Gå til sidens indhold

Fald i provenuet fra selskabsskatten

Selskabsbeskatning i indkomståret 2020

Provenuet fra selskabsskatten udgjorde 66,5 mia. kr. i 2020. Dette er et fald på 6,3 mia. kr. fra 2019, svarende til et fald på 9 pct. De skattepligtige indkomster i selskaberne, der stort set svarer til deres overskud før skat, faldt med 35,7 mia. kr. til i alt 314,4 mia. kr. i 2020, svarende til et fald på 10 pct. Faldet relaterer sig overvejende til udviklingen i nogle få selskaber og er derfor ikke et generelt resultat af nedlukningen som følge af COVID-19. Aktieselskaber står for 50 pct. af det samlede provenu fra selskabsskatten.

SelskabsskattenKilde: https://www.statistikbanken.dk/selsk2

Top-10 står for en fjerdedel af selskabsskatten

Provenuet fra de ti selskaber, der betalte mest i selskabsskat i 2020, udgjorde 15,5 mia. kr., svarende til 23 pct. af den samlede selskabsskat. Selskaberne på pladserne 11-100 betalte 14,5 mia. kr. i selskabsskat svarende til 22 pct. Top-100 betalte dermed 29,9 mia. kr. i selskabsskat i 2020, svarende til 45 pct. af det samlede provenu. I 2019 udgjorde andelene hhv. 32 pct. for top-10, 21 pct. for 11-100 og 53 pct. for top-100.

Godt hvert fjerde selskab betalte selskabsskat

I 2020 var der 312.597 selskaber. Af disse havde 90.891 en positiv skattepligtig indkomst efter tillæg, nedslag eller lempelser. Disse 29 pct. skulle betale selskabsskat. I 2019 var andelen også 29 pct. Til sammenligning var andelen 37 pct. i 2005, hvor ændrede sambeskatningsregler medførte, at datter- og koncernforbundne selskaber skulle indberette skatteoplysninger via moder- eller administrationsselskabet. Fraregnes disse datter- og koncernforbundne selskaber, har andelen, der betaler selskabsskat, været 40 pct. i 2020, 39 pct. i 2019 og 47 pct. i 2005.

Industriselskaber bidrog mest til selskabsskatteprovenuet

Ligesom i 2019 bidrog branchegruppen industri også i 2020 mest til selskabsskatteprovenuet. Provenuet faldt fra 21,1 mia. kr. til 16,5 mia. kr., svarende til et fald på 22 pct. Branchegruppen finansiering og forsikring var næststørste bidragsyder med 15,0 mia. kr., hvilket er 0,7 mia. kr. eller 5 pct. mere end i 2019. Den største stigning kom fra videnservice, hvor skatteprovenuet steg fra 3,3 mia. kr. til 5,3 mia. kr., svarende til en stigning på 60 pct. Det største fald kom fra energiforsyning, hvor provenuet faldt fra 5,5 mia. kr. til 0,8 mia. kr., svarende til et fald på 85 pct.

Selskabsskattesatser i udvalgte EU-landeKilde: EU-Kommissionen: Taxation Trends in the European Union 2021

Danmarks selskabsskattesats på EU-gennemsnittet

Selskabskattesatsen i Danmark er gradvist sat ned fra 28 pct. i 2005, men den var uændret på 22 pct. i både 2019 og 2020. Bulgarien er det EU-land, hvor selskabsskattesatsen er lavest (10 pct.). Malta har i hele perioden 2005-2020 haft en sats på 35 pct., og er i 2020 det EU-land med den højeste sats. Den danske selskabsskattesats har pånær i 2016 og 2017 ligget over EU-27 (uden Storbritannien) gennemsnittet. Den svenske og danske selskabsskattesats har fulgt nogenlunde samme udvikling i perioden. Dog skal man være opmærksom på, at landene har indrettet selskabsbeskatningen forskelligt, og har forskellige måder at opgøre beskatningsgrundlaget på.

Selskabsskatternes andel af de samlede skatterKilde: Egne beregninger på baggrund af Eurostat

Selskabsskatten i Danmark udgør 6,0 pct. af de samlede skatter og afgifter

Selskabsskatternes andel af de samlede skatter udgør 6,0 pct. i 2020. Det er kun i 2017, 2019 og 2020, at Danmark ligger over EU-27 (uden Storbritannien) gennemsnittet. Cypern ligger i 2020 i toppen med 16,9 pct., mens Letland ligger i bunden med 2,3 pct.

Nyt fra Danmarks Statistik

2. marts 2022 - Nr. 67

Hent som PDF
Næste udgivelse: 2. marts 2023

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne om selskabsbeskatningen er baseret på udtræk fra Skattestyrelsens selskabsskatteregister (DIAS) foretaget i december året efter aktuelt år. Tallene for året før er revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Branchefordelingen er foretaget af Danmarks Statistik i overensstemmelse med branchenomenklaturen DB07.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation