Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Dagligvarebutikkerne forventer flere prisstigninger

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal 0
marts 2022
Ændring 2 point
februar-marts 2022
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -2
marts 2022
Ændring -6 point
februar-marts 2022

Konjunkturbarometer for erhvervene marts 2022

En stigende andel af virksomhederne meldte i marts måned om stigende salgspriser, både hvad angår den faktiske udvikling og forventningerne til fremtiden. Således meldte knap halvdelen af alle virksomhederne i detailhandlen, vægtet efter beskæftigelse, at de allerede oplevede stigende salgspriser, og samme andel forventer det i nær fremtid. Den udvikling var især båret frem af dagligvarebutikkerne, som figuren neden for viser. I detailhandlen har der været meldt om stigende priser i flere måneder, men nu har det også spredt sig til især industrien og visse serviceerhverv.

Andelen af virksomheder i udvalgte brancher, der har eller forventer stigende salgspriser. Marts 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/kbs1, BARO6 & KBD1

Manglen på arbejdskraft fortsætter stigningen

I serviceerhvervene var det 42 pct. af virksomhederne, der meldte, at mangel på arbejdskraft begrænser deres produktion. Stigningerne ses især i branchegrupperne forlag, tele og it, rådgivning, forskning, o.a. vidensservice samt landtransport, hvor det i alle tilfælde var mere end halvdelen af virksomhederne, der melder om mangel på arbejdskraft. For bygge- og anlægsbranchen var niveaet stadig højt, men tog dog et dyk fra en andel på 47 pct. i februar til 43 pct. i marts.

Konjunkturindikatorerne holder niveauet trods usikre tider

Udviklingen i de sæsonkorrigerede konjunkturindikatorer i marts viste, at byggeriets faldt tilbage med 6 points til -2 trukket ned af mindre positive beskæftigelsesforventninger. For detailhandel og industri steg de respektive indikatorer med hhv. 1 og 2 points til 3 og 0, mens den for serviceerhverv faldt 1 points fra 14 til 13. Serviceerhvervet holder derfor stadig et højt niveau om forventet positiv udvikling, mens de tre andre erhverv ligger i et mere neutralt niveau omkring 0, der indikerer uændret udvikling.

Forbrugerforventningerne trækker tillidsindikatoren ned

Erhvervstillidsindikatoren, der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel, steg fra 110,3 i februar til 110,5 i marts. Tillidsindikatoren, der inkluderer forbrugertilliden og således mere bredt belyser økonomien, faldt fra 106,6 i februar til 101,2 i marts, trukket ned af det kraftige fald i forbrugerforventningerne i marts. Det er her værd at bemærke den store forskel mellem udviklingen i forbrugerforventningerne og konjunkturbarometrene. Data til begge undersøgelser er indsamlet umiddelbart efter invasionen i Ukraine, men hvor forbrugerforventningernes indikatorer sammenligner med situationen et år hhv. frem og tilbage i tiden belyser konjunkturbarometrene virksomhedernes udvikling i de kommende og de foregående tre måneder.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, indeks 100, sæsonkorrigeret. Marts 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/tillid og Tillidsindikator - metodebeskrivelse (pdf).

Risiko for afvikling pga. COVID-19 er meget lille

I opslag og dataark for december ses, at virksomhedernes angivelse af risikoen for at måtte afvikle over de kommende måneder pga. COVID-19, anses som meget lille i de fire erhverv. Marts måned var sidste gang, at der i konjunkturbarometrene blev spurgt specifikt til risiko for afvikling på grund af COVID-19. I de kommende måneder vil vi i konjunkturbarometrene spørge ind til effekter af Ruslands invasion i Ukraine.

Find flere konjunkturbarometertal

I tabellen herunder opstilles tal for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter. I Statistikbanken findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher, og i Fokus på konjunkturbarometrene findes yderligere grafer og standardanalyser samt sammenligning af Danmarks udvikling med tilsvarende tal for EU, Tyskland, Sverige.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2021

2022

 

Mar.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

102,6

117,1

112,3

109,7

105,8

106,6

101,2

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

101,6

118,4

115,6

112,3

108,1

110,3

110,5

Industri

Sammensat (bk, sk)

1

10

5

6

-1

-2

0

 

Produktionsforventning (sk)

22

26

18

24

9

10

13

 

Ordrebeholdning (bk)

-14

-4

0

-1

-12

-8

-7

 

Færdigvarelagre (bk)

4

-7

2

6

-1

7

5

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

-2

3

2

2

-1

4

-2

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

6

10

10

12

11

13

1

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-10

-5

-7

-9

-12

-5

-5

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

-3

15

17

12

9

14

13

 

Faktisk omsætning (sk)

-4

14

20

15

8

16

18

 

Forventet omsætning (sk)

6

16

18

12

16

27

19

 

Faktisk forretningssituation

-11

16

13

9

4

0

3

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

-4

0

0

-7

2

2

3

 

Faktisk omsætning (sk)

-6

-7

-5

-19

-3

0

0

 

Forventet omsætning (sk)

6

9

5

1

10

7

11

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

11

1

0

3

1

0

2

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal 0
marts 2022
Ændring 2 point
februar-marts 2022
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -2
marts 2022
Ændring -6 point
februar-marts 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

30. marts 2022 - Nr. 107

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. april 2022

Kontakt

Kilder og metode

Nettotal udtrykker forskellen imellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positiv og negativ udvikling. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Tallene er indsamlet imellem d. 25. i måneden ´før og den 21. i den aktuelle måned. Tillidsindikatoren er sammensat af indikatorer fra konjunkturbarometrene og forbrugerforventningerne, og antyder udviklingen i den danske produktion og BNP. Se dokumenterne metode og korrelationsanalyse samt tillidsindikatortal. ESI-tal for EU offentliggøres i nyhedsbrev fra EU-kommissionen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation