Gå til sidens indhold

Industrien forventer i mindre grad stigende priser

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -1
august 2022
Ændring +8 point
juli-august 2022
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -15
august 2022
Ændring 0 point
juli-august 2022

Konjunkturbarometer for erhvervene august 2022

Når virksomhederne vurderer deres forventninger til deres salgspriser de kommende tre måneder, er der generelt et billede af at færre forventer stigende priser. Der er dog fortsat en overvægt af virksomheder, som forventer stigende priser. Figuren neden for viser, hvor stor overvægten er, udtrykt ved nettotal, der angiver andelen, der forventer stigende priser fratrukket andelen, der forventer faldende priser. Her ses det, at industrien nu er på det laveste niveau i år og kun serviceerhvervet oplever en stigning på månedsbasis. I bygge og anlægsbranchen er der en overvægt af virksomheder, der forventer at priserne på deres tilbud ved licitation vil falde over de kommende måneder.

Overvægt af virksomheder, der forventer stigende salgspriser eller tilbudspriser ved licitation. 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/kbs1, baro6, kbyg11 og kbd1

Produktionsbegrænsninger

I serviceerhvervet er andelen af virksomheder, der melder om mangel på arbejdskraft uændret på 44 pct. i august. I bygge og anlæg holdes niveauet for manglen på arbejdskraft ligeledes, da andelen stiger fra 37 pct. til 38 pct. af virksomhederne, og andelen, der melder om mangel på materialer er også uændret på 29 pct. i august. Hvad angår andelene, der melder om finansielle begrænsninger stiger de marginalt i begge erhverv til 11 pct. for serviceerhverv og 6 pct. for bygge og anlæg.

Virksomhederne er stadig påvirket af stigende priser og forsyningsproblemer

Med denne måneds konjunkturbarometer er der opdaterede tal på, i hvor høj grad virksomhederne er påvirket af invasionen i Ukraine, stigende priser samt problemer med leverancer af energi og varer. I denne måned ses et stort fald i andelen af virksomheder i detailhandlen, der er noget eller meget påvirket af forsyningsproblemer, da andelen falder fra 60 pct. i juli til 40 pct. i august. Alle resultaterne kan findes i dataark (xlsx).

Industriens konjunkturindikator stiger, mens detailhandlens fortsat falder

Udviklingen i de sæsonkorrigerede konjunkturindikatorer i august viser, at den faldende tendens fortsætter for detailhandel og serviceerhverv. Kun industrien oplever en fremgang på månedsbasis, hvor øgede produktionsforventninger, mindre færdigvarelagre og forbedret ordrebeholdning alle trækker i positiv retning. For serviceerhvervet er der stadig fremgang forude, dog i mindre grad end tidligere, da stigende forventninger til omsætningen trækkes ned af dårligere faktisk omsætning og forretningssituation generelt. Detailhandlen oplever et kraftigt fald primært båret af en stor stigning i lagerbeholdningen og fortsat faldende faktisk omsætning. Sidstnævnte tendens er også at finde i detailomsætningsindekset.

Tillidsindikatorerne genvinder lidt af det tabte

Erhvervstillidsindikatoren, der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel, stiger fra 98,2 i juli til 100,7 i august. Tillidsindikatoren, der også inkluderer forbrugertilliden og således mere bredt belyser økonomien, vender også og stiger fra 85,5 i juli til 88,8 i august.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, indeks 100, sæsonkorrigeret. August 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/tillid og Tillidsindikator - metodebeskrivelse (pdf).

Find flere konjunkturbarometertal

I tabellen herunder er tal opstillet for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter. I Statistikbanken findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher, og i Fokus på konjunkturbarometrene findes yderligere grafer og standardanalyser samt sammenligning af Danmarks udvikling med tilsvarende tal for EU, Tyskland, Sverige.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2021

2022

 

Aug.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

114,8

99,6

98,7

93,0

86,8

85,5

88,8

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

115,0

109,0

110,5

104,7

99,2

98,2

100,7

Industri

Sammensat (bk, sk)

4

0

5

-4

-9

-9

-1

 

Produktionsforventning (sk)

26

11

18

6

-3

-4

2

 

Ordrebeholdning (bk)

-14

-7

-4

-12

-13

-11

-5

 

Færdigvarelagre (bk)

0

5

0

6

12

11

1

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

2

-5

-7

-8

-12

-15

-15

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

10

-3

-5

-6

-9

-12

-11

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-6

-6

-9

-10

-14

-18

-18

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

14

12

11

11

9

7

5

 

Faktisk omsætning (sk)

16

16

15

12

12

10

6

 

Forventet omsætning (sk)

11

18

15

12

8

5

8

 

Faktisk forretningssituation

16

3

4

8

7

7

1

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

4

0

-15

-11

-13

-15

-23

 

Faktisk omsætning (sk)

-3

-8

-18

-24

-29

-27

-31

 

Forventet omsætning (sk)

12

10

-24

-5

-2

-10

-9

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

-4

3

2

3

9

8

28

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -1
august 2022
Ændring +8 point
juli-august 2022
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -15
august 2022
Ændring 0 point
juli-august 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

30. august 2022 - Nr. 291

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. september 2022

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationerne for de respektive konjunkturbarometre. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Nettotal udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation