Gå til sidens indhold

Usikkerhed i årets fremskrivning på kort sigt

Befolkningsfremskrivninger 2022-2060

Den aktuelle indvandring af ukrainerne på baggrund af Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (herefter: særloven) påvirker årets befolkningsfremskrivning mærkbart på kort sigt. Den forventede indvandring af ukrainere i 2022 på 30.000 personer udgør over 40 pct. af den sædvanlige forventede årlige indvandring. Eftersom forventningen er, at de ukrainere, som i 2022 indvandrer på baggrund af særloven, også udvandrer i henhold til bestemmelserne i denne opholdstilladelse, er der tale om en midlertidig indvandring. Den forventede befolkningsudvikling på langt sigt er ifølge 2022-fremskrivningen derfor ikke ulig den forventede befolkningsudvikling ifølge fremskrivningen fra 2021. På kort sigt, dvs. indtil udgangen af 2024, er der derimod forskelle mellem de to fremskrivninger, idet den forventede indvandring af ukrainere antages at påvirke det samlede folketal til og med 2024.

Den forventede befolkningstilvækst ifølge hhv. 2021- og 2022-fremskrivningenKilde: www.statistikbanken.dk/frdk122

Antagelser om de ukrainske indvandrere

De antagelser, der er anvendt i 2022-fremskrivningen, om forventet antal og kommunal fordeling af de ukrainere, som indvandrer efter særloven i 2022, er baseret på information fra Udlændinge- og Integrationsministeriet (UIM). I fremskrivningen er anvendt en antagelse om indvandring af 30.000 ukrainere med den køns- og aldersprofil, som var gældende for de 7.900, der indvandrede i perioden fra uge 9 til uge 17. Desuden er det antaget, at udvandringstilbøjeligheden af disse 30.ooo personer følger særlovens betingelser, dvs. at alle 30.000 ukrainere forventes at være udvandret igen senest ved udgangen af 2024. I forhold til den kommunale fordeling af de indvandrede ukrainere er anvendt de fordelingsnøgler, som ligger i Bekendtgørelse om forholdsmæssige kommunetal for 2022 til fordeling af personer omfattet af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Heraf følger, at der for de 10.000 først visiterede personer er anvendt en kommunal fordelingsnøgle med udgangspunkt i UIM's årlige beregnede fordeling af kommunekvoter, og de efterfølgende 20.000 er fordelt i henhold til kommunernes befolkningstal pr. 1. januar 2021. Der foreligger endnu ingen officiel forventning til eventuel indvandring af ukrainere i henhold til særloven i 2023, hvorfor dette forhold ikke er adresseret i årets fremskrivning.

Alternative scenarier

Befolkningsfremskrivningen laves i samarbejde med DREAM, som er ansvarlig for modellen bag fremskrivningen på landsniveau. I tillæg til den hovedfremskrivning, som er anvendt til fremskrivning på kommunalt og regionalt niveau, har DREAM udarbejdet en række landsscenarier baseret på justerede antagelser om ukrainernes udvandringstilbøjelighed og fertilitetsforventninger. Alternativerne tjener alene til belysning af fremskrivningens følsomhed over for de gjorte antagelser og skal ikke fortolkes som forløb, der anses som mere eller mindre sandsynlige end hovedscenariet. Se mere hos DREAM.

Antagelser om COVID-19 i 2022-fremskrivningen

Påvirkningen af COVID-19 på befolkningsfremskrivningens fire hovedkomponenter er håndteret i 2022-fremskrivningen på følgende måde: Ind- og udvandring tegnede sig, som tilfældet var sidste år, for den mest markante nedgang i fremskrivningens datagrundlag. Det antages dog, at vandringsomfanget (eksklusive indvandring af ukrainere på særloven) genoprettes i løbet af 2022, så både ind- og udvandring i 2022 og frem forventes at være på niveau med perioden før 2020. I forhold til fertilitet er anvendt et forsigtighedsprincip, der minimerer afvigelserne på det korte sigte relativt til den forgående fremskrivning, idet fødselstallene i første kvartal 2022 var faldende i forhold til 2021. Med hensyn til dødeligheden indregnes 2021 ikke i det langsigtede skøn, hvilket betyder, at forventningen på sigt svarer til sidste års fremskrivning. Udviklingen i dødeligheden vil dog starte i niveauet for 2021, der var lidt højere end i 2020, hvorfor forventningen til de første fremskrivningsår er en anelse mere pessimistisk end i sidste års fremskrivning. Der antages en gradvis frem for øjeblikkelig tilpasning til sidste års forventede udvikling, hvilket afspejler, at antallet af døde i første kvartal 2022 var lidt højere end set i de foregående år.

Om befolkningsfremskrivningen

Befolkningsfremskrivningen udarbejdes årligt i et samarbejde mellem DREAM og Danmarks Statistik. Fremskrivningen er baseret på forudsætninger om tidligere års fødsler, dødsfald, ind- og udvandringer samt til- og fraflytninger mellem landsdele og kommuner. Grundlaget for fremskrivningen ændrer sig dermed fra år til år i takt med ændrede forudsætninger, ligesom beslutninger og hændelser i ind- og udland kan ændre resultatet både på nationalt, landsdels- og kommunalt niveau. Fremskrivningen skal ikke opfattes som en forudsigelse af, hvordan Danmarks befolkning faktisk vil udvikle sig i fremtiden, men som et redskab, der angiver befolkningsudviklingen, hvis de demografiske forudsætninger fortsætter på det nuværende niveau.

Nyt fra Danmarks Statistik

24. maj 2022 - Nr. 182

Hent som PDF
Næste udgivelse: 1. juni 2023

Kontakt

Kilder og metode

Yderligere information om fremskrivningen samt den anvendte metode og forudsætninger findes på www.dst.dk/doku/befolkningsfremskrivning, på emnesiden samt på www.dreamgruppen.dk. Anvendt lovgrundlag: Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation