Gå til sidens indhold

67 pct. af dagens biler kører stadig i 2030

Motorparken (tillæg) bestanden af personbiler 1. januar 2022

I begyndelsen af 2022 kørte der 2,79 mio. personbiler på de danske veje. 1,86 mio. af disse, svarende til 67 pct., vil stadig køre på de danske veje i 2030, hvis det nuværende mønster for den aldersbetingede afgang fra bilbestanden fortsætter. Selv i 2048 vil der være flere end 213.000 af dagens biler tilbage.

Udfasning af bestanden af personbiler pr. 1. januar 2022, fremskrivningKilde: Egne beregninger på basis af tal i Motorregistret. Findes ikke i Statistikbanken

Der blev holdt på bilerne i 2021

Den nuværende beregning af restbestanden i 2030 er væsentligt større end i den tilsvarende beregning sidste år. Det skyldes ikke bare, at der er kommet et års ekstra nye biler til i 2021, men også, at der i 2021 er forsvundet en del færre biler af de tidligere årgange, end det blev forventet i sidste års beregninger.

Den mindre aldersbetingede afgang i 2021 - dvs. hvor stor en del af en årgang, der er forsvundet fra 2020 til 2021 - har sandsynligvis sin rod i de usikkerheder, COVID-19 og afgiftsændringer har dannet for købernes investeringsplaner. I det lys kan mange have overvejet at vente på bedre tider og beholde den gamle bil lidt endnu.

Mindre afgang giver større restandele af den oprindelige tilgang

Resultatet af den mindre aldersbetingede afgang er, at restandelen af en given aldersgruppe i bestanden bliver større. I figuren neden for ses det fx, at der relativt set er væsentligt flere 9-årige biler tilbage i 2022-bestanden (den orange kurve), end der var 9-årige i 2021-bestanden (den grønne kurve). I et lidt længere perspektiv er det aktuelle billede dog anderledes end i 2012 (den blå kurve), hvor restandelene var større for stort set samtlige årgange.

Det er også bemærkelsesværdigt, at der i de nyeste bestande er betydeligt færre tilbage af de yngre biler, end der var i bestanden for ti år siden. Det kan bl.a. tilskrives den kraftigt stigende andel af leasingbiler, som registreres på kortere leasingkontrakter på fx tre år og derefter for en dels vedkommende eksporteres, mens andre (uregistreret) afventer videresalg på det danske marked.

Restandel af de forskellige aldersgrupper i bestandene. 1. januar 2012, 2021 og 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/bil8

Højere gennemsnitsalder og længere middellevetid

En anden effekt af, at der er forsvundet relativt færre af de ældre biler i 2021, er, at bestandens gennemsnitsalder er steget fra 8,9 år for et år siden til 9,0 år i dag. Samtidig har den lavere aldersbetingede afgang medført, at middellevetiden - den forventede levetid - for en 0-årig bil fra 2021 er steget til 16,4 år mod omkring 16,0 år sidste år og 14,2 år forrige år.

Personbilers gennemsnitsalder og middellevetid. 1. januar

 

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

 

antal år

Gnsn. alder

9,1

9,1

9,1

9,3

9,3

9,2

9,0

8,8

8,8

9,0

Middellevetid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

for 0-årige

16,8

17,0

16,4

17,8

15,4

16,1

15,4

14,8

14,2

16,4

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil8

Fra bestand 1. januar til bestand år+1

 

2011-2012

2021-2022

2025-2026 estimeret

 

 

Afgang
bestand
primo

Forde-
ling af
afgang

 

Afgang
bestand
primo

Forde-
ling af
afgang

 

Afgang
bestand
primo

Forde-
ling af
afgang

 

stk.

pct.

stk.

pct.

stk.

pct.

Bestand 1. januar

2163676

 

 

2787553

 

 

3055338

 

 

Nyregistreringer

169794

 

 

204280

 

 

200 3091

 

 

Afgang

-135639

-5,82

100

-128356

-4,32

100,0

-147482

-4,52

100

0-4 årige

-16073

-2,2

11,8

-14774

-1,6

11,5

-14908

-1,6

10,1

5-9 årige

-10048

-1,7

7,4

-8957

-1,0

7,0

-10084

-1,1

6,8

10-14 årige

-30929

-5,6

22,8

-28880

-4,9

22,5

-39619

-5,0

26,9

15-19 årige

-53148

-3,6

39,2

-49212

-14,5

38,3

-52387

-14,6

35,5

20 årige +

-25441

-19,2

18,8

-26533

-14,6

20,7

-30483

-14,1

20,7

Tilgang netto

34155

1,63

 

75924

2,73

 

52828

1,73

 

Bestand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. januar år+1

2197831

 

 

2863477

 

 

3108166

 

 

1 Vægtet gennemsnit for 2021-2025.
2 Afgang i pct. af bestanden 1. januar året + nyregistreringer.
3 Nettotilgang i pct. af bestanden 1. januar året.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bil8

Nyt fra Danmarks Statistik

25. marts 2022 - Nr. 103

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. marts 2023

Kontakt

Kilder og metode

Den aldersbetingede afgang er den afgang, der sker fra det ene år til det næste af den rest af de oprindelige nyregistreringer, der er tilbage af en given aldersgruppe. Det skal bemærkes, at afgangen er upåvirket af antallet af oprindelige nyregistreringer. 
Den forholdsvis store afgang af 0- og 1-årige biler over de seneste 15 år hænger bl.a. sammen med bevægelserne på leasing- og udlejningsmarkedet, hvor bilerne efter en relativ kort anvendelsesperiode afmeldes for enten senere (i det nye år) at blive solgt og genregistreret eller at blive eksporteret.
Fremskrivningen af nyregistreringer for foretages ud fra et løbende vægtet gennemsnit af registreringerne i de foregående 5 år.
I fremskrivningen af bestanden for de kommende år beregnes restbestanden af en given aldersgruppe i en given årgang ud fra den afgang, som årgangen før havde for den tilsvarende aldersgruppe.
Bilernes gennemsnitsalder primo årene beregnes som et aritmetisk gennemsnit af alle bilernes alder, der i sig selv beregnes som 1. januar (opgørelsesår) ÷ 1. registreringsdatoen.
Tallet for middellevetiden angiver det gennemsnitlige antal år, som en 0-årig kan forventes at leve under den forudsætning, at de nuværende afgange/dødshyppigheder holder sig på det samme niveau i al fremtid.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation