Gå til sidens indhold

Fald i e-kommunikation med almen læge

Lægebesøg mv. 2021

Andelen af borgere, der benytter sig af e-kommunikation i kontakten med almen læge, faldt fra 44,5 pct. i 2020 til 41,4 pct. i 2021. Andelen i 2021 var dog stadig højere end i 2019 og årene før det. E-kommunikation dækker over konkrete forespørgsler af ikke-hastende karakter samt svar på laboratorieundersøgelser og COVID-19-prøver. COVID-19-prøver kan være med til at forklare udviklingen og den hidtidige rekordhøje andel af e-kommunikation i 2020. Receptfornyelse og tidsbestilling er ikke inkluderet i e-kommunikation. Selvom brugen af e-kommunikation er steget støt og mere end fordoblet siden 2011, er brugen af telefonkonsultation ikke faldet markant i samme periode.

Andel af befolkningen med kontakt til almen læge via telefon og e-kommunikationKilde: www.statistikbanken.dk/sygfam samt særkørsel, som ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Flest kvinder har kontakt til lægen via e-kommunikation

Kvinder bruger i højere grad e-kommunikation i kontakten med almen læge end mænd. Forskellen mellem kvinder og mænd er størst i aldersgruppen 20-39 år, hvor kvinders andel i 2021 udgjorde 66,9 pct., mens andelen af mænd i samme periode lå på 32,9 pct. En del af denne forskel kan forklares med, at andelen af 20-39-årige mænd, der har kontakt med almen læge, er lavere end andelen af 20-39-årige kvinder, der har kontakt. Blandt de 70-89-årige er der stort set ingen forskel mellem kønnene. Det skal bemærkes, at det kommunale plejepersonales e-kommunikation på vegne af borgerne også indgår i statistikken, hvilket kan være én af årsagerne til den store andel af e-kommunikation blandt borgere i alderen 90+ år.

Andel af befolkningen med kontakt til almen læge via e-kommunikation, fordelt på alder og køn. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/sygp1 og folk1a

Fald i kontakt til almen læge, men stigning i fysioterapi

I 2021 havde danskerne samlet 63,3 mio. kontakter til almene læger, speciallæger, tandlæger og fysioterapeuter mv., svarende til et fald på 0,7 pct. i forhold til 2020. Antallet af kontakter til almen læge faldt fra 2020 til 2021 med 4,7 pct., mens antallet af kontakter til fysioterapeuter og tandlæge/tandplejer i samme periode steg hhv. 14,7 pct. og 10,8 pct.

Kontakter, personer med kontakt og udgifter til lægebesøg mv. 2016-2021

 

2017

2018

2019

2020

2021

2021

 

Årlig ændring i pct.

1.000 kontakter

Kontakter i alt

0,7

0,0

1,6

3,5

-0,7

63292

Heraf almen læge

0,9

0,1

1,3

10,1

-4,7

43517

Konsultationer

0,2

1,3

4,3

5,3

-4,6

22420

Besøg

0,1

10,9

3,2

-1,2

4,7

668

Telefonkonsultationer

-2,2

-6,1

-6,3

4,3

-2,6

10573

E-kommunikation

9,7

6,2

3,3

34,6

-8,6

8976

Speciallæge i alt

0,4

-0,6

1,9

-2,4

1,9

5318

Tandlæge/Tandplejer

-0,1

0,3

3,3

-11,8

10,8

3703

Fysioterapi

0,5

0,2

2,2

-16,7

14,7

7519

 

 

 

 

 

 

1.000 personer

Personer i alt

0,2

0,4

0,6

1,7

-1,1

5389

Heraf almen læge

0,2

0,4

0,6

3,3

-2,3

5056

 

 

 

 

 

 

Mio. kr.

Udgifter

2,0

1,1

1,7

1,3

4,4

16607

Heraf almen læge

2,4

2,8

1,3

7,1

-0,1

9064

Kilde: www.statistikbanken.dk/sygk1, sygp1 og sygu1

Nyt fra Danmarks Statistik

22. december 2022 - Nr. 443

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. september 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter alene praksissektoren, hvilket betyder, at hverken skolelæge, børne- og ungdomstandpleje, skadestuebesøg eller hospitalsindlæggelser indgår. Medicintilskud og rejsesygeforsikring indgår heller ikke. Kun ydelser, hvor det offentlige dækker udgiften helt eller delvis, indgår. En eventuel egenbetaling indgår ikke. En kontakt er et besøg hos lægen eller en telefonkonsultation, en e-mailkonsultation eller et hjemmebesøg mv. Andre ydelser, fx laboratorieundersøgelser samt tillægsydelser givet i forbindelse med en konsultation, regnes derimod ikke som en kontakt. Det skal bemærkes for tandlægebesøg, at det er det første besøg (med undersøgelse), der er registreret som en kontakt, mens øvrige besøg i samme behandlingsforløb ikke registreres som kontakter. I 2013 reduceredes tilskuddet til tandrensning og kontrol af diagnostisk fund hos tandlæger. Kilder er Sygesikringsdata fra Danske Regioner og andre registre fra Danmarks Statistik.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation