Gå til sidens indhold

Industriproduktionen fortsatte med at stige i maj

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+2,8 %
april til maj 2022

Industriens produktion og omsætning maj 2022

Industriens samlede produktionsindeks steg med 2,8 pct. i maj og har dermed været stigende i alle årets første fem måneder. Produktionen kan svinge en del på månedsbasis, men set over perioden marts-maj er produktionen steget 7,7 pct. i forhold til de foregående tre måneder. Udviklingen skal bl.a. ses i lyset af de globale usikkerheder som følge af Ruslands invasion af Ukraine, samt de stigende råvarepriser og forsyningsvanskeligheder. Der er dog tegn på, at udviklingen kan ændre sig i de kommende måneder. Således viser Konjunkturbarometer for erhvervene juni 2022 i Nyt fra Danmarks Statistik 2022:236, at industrien selv forventer en nedgang i produktionen. Industriens produktion og omsætning er første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi, som er baseret på indberetninger om virksomhedernes faktiske aktiviteter. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling. I forhold til maj 2021 er produktionsindekset steget med 19,4 pct. i ikke-sæsonkorrigerede tal.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Fremgangen i maj var bredt funderet

Med stigende produktion i ni af industriens brancher var fremgangen i det samlede produktionsindeks bredt funderet. Det var branchen metalindustri, der havde den største procentvise stigning i produktionen i maj på 7,6 pct. Det var dog medicinalindustrien, der bidrog mest til stigningen i det samlede indeks med en stigning i produktionen på 4,7 pct. og en vægt på 20,1 pct. Set over perioden marts-maj har medicinalindustrien haft en stigning i produktionen på 17,4 pct. i forhold til de foregående tre måneder.

Mindre fald i tre brancher

Kun tre af industriens brancher oplevede faldende produktion i maj. Det største fald på 4,2 pct. oplevede den mindre betydningsfulde branche træ- og papirindustri samt trykkerier. Branchen føde-, drikke- og tobaksvareindustri havde et fald i produktion på 0,1 pct. Denne branche må formodes i særlig grad at være påvirket af de stigende fødevarepriser. Endelig havde branchen møbler og anden industri et fald i produktionen på 0,4 pct.

Stigende omsætning i maj

Industriens samlede omsætning steg med 5,6 pct. fra april til maj og lå i perioden marts-maj 9,9 pct. over omsætningen i de foregående tre måneder. Omsætningen steg 5,6 pct. på både eksportmarkedet og hjemmemarkedet i maj. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. Maj 2022

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Marts
-maj

Maj
 

Marts
-maj

Maj
 

Marts
-maj

Maj
 

Marts
-maj

Maj
 

Marts
-maj

Maj
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

2,3

1,4

1,8

3,8

4,3

-0,5

13,3

3,3

7,7

2,8

Omsætning2

I alt

5,0

2,0

6,5

7,3

7,1

0,1

8,7

4,8

9,9

5,6

 

Eksport

2,5

0,2

5,9

8,6

6,0

10,6

8,6

4,9

7,0

5,6

 

Hjemme

12,5

7,2

7,0

6,2

8,1

-8,6

9,0

4,2

15,3

5,6

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion steg 5,2 pct. i marts og 0,1 pct. i april. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen således opjusteret med 0,6 procentpoint i marts og nedjusteret med 1,0 procentpoint i april. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne.

Øvrige indikatorer for eksport

Udenrigshandel med varer udarbejder også statistik om eksport, som alene omfatter varer, der krydser den danske grænse. Industriens produktion og omsætning omfatter både salg af varer produceret i og uden for Danmark. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker. Betalingsbalance og udenrigshandel for maj 2022 bliver offentliggjort 11. juli.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. Maj 2022

 

 

2021

2022

Dec.-feb./
mar.-maj

Apr./
maj

 

Vægte1

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

128,2

130,2

131,9

138,8

138,9

142,8

7,7

2,8

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

113,5

114,4

109,2

115,5

116,9

116,8

3,6

-0,1

Tekstil- og læderindustri

1,1

121,4

123,4

120,9

127,7

127,1

132,5

5,9

4,2

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

88,5

99,5

98,3

101,5

105,0

100,6

7,3

-4,2

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

137,6

138,3

130,9

143,4

139,1

145,8

5,3

4,8

Medicinalindustri

20,1

167,5

173,0

175,5

189,7

203,3

212,9

17,4

4,7

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

114,0

123,5

121,9

129,1

119,6

126,4

4,4

5,7

Metalindustri

8,7

98,2

105,7

105,8

100,1

100,5

108,1

-0,3

7,6

Elektronikindustri

6,0

136,6

112,1

117,9

110,8

110,4

112,6

-8,9

2,0

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

119,9

129,1

123,2

122,9

125,6

129,0

1,4

2,7

Maskinindustri

14,0

104,8

115,0

112,5

119,7

114,7

116,3

5,5

1,4

Transportmiddelindustri

1,5

106,3

111,4

105,6

123,6

106,2

111,2

5,5

4,7

Møbler og anden industri mv.

13,0

144,6

133,7

156,7

165,8

157,5

156,9

10,4

-0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsgodeindustri

27,2

119,5

114,2

117,0

124,6

116,2

117,8

2,3

1,4

Mellemproduktindustri

26,7

119,4

123,5

120,7

122,6

121,5

126,1

1,8

3,8

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

111,6

111,1

113,6

115,1

118,1

117,5

4,3

-0,5

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

143,3

146,2

151,0

159,7

166,9

172,4

13,3

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

118,3

119,4

120,9

126,0

122,7

125,2

4,3

2,0

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

131,8

132,8

134,3

141,3

141,7

146,0

7,5

3,0

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+2,8 %
april til maj 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

7. juli 2022 - Nr. 248

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. august 2022

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin. EUROSTAT udsender desuden hver måned en pressemeddelse, som kan findes på Eurostats hjemmeside. Pressemeddelelsen udsendes ca. midt på måneden efter alle EU-lande har indsendt deres data. Det skal bemærkes, at EUROSTAT i sin pressemeddelse kommenterer på udviklingen i industrien inkl. råstofudvinding og energiforsyning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation