Gå til sidens indhold

Medicinalindustrien giver stort løft til produktionen

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+15,3 %
november til december 2022

Industriens produktion og omsætning december 2022

Industriens samlede produktionsindeks steg 15,3 pct. fra november til december 2022 primært drevet af en kraftig stigning i medicinalindustrien. Uden denne branche, så steg produktionen i industrien blot 0,2 pct. Produktionen svinger en del på månedsbasis, men set over hele fjerde kvartal 2022 steg produktion 5,7 pct. i forhold til tredje kvartal. Ses der bort fra medicinalindustrien oplevede industrien et mindre fald i produktionen på 0,6 pct. i fjerde kvartal 2022 i forhold til tredje kvartal. Industriens produktion og omsætning er første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi, som er baseret på indberetninger om virksomhedernes faktiske aktiviteter. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling. I forhold til december 2021 er produktionsindekset steget med 27,4 pct. i ikke-sæsonkorrigerede tal, mens det blot er steget 0,7 pct., hvis man ser bort fra medicinalindustrien.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

God slutning på året for medicinalindustrien

Mens der har været fokus på krigen i Ukraine, stigende fødevarepriser og forsyningsvanskeligheder, har dansk industris vækstmotor, medicinalindustrien, haft stigende produktion igennem det meste af 2022. Særligt årets sidste måned gav en kraftig stigning i produktionen i denne branche på hele 46,2 pct. Kombinationen af en høj omsætning, øgede lagre og stagnerende producentpriser for branchen er de bagvedliggende årsager til stigningen. Samtidig domineres branchen af et mindre antal store virksomheder, som medfører, at det ikke er unormalt med store udsving på månedsbasis. Set over hele fjerde kvartal 2022 er produktionen i branchen steget 19,1 pct. i forhold til det foregående kvartal. Da medicinalindustrien vægter 20,1 pct. i det samlede produktionsindeks er udviklingen her hovedårsagen til den samlede stigning.

Faldende produktion i fem brancher i december

Fem af industriens brancher oplevede faldende produktion i december. Det største fald på 13,5 pct. oplevede branchen transportmiddelindustri, som kommer oven på en stor stigning i november. Derudover var der fald i plast-, glas- og betonindustri, metalindustri, fremstilling af elektrisk udstyr samt møbler og anden industri. Selvom faldene langt fra er store nok til at modvirke stigningerne, så er det tegn på, at ikke alle dele af industrien har det lige godt.

Faldende omsætning i december

Industriens samlede omsætning faldt med 0,1 pct. fra november til december men lå i fjerde kvartal 2022 1,0 pct. over omsætningen i de foregående tre måneder. I december faldt omsætningen 0,3 pct. på eksportmarkedet og steg 0,1 pct. på hjemmemarkedet. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. December 2022

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Okt. -
dec.

Dec.
 

Okt. -
dec.

Dec.
 

Okt. -
dec.

Dec.
 

Okt. -
dec.

Dec.
 

Okt. -
dec.

Dec.
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

4,5

0,2

-5,0

-1,3

-0,1

0,0

10,7

30,0

5,7

15,3

Omsætning2

I alt

8,4

-7,6

0,7

-0,3

0,4

0,3

-0,9

8,1

1,0

-0,1

 

Eksport

8,8

-10,4

-0,3

-1,8

1,2

0,7

-1,8

9,4

1,2

-0,3

 

Hjemme

7,4

0,1

1,7

1,0

-0,3

-0,1

1,6

4,6

0,7

0,1

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1I faste priser.
2I løbende priser.
3Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion faldt 2,7 pct. i oktober og steg 2,3 pct. november. Dermed er udviklingen i produktionen uændret i oktober og nedjusteret med 0,1 procentpoint i november i forhold til den seneste offentliggørelse. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne.

Øvrige indikatorer for eksport

Import og eksport af varer og tjenester udarbejder også statistik om eksport, som alene omfatter varer, der krydser den danske grænse. Industriens produktion og omsætning omfatter både salg af varer produceret i og uden for Danmark. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker. Betalingsbalance og udenrigshandel for december 2022 bliver også offentliggjort d. 8. februar 2023. Desuden har Danmarks Statistik et tema på dst.dk, der giver et overblik over dansk økonomi, der bl.a. viser udvalgte konjunkturindikatorer.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. December 2022

 

 

2022

Juli-sept./
okt.-dec.

Nov./
dec.

 

Vægte1

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

140,1

144,3

146,2

142,2

145,4

167,6

5,7

15,3

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

110,1

114,8

112,2

113,1

107,6

111,9

-1,3

4,0

Tekstil- og læderindustri

1,1

105,0

126,0

126,4

120,4

121,9

124,8

2,7

2,4

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

93,7

87,6

88,5

87,1

84,4

86,9

-4,2

3,0

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

148,6

153,7

150,2

155,9

138,0

144,2

-3,2

4,5

Medicinalindustri

20,1

219,5

228,7

237,0

232,5

237,0

346,6

19,1

46,2

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

107,9

110,3

105,4

109,2

104,2

102,6

-2,3

-1,5

Metalindustri

8,7

108,9

103,7

104,9

101,5

110,7

99,0

-2,0

-10,6

Elektronikindustri

6,0

109,2

121,5

124,6

118,7

127,4

144,9

10,0

13,7

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

120,2

122,6

133,5

108,2

130,8

113,9

-6,2

-12,9

Maskinindustri

14,0

121,3

118,6

117,8

102,8

118,0

120,6

-4,6

2,2

Transportmiddelindustri

1,5

85,4

109,1

100,4

100,1

120,6

104,3

10,2

-13,5

Møbler og anden industri mv.

13,0

146,8

153,3

159,0

158,0

159,4

155,6

3,0

-2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsgodeindustri

27,2

117,0

121,2

124,8

114,8

132,2

132,5

4,5

0,2

Mellemproduktindustri

26,7

121,2

120,2

123,3

117,8

115,0

113,5

-5,0

-1,3

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

106,3

109,2

109,1

108,5

107,9

107,9

-0,1

0,0

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

171,2

178,4

180,9

179,2

177,5

230,8

10,7

30,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

120,1

123,1

123,4

119,5

122,3

122,5

-0,6

0,2

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

142,5

147,6

149,6

147,3

148,3

171,8

6,3

15,8

1Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+15,3 %
november til december 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

8. februar 2023 - Nr. 35

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. marts 2023

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation