Gå til sidens indhold

Fald i afgørelser for voldsforbrydelser

Domme for kriminalitet 2021

I 2021 blev der truffet 11.337 afgørelser for voldsforbrydelser. Af disse var 6.462, svarende til 57 pct. fældende, dvs. at den sigtede blev kendt skyldig. I forhold til 2020 er antallet af fældende afgørelser faldet med 12 pct. I 2021 er antallet således tilbage på et niveau som i perioden 2017-2019. Faldet gælder alle typer af voldsforbrydelser, herunder vold mod privatperson, vold mod offentlig myndighed, trusler samt øvrig vold. Vold mod privatperson omfatter straffelovens §§ 244-246; simpel vold, alvorligere vold samt særlig alvorlig vold.

Fældende afgørelser vedr. voldsforbrydelser fordelt på typen af voldKilde: www.statistikbanken.dk/straf40

Størst fald i afgørelser vedr. vold mod privatperson

Antallet af fældende afgørelser for vold mod privatperson faldt fra 4.002 i 2020 til 3.443 i 2021, svarende til et fald på 14 pct. Vold mod offentlig myndighed og trusler faldt 10 pct. og øvrig vold faldt 11 pct. Øvrig vold dækker over forbrydelser såsom manddrab, forsøg på manddrab, uagtsomt manddrab/legemsbeskadigelse og forbrydelser mod den personlige frihed.

Unge får oftere en fældende afgørelse for vold mod privatperson

Andelen af fældende afgørelser for vold mod privatperson var størst blandt de unge på 15-19 år. Her var det blandt mænd og kvinder hhv. 62 pct. og 58 pct. af afgørelserne, der var fældende. For både de 20-24- og 25-29-årige mænd var det for 60 pct. af afgørelserne, at den sigtede blev kendt skyldig. For mænd over 30 år faldt andelen til omkring 50 pct. For 20-24-årige kvinder var halvdelen af afgørelserne fældende, hvor størstedelen af afgørelserne for kvinder over 24 år derimod ikke var fældende. Ikke fældende afgørelser omfatter opgivelse af påtale i henhold til retsplejelovens §721. stk.1. nr. 2 samt frifindelser.

Afgørelser for vold mod privatperson fordelt på alder, køn og afgørelsestype. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/straf40

Vold mod privatperson giver oftest en frihedsstraf

Af de i alt 3.443 fældende afgørelser for vold mod privatperson i 2021 var 1.433 afgjort som en ubetinget frihedsstraf, svarende til 42 pct. Betingede frihedsstraffe udgjorde 43 pct. De resterende 15 pct. var andre typer af fældende afgørelser, herunder især tiltalefrafald og foranstaltningsdomme.

Tre ud af fire ubetingede frihedsstraffe for vold er på højst seks måneder

Af de i alt 1.433 ubetingede frihedsstraffe for vold mod privatperson havde 73 pct. en varighed på seks måneder eller derunder. For simpel vold alene, dvs. overtrædelse af straffelovens § 244, havde 90 pct. en varighed på seks måneder eller derunder, mens det var tilfældet for 53 pct. af de ubetingede frihedsstraffe for alvorlig/særlig alvorlig vold (straffelovens §§ 245, 245a og 246). Hhv. 2 pct. og 21 pct. af straffene for simpel vold og alvorlig/særlig alvorlig vold havde en varighed på over et år.

Nyt fra Danmarks Statistik

24. marts 2022 - Nr. 98

Hent som PDF
Næste udgivelse: 3. april 2023

Kontakt

Statistik­dokumentation