Gå til sidens indhold

Erhvervslivets forventninger falder yderligere

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -9
juli 2022
Ændring 0 point
Juni-juli 2022
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -15
juli 2022
Ændring -4 point
Juni-juli 2022

Konjunkturbarometer for erhvervene juli 2022

Når erhvervslivet vurderer deres forventninger til de kommende tre måneder, tegner der sig et tydeligt billede af faldende omsætning og beskæftigelse. Kun i serviceerhvervet er der samlet set en lille overvægt af virksomheder, der forventer stigende omsætning og beskæftigelse. I figuren nedenfor ses udviklingen i erhvervslivets forventninger til de nævnte parametre udtrykt ved deres nettotal (andelen, der forventer stigning fratrukket andelen, der forventer fald). Det viser altså om, der er en overvægt, der forventer fremgang eller tilbagegang.

Virksomhedernes forventninger (kommende tre måneder) til beskæftigelse og omsætning/produktion.Kilde: www.statistikbanken.dk/kbs1, baro6, kbyg11 og kbd1

Produktionsbegrænsninger

I serviceerhvervet falder andelen af virksomheder, der melder om mangel på arbejdskraft marginalt fra 46 pct. i juni til 44 pct. i juli. I bygge og anlæg falder manglen på arbejdskraft ligeledes fra en andel på 39 pct. til 37 pct. af virksomhederne. For industrien, der måles kvartalsvis, er faldet større, da andelen nu er 33 pct. i tredje kvartal mod 43 pct. i andet kvartal. Andelen af virksomheder i byggeriet, der melder om mangel på materialer falder fra 34 pct. til 29 pct. fra juni til juli, mens de tilsvarende tal for industrien viser et fald fra 65 pct. i andet kvartal til 51 pct. i tredje kvartal.

Virksomhederne er stadig påvirket af stigende priser og forsyningsproblemer

Med denne måneds konjunkturbarometer er der opdaterede tal på, i hvor høj grad virksomhederne er påvirket af invasionen i Ukraine, stigende priser samt problemer med leverancer af energi og varer. Niveauet for erhvervene samlet ændrer sig meget lidt på månedsbasis, men vi ser en stigning i industrivirksomheder, der vurderer, at de er i risiko for at måtte afvikles over de næste tre måneder. Alle resultaterne kan findes i dataark (xlsx).

Industriens konjunkturindikator holder niveauet, mens resten dykker

Udviklingen i de sæsonkorrigerede konjunkturindikatorer i juli viser, at den faldende tendens fortsætter i tre ud af de fire erhverv. Kun industrien oplever en flad udvikling på månedsbasis, hvor faldende produktionsforventninger opvejes af mindre færdigvarelagre og forbedret ordrebeholdning. Bygge og anlæg tager månedens største dyk da både ordrebeholdningen og beskæftigelsesforventningerne falder. Dagens tal for Beskæftigede ved bygge og anlæg viser dog, at beskæftigelsen er på et høj niveau.  For serviceerhvervet er der stadig fremgang forude, men i mindre grad end tidligere primært grundet et fald i den forventede omsætning. Detailhandlen oplever fortsat fald i den faktiske omsætning, hvilket også ses i dagens tal for Detailomsætningsindekset i juni, samt faldende forventninger til omsætningen i fremtiden. Det trækker den sammensatte indikator for detailhandlen ned på et niveau kun set lavere i april 2020.

Begge tillidsindikatorer falder yderligere

Erhvervstillidsindikatoren, der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel, falder fra 99,9 i juni til 98,2 i juli. Tillidsindikatoren, der også inkluderer forbrugertilliden og således mere bredt belyser økonomien, falder for femte måned i træk fra 87,3 i juni til 85,3 i juli.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, indeks 100, sæsonkorrigeret. Juli 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/tillid og Tillidsindikator - metodebeskrivelse (pdf).

Find flere konjunkturbarometertal

I tabellen herunder er tal opstillet for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter. I Statistikbanken findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher, og i Fokus på konjunkturbarometrene findes yderligere grafer og standardanalyser samt sammenligning af Danmarks udvikling med tilsvarende tal for EU, Tyskland, Sverige.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2021

2022

 

Juli

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

116,2

105,3

99,6

98,7

93,0

87,3

85,3

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

116,7

109,3

109,1

110,7

104,9

99,9

98,2

Industri

Sammensat (bk, sk)

8

-2

0

5

-4

-9

-9

 

Produktionsforventning (sk)

28

8

11

18

6

-2

-4

 

Ordrebeholdning (bk)

-6

-8

-7

-4

-12

-13

-11

 

Færdigvarelagre (bk)

-1

7

5

0

6

12

11

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

3

3

-3

-6

-7

-11

-15

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

9

11

0

-2

-4

-7

-12

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-4

-5

-6

-9

-10

-14

-18

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

14

14

12

11

11

9

7

 

Faktisk omsætning (sk)

14

15

16

15

13

13

11

 

Forventet omsætning (sk)

16

27

18

15

11

8

4

 

Faktisk forretningssituation

13

0

3

4

8

7

7

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

3

-1

0

-14

-9

-12

-15

 

Faktisk omsætning (sk)

3

-6

-7

-17

-22

-27

-26

 

Forventet omsætning (sk)

10

3

9

-24

-5

-2

-10

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

3

0

2

1

1

7

8

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -9
juli 2022
Ændring 0 point
Juni-juli 2022
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -15
juli 2022
Ændring -4 point
Juni-juli 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

28. juli 2022 - Nr. 266

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. august 2022

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationerne for de respektive konjunkturbarometre. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Nettotal udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation