Gå til sidens indhold

Industriens mangel på arbejdskraft mindskes

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -16
oktober 2022
Ændring -7 point
september-oktober 2022
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -18
oktober 2022
Ændring +1 point
september-oktober 2022

Konjunkturbarometer for erhvervene oktober 2022

Andelen af virksomheder, der melder, at mangel på arbejdskraft begrænser deres produktion, er bredt faldende, men mest markant i industrien. Her falder andelen fra 33 pct. i juli til 21 pct. i oktober. De tilsvarende andele for byggeriet og serviceerhvervet er i oktober på hhv. 33 og 39 pct. Samme billede tegner sig for manglen på materialer i industrien, der er faldet to kvartaler i træk fra toppen i april med en andel på 65 pct. til 41 pct. i oktober. I stedet er det meldingen om mangel på efterspørgsel, der for andet kvartal vokser med en andel, der nu er 30 pct. af virksomhederne.

Produktionsbegrænsninger i industrien i 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/baro3

Fald i industriens investeringsforventninger

Med denne måneds konjunkturbarometer er der opdaterede tal på Industriens investeringsforventninger. Tallene viser en overvægt af virksomheder, der forventer faldende investeringer i 2023. I 2023 er der for hele industrien 28 pct., der forventer fald i investeringerne og 18 pct., der forventer at øge investeringerne. For 2022 var de tilsvarende tal 16 pct. af virksomhederne, der meldte om faldende investeringer for året og 25 pct., der meldte om øgede investeringer.

Forsyningsproblemerne er aftagende for industrien

I konjunkturbarometrene spørger vi for tiden virksomhederne om, i hvor høj grad de er påvirket af invasionen i Ukraine, stigende priser, problemer med leverancer af energi og varer samt deres risiko for afvikling. I denne måned viser tallene, at der er en tendens til opblødning i de forsyningsproblemer, som industrien har meldt om. I løbet af de sidste tre måneder er andelen af virksomheder, der er meget påvirket af forsyningsproblemer faldet fra 23 pct. i juli til 15 pct. i oktober. Alle resultaterne kan findes i dataark (xlsx).

Detailhandlen og industriens sammensatte konjunkturindikatorer dykker

Udviklingen i de sæsonkorrigerede konjunkturindikatorer i oktober viser et fald for tre ud af fire erhverv. Kun byggeriet oplever en lille fremgang på månedsbasis, men befinder sig stadig på et meget lavt og negativt niveau. Detailhandlen falder mest drevet af faldende faktisk og forventet omsætning samt yderligere opbygning af lagerbeholdning. Udviklingen kan også ses i gårsdagens tal for detailomsætningsindekset. Industrien falder ligeledes grundet faldende produktionsforventninger, lavere ordrebeholdning og opbygning af færdigvarelagre. Serviceerhvervet oplever et svagt fald i udvikling på månedsbasis.

Tillidsindikatorernes fald tager til

Erhvervstillidsindikatoren, der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel, falder fra 93,3 i september til 87,0 i oktober. Tillidsindikatoren, der også inkluderer Forbrugerforventninger og således mere bredt belyser økonomien, falder fra 79,1 i september til 71,1 i oktober. Tillidsindikatorerne fortsætter dermed det fald, der har stået på siden sidste efterår kun afbrudt af en svag stigning i august.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, indeks 100, sæsonkorrigeret. Oktober 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/tillid og Tillidsindikator - metodebeskrivelse (pdf)

Find flere konjunkturbarometertal

I tabellen herunder er tal for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter. I Statistikbanken findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher, og i Fokus på konjunkturbarometrene findes yderligere grafer og standardanalyser samt sammenligning af Danmarks udvikling med tilsvarende tal for EU, Tyskland, Sverige.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2021

2022

 

Okt.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

118,9

92,5

86,5

84,7

88,0

79,1

71,1

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

120,5

104,4

99,2

97,6

99,6

93,3

87,0

Industri

Sammensat (bk, sk)

10

-4

-9

-9

-2

-9

-16

 

Produktionsforventning (sk)

28

6

-2

-4

0

-6

-14

 

Ordrebeholdning (bk)

-4

-12

-13

-11

-5

-14

-21

 

Færdigvarelagre (bk)

-7

6

12

11

1

8

12

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

4

-9

-12

-16

-16

-19

-18

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

12

-7

-10

-13

-12

-13

-14

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-5

-10

-14

-19

-19

-24

-21

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

17

10

9

7

4

1

-1

 

Faktisk omsætning (sk)

16

12

12

9

5

2

0

 

Forventet omsætning (sk)

20

11

7

4

7

4

1

 

Faktisk forretningssituation

16

8

7

7

1

-3

-4

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

3

-11

-14

-16

-24

-22

-34

 

Faktisk omsætning (sk)

-2

-25

-31

-30

-34

-32

-37

 

Forventet omsætning (sk)

9

-5

-3

-11

-9

-11

-33

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

-1

3

9

8

29

23

32

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -16
oktober 2022
Ændring -7 point
september-oktober 2022
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -18
oktober 2022
Ændring +1 point
september-oktober 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

28. oktober 2022 - Nr. 362

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. november 2022

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationerne for de respektive konjunkturbarometre. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Nettotal udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation