Gå til sidens indhold

A-indkomsten voksede under COVID-19-pandemien

Indkomststatistik (A-indkomst) 2021

Den gennemsnitlige A-indkomst før skat steg fra 309.700 kr. i 2020 (2021-priser) til 315.400 kr. i 2021. Det svarer til en indkomstfremgang på 1,8 pct., korrigeret for prisudviklingen. Det er i forhold til den markante stigning på 4,2 pct. året før en moderat udvikling i realindkomsten før skat og mere på niveau med de årlige stigninger i perioden 2013-2019, der lå i et spænd mellem 0,4 og 1,7 pct. Udviklingen i 2020 var imidlertid ekstraordinær høj som følge af de statslige hjælpepakker til afhjælpning af COVID-19-pandemien, herunder udbetalingen af de indefrosne feriemidler.

Udvikling i A-indkomst 2012-2021 (2021-priser)Kilde: www.statistikbanken.dk/aindk1 og pris8

Udbetaling af indefrosne feriemidler

Den førtidige udbetaling af de indefrosne feriemidler, der ellers oprindeligt først skulle udbetales ved opnåelse af pensionsalderen, er en af de statslige hjælpepakker, der blev iværksat i forbindelse med COVID-19. De indefrosne feriemidler blev udbetalt i to portioner, hvor hovedparten udbetaltes i efteråret 2020 og resten efter anden nedlukning i foråret 2021. Den samlede udbetaling af feriemidlerne udgjorde i gennemsnit 9.500 kr. pr. person i 2020 (i 2021-priser) og 6.500 kr. i 2021. Fratrukket feriemidlerne var stigningen i A-indkomsten før skat i 2021 således med omkring 2,9 pct. i forhold til 2020 ganske høj, også set i historisk perspektiv til perioden fra 2012, målt i faste priser.

Indkomstoverførsler aftager igen efter markant stigning året før

En række indkomstoverførsler, der i gennemsnit steg markant under første COVID-19-nedlukning i 2020, faldt igen i 2021. Det skyldtes dels, at anden nedlukning var mindre omfattende end den første og dels en generel stigning i beskæftigelsen i løbet af 2021. Det gælder især arbejdsløshedsdagpenge, der bl.a. som følge af et fald i antal modtagere på 33.300 personer aftog med 16 pct. eller fra 4.500 kr. i 2020 til 3.800 kr. pr. A-skattepligtig person i 2021-priser. Også indkomst fra kontanthjæp til forsørgelse aftog i 2021 som følge af et fald i antal modtagere på 19.000 personer mærkbart med 12 pct. i forhold til 2020 og var i 2021 2.300 kr. pr. person over 14 år.

Høj stigning i lønindkomst

Den samlede lønindkomst steg i 2021 fra gennemsnitligt 227.000 kr. til 233.000 kr. i 2021, svarende til 2,6 pct., målt i 2021-priser. Det var en mindre stigning i forhold til året før med en fremgang i den reale lønindkomst på 4,5 pct. Udbetalingen af de indefosne feriemidler i begge år trækker imidlertid stigningen i lønindkomsten for 2021 ned, samlet set, idet hovedparten af feriemidlerne blev frigivet i 2020, hvor COVID-19 nedlukningen ramte hårdest. Hvis der tages højde herfor, steg lønindkomsten ekskl. den førtidige udbetaling af feriemidlerne fra 217.500 kr. i 2020 til 226.500 kr. før skat i 2021, svarende til 4,1 pct. Den markante udvikling skal ikke mindst ses i lyset af udviklingen i beskæftigelsen i 2021 med en fremgang på 94.900 personer med lønindkomst i forhold til 2020, svarende til 3,1 pct.

Ansatte på lønkompensation fortsat med lavere lønindkomst i 2021

Lønkompensationsordningen gjorde det muligt for arbejdsgiverne at hjemsende deres medarbejdere, der under nedlukningerne ikke kunne arbejde fuldt ud, med hel eller delvis aflønning, mod at få udbetalt lønkompensation som et erhvervstilskud. Der var mere end 250.000 fuldt skattepligtige personer i 2020 og omkring 155.000 i 2021, der var berørt af ordningen. Næsten 80 pct. af disse havde i 2021 lønindkomst fra en arbejdsgiver inden for brancherne handel, hoteller og restauranter eller kultur og fritid. Den gennemsnitlige lønindkomst for disse personer udgjorde 269.200 kr. og var dermed 24 pct. lavere end den gennemsnitlige lønindkomst på 356.400 for de 3,2 mio. personer med lønindkomst.

Relativ fremgang størst for de unge

Gennemsnitsindkomsten topper sædvanligvis i aldersgruppen 45-49 år og udgjorde i 2021 445.700 kr. Det er godt 41 pct. over den gennemsnitlige A-indkomst for alle personer. Men det var de unge 15-19 årige, der trods lav A-indkomst i gennemsnit inflationskorrigeret havde den største relative fremgang fra omkring 34.100 kr. i 2020 til 37.000 kr. i 2021, svarende til 8,5 pct.

Udvikling i gennemsnitlig A-indkomst 2020-2021 fordelt på aldersgrupper (2021-priser)Kilde: www.statistikbanken.dk/aindk2 og pris8

3.600 flere med A-indkomst over 1 mio. kr.

Antallet af personer med en årlig A-indkomst på over 1 mio. kr. (i 2021-priser) steg fra 70.400 i 2020 til 74.000 i 2021, når der tages højde for de førtidigt udbetalte feriemidler i 2020 og 2021. Ses der bort fra disse COVID-19-relaterede engangsudbetalinger, steg antallet af personer med en årlig A-indkomst på over 1 mio. kr. (i 2021-priser) med 5.400 til 67.700 personer i 2021.

Hvad er A-indkomst?

A-indkomst omfatter hovedsageligt løn (74 pct.) og offentlige og private pensioner (20 pct.), men også dagpenge og kontanthjælp (4 pct.) samt SU (1 pct.). A-indkomsterne udgør ca. 90 pct. af de samlede indkomster. Boligstøtte og børnefamilieydelser er skattefri og indgår derfor ikke. Indkomst fra selvstændig virksomhed, renteindtægter og aktieudbytter er heller ikke A-indkomst. Opgørelserne af A-indkomst er før skat.

Nyt fra Danmarks Statistik

2. maj 2022 - Nr. 152

Hent som PDF
Næste udgivelse: 2. maj 2023

Kontakt

Kilder og metode

Foruden A-indkomst findes også tabeller med tal for de samlede indkomster for personer og familier samt mål for indkomstulighed. Første del af den samlede indkomststatistik udkommer primo september, mens disponibel indkomst og ulighedsmål udkommer i november. Danmarks Statistik kan tilbyde tilsvarende tabeller opdelt på kommuner.
Det er muligt at få mere detaljerede oplysninger fx kvartalsvise opgørelser mod betaling.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation