1

-55,2

Industri i alt

676,0

835,8

908,1

1060,9

16,8

56,9

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

165,0

178,4

183,2

217,3

18,6

31,7

Tekstil- og læderindustri

9,7

9,2

10,1

11,3

12,0

15,6

Træ- og papirindustri, trykkerier

41,4

25,2

27,9

31,0

11,2

-25,1

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

74,1

72,1

85,4

119,5

39,9

61,1

Medicinalindustri

42,8

136,0

150,4

195,2

29,8

356,2

Plast-, glas- og betonindustri

50,0

45,0

49,2

55,7

13,3

11,5

Metalindustri

58,5

53,0

58,6

71,1

21,4

21,6

Elektronikindustri

26,0

32,0

35,9

36,5

1,6

40,7

Fremstilling af elektrisk udstyr

19,1

18,8

21,3

25,4

19,3

32,8

Maskinindustri

128,7

186,3

193,5

192,0

-0,8

49,2

Transportmiddelindustri

17,4

11,0

12,8

13,2

2,9

-24,3

Møbel og anden industri mv.

43,3

68,8

79,8

92,8

16,2

114,3

Kilde: www.statistikbanken.dk/oms6

Fremgang i de fleste industribranchegrupper

Fra 2021 til 2022 steg omsætningen i næsten alle branchegrupper. De største stigninger var i Kemisk industri og olieraffinaderier mv. på 39,9 pct., Medicinalindustri på 29,8 pct., Metalindustri på 21,4 pct. Elektronikindustri havde mindst fremgang med 1,6 pct. efterfulgt af Transportmiddelindustri på 2,9 pct. Maskinindustri havde som den eneste gruppe et fald, dog blot på 0,8 pct.

Medicinalindustrien er steget over 350 pct. siden 2008

I forhold til 2008, som var højdepunktet før finanskrisen, er omsætningen inkl. råstofindvending i 2022 samlet set steget med 46,1 pct. og dette til trods for den mindre tilbagegang, der var i 2020. For industrien alene har der været en vækst på 56,9 pct. Fremgangen skyldes især to brancher, som kan betragtes som dansk industris vækstmotorer. Det er medicinalindustrien, der siden 2008 har haft en fremgang på 356,2 pct. og møbel og anden industri mv. på 114,3 pct., som bl.a. omfatter legetøj. Andre industrier med markant fremgang er kemisk industri og olieraffinaderier mv. på 61,1 pct., maskinindustri på 49,2 pct., som bl.a. omfatter vindmøller og elektronikindustri på 40,7 pct., som bl.a. omfatter medicinske hjælpemidler.

Beskæftigelse og omsætning i industrien fordelt efter branchegruppe. 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/oms6. Andel af beskæftigede er beregnet ud fra samlet antal beskæftigede i 2018 fra www.statistikbanken.dk/atr118

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri og medicinalindustri er størst

De to branchegrupper føde-, drikke- og tobaksvareindustri og medicinalindustri har overtaget placeringen som de største industrier i 2022 målt på andel af den samlede omsætning og beskæftigelse. De to grupper stod for i alt 38,8 pct. af den samlede omsætning og for 27,0 pct. af industribeskæftigelsen.

Store brancheforskelle i omsætningen pr. medarbejder

Især branchegruppen medicinalindustri tegnede sig for en relativt større andel af industriens omsætning end af de beskæftigede i 2022. Branchen havde en omsætningsandel på 18,4 pct., men kun 8,7 pct. af de beskæftigede. I modsatte ende af spektret lå metalindustri, som stod for 6,7 pct. af industriens omsætning og 12,2 pct. af de beskæftigede.

Industriens salg af egne varerKilde: www.statistikbanken.dk/varer3

Mest varesalg i kemikalier, maskiner og transportmidler samt fødevarer

Virksomheder inden for industri og råstofindvending solgte i 2022 egne varer for 845 mia. kr. Kemikalier og kemiske produkter, som bl.a. omfatter medicin, udgjorde den største del af varesalget med 25,8 pct. Herefter fulgte maskiner og transportmidler, som bl.a. omfatter vindmøller, der udgjorde 19,7 pct., samt føde-, drikke- og tobaksvarer, der udgjorde 19,4 pct. af det samlede varesalg i 2022.

Store forskelle i andele i salget af nogle varegrupper fra 2008 til 2022

I 2008 udgjorde virksomhedernes salg af egne varer 649,5 mia. kr. Dermed er virksomhedernes salg af egne varer steget med 30,2 pct. i perioden, målt i løbende priser. Sammenlignes fordelingen af varer i 2022 med fordelingen i 2008, er der især sket en udvikling inden for varegruppen brændsels- og smørestoffer samt ikke-spiselige råstoffer og varegruppen kemikalier og kemiske produkter.

I 2008 udgjorde varegruppen brændsels- og smørestoffer samt ikke-spiselige råstoffer 18,9 pct. af salget inden for industri og råstofindvinding. Denne andel er faldet til 11,4 pct. i 2022. 77,6 pct. af denne varegruppe udgøres af rå mineralolier og produkter heraf. Den omvendte udvikling ses for varegruppen kemikalier og kemiske produkter, der i 2008 udgjorde 11,9 pct. af salget. I 2022 var den andel mere end fordoblet til 25,8 pct. Medicinske og pharmaceutiske produkter stod i 2022 for 73,3 pct. af denne varegruppe.

Fra 2008 til 2022 steg salget af medicinske og pharmaceutiske produkter fra 42 mia. kr. til 160 mia. kr. Denne meget store stigning er primært drevet af en fremgang i eksporten til især USA samt Kina fra 7 mia. kr. i 2008 til 62 mia. kr. i 2022. Samlet steg eksporten af denne varegruppe fra 41 mia. kr. i 2008 til 158 mia. kr. i 2022, se www.statistikbanken.dk/uhv7. Denne udvikling kan ikke direkte sammenlignes med udviklingen i branchegruppen medicinalindustri. Dette skyldes, at salg af medicinske og pharmaceutiske produkter kan forekomme i flere forskellige brancher, ligesom virksomheder tilhørende medicinalindustri kan have salg af egne varer, som ikke ligger i denne varegruppe.

Nye omsætningstyper fra 2021

Statistikken for Industriens salg af varer blev ændret 1. januar 2021. Ændringerne indebærer, at oplysninger om virksomhedernes salg af egne varer fra 2021 er opdelt på egne varer og varer produceret af underleverandører. Fælles for de industrielle tjenesteydelser lønarbejde for andre, reparationsarbejde for andre og opstillingsarbejde for andre er, at de fra 2021 bliver opgjort på tjenestekoder. Dog er tjenesteydelsen lønarbejde for andre sammenlagt af lønarbejde og varer produceret som underleverandør. Opgørelsen af salg af handelsvarer og anden omsætning er uændret. Ændringerne har været nødvendige for at imødekomme nye krav i den gældende EU-lovgivning.

Industriens salg af egne varer fordelt på omsætningstyper 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/oms6

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Ekstraordinære revisioner

Danmarks Statistik har siden 2020 udført et omfattende arbejde med at kvalitetssikre indberetningerne fra de største virksomheder, hvilket har medført en række revisioner af de detaljerede tal.

Industriens omsætning
1.093 mia. kr.
2022
+18,0 %
2021 til 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

1. marts 2023 - Nr. 66

Hent som PDF
Næste udgivelse: 1. marts 2024

Kontakt

Statistik­dokumentation