Gå til sidens indhold

Byggebranchen har arbejde til det næste halve år

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -17
december 2022
Ændring -3 point
november-december 2022
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -15
december 2022
Ændring +1 point
november-december 2022

Konjunkturbarometer for erhvervene december 2022

Selvom flere virksomheder i bygge og anlæg melder om utilstrækkelige ordrebøger, dækker deres nuværende ordrebeholdning stadig i gennemsnit arbejde til de næste 6 måneder. Figuren neden for viser, at det primært er byggeentreprenører og anlægsentreprenører, der trækker gennemsnittet op med arbejde til lidt over hhv. 9 og 8 måneder. For tømrer- og bygningsvirksomhed mv. ses en faldende tendens over året, dog er niveauet stadig højt historisk set. I december var der samlet set 26 pct. af virksomhederne i bygge og anlæg, der vurderede ordrebeholdningen som "ikke tilstrækkelig". Det dækker dog over en spredning i andelene fra 42 pct. for murere til 13 pct. for El-installation mv.

Varighed af arbejde, i antal måneder, dækket af nuværende ordrebeholdning i 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/kbyg66

Risikoen for at måtte afvikle stiger

I konjunkturbarometrene spørger vi for tiden virksomhederne om, i hvor høj grad de er påvirket af invasionen i Ukraine, stigende priser, problemer med leverancer af energi og varer samt deres risiko for afvikling. I denne måned viser tallene, at risikoen for afvikling stiger i byggeriet, hvor det nu er 22 pct., der melder om, at der er en vis risiko for, at de må afvikle virksomheden. Alle resultaterne kan findes i dataark (xlsx) for december.

Produktionsbegrænsninger

For bygge og anlæg er der fortsat en lav andel af virksomhederne, der melder om finansielle begrænsninger. Andelen falder lidt fra 8 pct. i november til 7 pct. i december. Andelen af virksomheder, som oplever mangel på arbejdskraft, falder til 28 pct., og er nu lavere end andelen, der melder om mangel på efterspørgsel, som ligger på 30 pct. I serviceerhvervene er andelen, som oplever finansielle begrænsninger, steget til 12 pct. fra 9 pct. i november. Meldingerne om mangel på arbejdskraft falder fortsat og var på 34 pct. i december.

De sammensatte konjunkturindikatorer er uændrede eller falder

Udviklingen i de sæsonkorrigerede konjunkturindikatorer i december viser en marginal stigning for detailhandlen samt bygge og anlæg. For industrien dykker den sammensatte indikator 3 point grundet lavere ordrebeholdning og produktionsforventninger. For serviceerhvervene falder indikatoren ligeledes med 3 point grundet lavere faktisk og forventet omsætning.

Tillidsindikatorerne falder igen svagt

Erhvervstillidsindikatoren, der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel, falder fra 88,5 i november til 85,9 i december. Tillidsindikatoren, der også inkluderer Forbrugerforventninger og således mere bredt belyser økonomien, falder fra 75,8 i november til 74,1 i december.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, indeks 100, sæsonkorrigeret. December 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/tillid og Tillidsindikator - metodebeskrivelse (pdf)

Find flere konjunkturbarometertal

I tabellen herunder er tal for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter. I Statistikbanken findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2021

2022

 

Dec.

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

110,0

84,4

87,3

78,7

70,9

75,8

74,1

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

113,3

97,0

98,8

92,6

86,7

88,5

85,9

Industri

Sammensat (bk, sk)

6

-9

-2

-10

-16

-14

-17

 

Produktionsforventning (sk)

25

-5

-1

-8

-14

-9

-14

 

Ordrebeholdning (bk)

-1

-11

-5

-14

-21

-21

-25

 

Færdigvarelagre (bk)

6

11

1

8

12

13

11

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

2

-16

-16

-19

-17

-16

-15

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

13

-13

-12

-13

-14

-13

-11

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-10

-18

-19

-25

-20

-19

-19

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

13

6

4

1

-2

0

-3

 

Faktisk omsætning (sk)

16

9

4

2

-1

-1

-3

 

Forventet omsætning (sk)

13

3

6

4

0

4

2

 

Faktisk forretningssituation

9

7

1

-3

-4

-4

-7

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

-4

-18

-26

-24

-34

-35

-34

 

Faktisk omsætning (sk)

-15

-32

-36

-36

-40

-47

-43

 

Forventet omsætning (sk)

3

-12

-11

-12

-30

-25

-22

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

0

10

31

25

32

33

37

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -17
december 2022
Ændring -3 point
november-december 2022
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -15
december 2022
Ændring +1 point
november-december 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

5. januar 2023 - Nr. 1

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. januar 2023

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationerne for de respektive konjunkturbarometre. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Nettotal udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation