Gå til sidens indhold

COVID-19 gav lille knæk i grøn industriproduktion

Grønne varer og tjenester 2020

Den samlede omsætning af grønne varer og tjenester udgjorde i 2020 knap 251 mia. kr. Det er 1 pct. mindre end i 2019, men dog 26 pct. mere end i 2015. Faldet i 2020 skyldes alene, at industriens grønne produktion faldt med 4 pct., fra 151 mia. kr. til 145 mia. kr. I de andre brancher med grønne varer og tjenester var der stigninger, bl.a. med 1 mia. kr. (4 pct.) inden for bygge og anlæg, hvor der var meget høj aktivitet i 2020. Inden for renovation og affaldshåndtering var der ligeledes stigning (på 1 mia. kr.), ligesom den øgede økologiske produktion i landbruget trak tallene op med en halv mia. kr. Resultaterne for 2020 er foreløbige.

Omsætning af grønne varer og tjenester efter brancheKilde: www.statistikbanken.dk/gron2

Faldende efterspørgsel på eksportmarkederne

Nedgangen inden for industriproduktion af grønne varer og tjenester, fx vindmøller og anden miljøvenlig teknologi, synes i høj grad at kunne tilskrives manglende eller udsatte ordrer fra det COVID-19-ramte udland. Eksporten af grønne varer og tjenester faldt fra 86 mia. kr. i 2019 til 82 mia. kr. i 2020, hvilket især kan henføres til maskinindustrien. Det relative eksportfald (5 pct.) for grønne produkter er på niveau med det generelle fald i udenrigshandelen med varer i 2020. Det skal nævnes, at eksporten af grøn elektricitet faldt fra 1,8 til 0,8 mia. kr. Det skyldes ekstraordinært lave eksportpriser i 2020.

Stigning i miljøbeskyttelse, fald i ressourcebesparelse.

Fordeles omsætningen af grønne varer og tjenester på de overordnede miljøformål, ses der en lille stigning inden for miljøbeskyttelse fra 2019 til 2020 fra 65 til 66 mia. kr., svarende til en stigning på 2 pct. Omvendt faldt omsætningen af produkter med ressourcebesparende formål fra 188 til 184 mia. kr., altså et minus på 2 pct. Udviklingen hænger sammen med, at miljøbeskyttelse primært er en hjemlig aktivitet med fx spildevands- og affaldshåndtering, mens produktionen inden for ressourcebesparelse, herunder vand- og energiteknologi, i højere grad er eksportrettet. Den største nedgang i absolutte tal er inden for miljøformålet produktion af energi fra fornybare kilder med knap 4 mia. kr. Her indgår bl.a. vindmøller og andet udstyr til ressourcebesparende energiproduktion.  

Omsætning og beskæftigelse ved grønne varer og tjenester efter formål

 

Omsætning

Beskæftigelse

 

2019

2020*

Ændring

2019

2020*

Ændring

 

mio. kr.

pct.

årsværk

pct.

Grønne varer og tjenester i alt

253010

250672

-1

74914

75140

0

Miljøbeskyttelse i alt

65371

66437

2

28274

28888

2

Beskyttelse af luftkvalitet og klima

8189

7930

-3

3415

3484

2

Spilde- og regnvandshåndtering

21648

21993

2

6809

6929

2

Affaldshåndtering og genindvinding

22018

22456

2

9593

9805

2

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

10227

10769

5

6198

6423

4

Støj- og vibrationsbekæmpelse

1458

1464

0

928

926

0

Beskyttelse af biodiversitet og landskabsværdier

563

565

0

364

355

-2

Miljørelevant forskning og udvikling

449

440

-2

389

385

-1

Anden/tværgående miljøbeskyttelse

818

819

0

578

581

1

Ressourcebesparelse i alt

187639

184236

-2

46640

46253

-1

Håndtering af vandressourcer

4583

4529

-1

2711

2732

1

Håndtering af skovressourcer

4765

5186

9

2408

2490

3

Produktion af energi fra fornybare kilder

136641

133032

-3

21979

21634

-2

Reduceret energi- og varmeforbrug

31472

31252

-1

14554

14366

-1

Reduceret forbrug af fossile stoffer

4730

4723

0

1836

1862

1

Reduceret forbrug af jern, metal og glas

2626

2652

1

1034

1051

2

Forskning og udvikling i ressourceoptimering

1843

1898

3

1596

1598

0

Anden/tværgående ressourcebesparelse

979

965

-1

522

520

0

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/gron1

Uændret antal grønne arbejdspladser

Der var 75.000 årsværk beskæftiget i 2020 med produktion af grønne varer og tjenester i Danmark, hvilket er uændret i forhold til 2019. Der var 29.000 arbejdspladser inden for miljøbeskyttende formål. Inden for ressourcebesparende formål var antallet 46.000, hvoraf knap halvdelen var inden for miljøformålet produktion af energi fra fornybare kilder. Det skal nævnes, at beskæftigelsen alene er den hjemlige beskæftigelse, mens omsætningen også i et vist omfang dækker produktion i udlandet.

Grønne varer og tjenester udgør ca. 3 pct. af den økonomiske aktivitet

Den grønne produktion på ca. 250 mia. kr. genererer en værditilvækst af størrelsesorden 70 mia. kr. Dette tal kan sammenholdes med bruttonationalproduktet (BNP) på ca. 2.300 mia. kr. Den markedsmæssige grønne produktion står således for lidt over 3 pct. af den økonomiske aktivitet i Danmark, en andel der har været let stigende siden 2015. Det skal nævnes, at der også er grønne varer og tjenester, som ikke er markedsmæssige. Det er typisk aktivitet, som den offentlige sektor står for.

Nyt fra Danmarks Statistik

15. november 2021 - Nr. 405

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. november 2022

Kontakt

Kilder og metode

Formålet med statistikken er at give en økonomisk belysning af den markedsmæssige indsats på miljøområdet. Der skelnes mellem aktiviteter til miljøbeskyttelse og aktiviteter, som betyder reduceret brug af knappe ressourcer. Økonomien måles alene i første produktionsled. Tallene baserer sig både på eksisterende statistikker og en særskilt spørgeskemaundersøgelse. Der er en betydelig usikkerhed knyttet til resultaterne. Resultaterne for aktuelt år er foreløbige og vil blive revideret til endelige tal i ved næste offentliggørelse.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation