Gå til sidens indhold

Nedlukning betød stort fald i CO2 fra husholdninger

Emissionsregnskab 2020

Ændret 10. december 2021 kl. 14:05

Efter offentliggørelsen er branchefordelingen blevet genberegnet pga. fejl i første beregning. Rettede tal er markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Udledningen af drivhusgasser fra husholdninger er fra 2019 til 2020 faldet med 12 pct. til 6,9 mio. ton CO2-ækvivalenter. Det er det største årlige fald siden 1990. Det samlede fald fra 1990 til 2020 i husholdningernes udledninger er på 36 pct. Udledningerne fra husholdningerne stammer især fra benzin og diesel til transport, samt fra af bl.a. olie og naturgas til opvarmning. Det store fald i udledningen af drivhusgasser i 2020 er en direkte konsekvens af reduceret forbrug af benzin og diesel til transport som følge af øget hjemmearbejde. Udviklingen i husholdningernes energiforbrug er nærmere beskrevet i Nyt fra Danmarks Statistik 2021:223, COVID-19 sænker energiforbruget i 2020.

Udledning af drivhusgasser fra husholdningerKilde: www.statistikbanken.dk/drivhus

Samlet udledning af drivhusgas er faldet 43 pct. over 30 år

Udledning af drivhusgasser fra virksomheder og husholdninger er fra 1990 faldet 43 pct. til 42 mio. ton CO2-ækvivalenter i 2020. Det største fald i udledninger var i forsyningssektoren, som har reduceret udledningen med 73 pct. Reduktionen i udledningerne kan især forklares ved overgang fra fossile brændsler til biomasse, vind og sol. De årlige udsving kan typisk forklares dels ved vejrmæssige forhold dels ved import/eksport af el. Der har generelt været fald i udledningen af drivhusgasser fra 2019 til 2020, der bl.a. skyldes COVID-19. De største fald er for øvrige virksomheder med 15 pct., husholdningerne med 12 pct. og forsyningsvirksomheder med 10 pct. Der var et mindre fald på 2 pct. for industrivirksomhederne, mens udledningerne fra landbrug, skovbrug og fiskeri steg med 1 pct.

Udledning af drivhusgasser fra virksomheder og husholdningerKilde: www.statistikbanken.dk/drivhus

21 pct. mindre drivhusgasser fra landbrug, skovbrug og fiskeri siden 1990

Landbrug, skovbrug og fiskeris udledninger af drivhusgasser er fra 1990 faldet 21 pct. til 13 mio. ton CO2-ækvivalenter i 2020. Landbruget bidrager med omkring 95 pct. af udledningen fra landbrug, skovbrug og fiskeri. I 2020 fordeler udledningen af drivhusgasser fra landbrug, skovbrug og fiskeri sig på 47 pct. fra metan især fra dyrehold, 39 pct. fra lattergas især fra kvælstofholdig gødning, 14 pct. fra CO2 især fra energiforbrug og kalkning af landbrugsjord. CO2 og lattergas er faldet 47 pct. hhv. 26 pct. fra 1990 til 2020, mens udledningen af metan har været stort set uændret gennem perioden.

Udledning af drivhusgasser fra landbrug, skovbrug og fiskeriKilde: www.statistikbanken.dk/drivhus

Udledningen fra arealanvendelse er ikke medtaget

Drivhusgasudledning fra arealanvendelse (LULUCF - Land Use, Land-Use Change and Forestry) er ikke medtaget i regnskabet. LULUCF, der er opgjort af DCE og rapporteret til UNFCCC, resulterede i 2019 i en udledning på 5,0 mio. ton CO2-ækvivalenter fra landbrugsjord og græsarealer og et optag i skov på 2,6 mio. ton CO2-ækvivalenter.

Nyt fra Danmarks Statistik

17. september 2021 - Nr. 333

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. september 2022

Kontakt

Kilder og metode

Opstillingen af emissionsregnskabet foretages ved at tage udgangspunkt i Danmarks Statistiks energiregnskab for Danmark samt branche- og energivarespecifikke emissionskoefficienter, der ind¬hentes eller beregnes på baggrund af oplysninger fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Univer¬sitet. Der suppleres desuden med oplysninger fra DCE om ikke-energirelaterede udslip. Drivhusgasemissionen inkluderer udledning af kuldioxid (CO2) inkl. og ekskl. biomasse, metan (CH4), lattergas (N2O) og F-gasser (HFC, PFC og SF6). Data for seneste år er foreløbige, og de er baseret på det seneste Energiregnskab for Danmark samt emissionskoefficienter og ikke-energirelaterede emissioner fra året før, hvor sidstnævnte dog er fremskrevet med indikatorer, fx landbrugets husdyrbestand og produktionsindeks for beton- og teglværksindu¬strien.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation