Gå til sidens indhold

Lille stigning i industriproduktionen

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+1,3 %
august til september 2022

Industriens produktion og omsætning september 2022

Industriens samlede produktionsindeks steg 1,3 pct. fra august til september. Produktionen kan svinge en del på månedsbasis, men set over hele tredje kvartal 2022 er produktionen steget 0,6 pct. i forhold til det foregående kvartal. Udviklingen sker på trods af den globale usikkerhed som følge af Ruslands invasion af Ukraine, samt de stigende råvarepriser og forsyningsvanskeligheder. Dog påvirker prisudviklingen i september produktionsindekset positivt (se mere om det nedenfor). Industriens produktion og omsætning er første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi, som er baseret på indberetninger om virksomhedernes faktiske aktiviteter. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling. I forhold til september 2021 er produktionsindekset steget med 20,3 pct. i ikke-sæsonkorrigerede tal.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeret

Stigningen i industriproduktionen var bredt funderet

Med stigende produktion i syv af industriens brancher var stigningen i det samlede produktionsindeks bredt funderet. Det var branchen fremstilling af elektrisk udstyr, der havde den største procentvise stigning i produktionen i september på 5,7 pct. Dog var det medicinalindustrien, der bidrog mest til stigningen i det samlede indeks med en stigning i produktionen på 3,1 pct. og en vægt på 20,1 pct.

Stigende omsætning i september

Industriens samlede omsætning steg med 2,0 pct. fra august til september og lå i tredje kvartal 1,9 pct. over omsætningen i det foregående kvartal. Omsætningen steg 1,2 pct. på eksportmarkedet og 3,3 pct. på hjemmemarkedet i september. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. September 2022

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Juli -
sept.

Sept.
 

Juli -
sept.

Sept.
 

Juli -
sept.

Sept.
 

Juli -
sept.

Sept.
 

Juli -
sept.

Sept.
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

-0,2

3,1

-2,8

2,7

-4,8

1,3

3,1

1,2

0,6

1,3

Omsætning2

I alt

5,1

5,7

-0,6

3,3

-2,3

4,1

4,2

-0,4

1,9

2,0

 

Eksport

3,8

8,3

0,3

4,9

3,3

4,6

4,6

-1,4

1,8

1,2

 

Hjemme

8,2

-0,4

-1,4

1,8

-7,7

3,7

3,1

2,6

2,1

3,3

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1I faste priser.
2I løbende priser.
3Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015

Septembers prisudviklings betydning for produktionsindekset

Produktionen i industrien bliver beregnet ved brug af Producentprisindeks for varer: https://www.statistikbanken.dk/pris4215. Dette er som de fleste andre priser steget en del igennem 2022, men falder en smule fra august til september for den samlede industri. Fald i priserne påvirker produktionen i positiv retning. Der er dog stor forskel på prisudviklingen på brancheniveau og derved på prisudviklingens betydning for produktionen på brancheniveau.

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion faldt 3,6 pct. i juli og steg 3,0 pct. i august. Dermed er udviklingen i produktionen nedjusteret med 0,4 procentpoint i juli og opjusteret med 0,4 procentpoint i august i forhold til den seneste offentliggørelse. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne.

Øvrige indikatorer for eksport

Import og eksport af varer og tjenester udarbejder også statistik om eksport, som alene omfatter varer, der krydser den danske grænse. Industriens produktion og omsætning omfatter både salg af varer produceret i og uden for Danmark. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker. Betalingsbalance og udenrigshandel for september 2022 bliver offentliggjort 9. november.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. September 2022

 

 

2022

April-juni/
juli-sept.

Aug./
sept.

 

Vægte1

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

140,1

144,8

146,4

141,1

145,4

147,3

0,6

1,3

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

116,5

116,6

114,6

110,3

114,7

112,3

-3,0

-2,1

Tekstil- og læderindustri

1,1

127,6

135,9

121,6

104,7

123,7

125,0

-8,2

1,1

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

104,4

101,1

96,3

94,6

86,9

88,8

-10,4

2,2

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

140,2

148,8

155,9

148,4

153,4

151,8

2,0

-1,0

Medicinalindustri

20,1

209,4

221,3

223,4

224,5

233,0

240,3

6,7

3,1

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

118,5

122,3

116,9

108,0

110,9

105,8

-9,2

-4,6

Metalindustri

8,7

100,9

114,6

106,9

109,2

104,6

105,6

-0,9

1,0

Elektronikindustri

6,0

110,7

115,3

118,2

108,4

120,7

122,4

2,1

1,4

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

125,5

128,7

133,3

121,4

126,0

133,2

-1,8

5,7

Maskinindustri

14,0

116,7

117,6

126,0

120,0

118,3

118,3

-1,0

0,0

Transportmiddelindustri

1,5

105,9

110,8

127,6

85,6

110,5

100,5

-13,9

-9,0

Møbler og anden industri mv.

13,0

155,2

152,4

157,4

147,4

154,4

161,4

-0,4

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsgodeindustri

27,2

117,3

118,5

127,2

116,2

121,1

124,9

-0,2

3,1

Mellemproduktindustri

26,7

121,2

127,1

128,4

121,6

120,7

124,0

-2,8

2,7

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

115,9

115,8

112,0

106,7

109,6

111,0

-4,8

1,3

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

169,3

175,9

175,6

173,7

180,7

182,8

3,1

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

122,7

125,5

127,1

120,1

123,4

123,9

-2,1

0,4

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

142,7

148,0

148,9

143,7

148,8

150,7

0,8

1,3

1Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+1,3 %
august til september 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

7. november 2022 - Nr. 371

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. december 2022

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation