Gå til sidens indhold

Øget privatforbrug bag stærk BNP-fremgang

BNP
Sæsonkorrigeret
+2,3 %
1. kvt. 2021 - 2. kvt. 2021
Beskæftigelse
Sæsonkorrigeret
+1,9 %
1. kvt. 2021 - 2. kvt. 2021

Nationalregnskab 2. kvt. 2021

En stærk fremgang i privatforbruget på 4,3 pct. bidrog betydeligt til den opgjorte fremgang i bruttonationalproduktet (BNP) på 2,3 pct. i andet kvartal 2021, når der er korrigeret for prisudvikling og sæsonbevægelser. Den påbegyndte genåbning af samfundet i anden kvartal var kraftigt medvirkende til stigningen i både privatforbrug og BNP. Det viser den første beregning af det kvartalsvise nationalregnskab for andet kvartal, hvor væksten dermed ligger 0,1 procentpoint højere end i BNP-indikatoren. Det bekræftes derfor, at dansk økonomi er på et højere niveau end før coronakrisen. BNP lå i andet kvartal 0,8 pct. højere end i fjerde kvartal 2019. Ud over det private forbrug bidrog det offentlige forbrug samt investeringerne ligeledes positivt til BNP-væksten i andet kvartal. Eksporten faldt i andet kvartal, hvilket især var drevet af tilbagegang i søtransporten, mens vareeksporten var omtrent uændret. Beskæftigelsen steg med 1,9 pct., svarende til 57.600 personer, mens de præsterede timer steg 2,5 pct. Opgørelsen af nationalregnskabet for 2021 er mere usikker end normalt pga. de særlige omstændigheder omkring COVID-19-pandemien. Se mere nedenfor under Særlige forhold.

BNP (kædede værdier), præsterede timer og beskæftigede personer, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/nkn1

Privatforbruget bidrog markant til væksten

Med en fremgang på 4,3 pct. bidrog privatforbruget mærkbart til BNP-væksten i årets andet kvartal. For både varer og tjenester var der vækst at spore i flere forbrugsgrupper efter genåbning af detailhandlen og den gradvise udfasning af restriktioner. Den største fremgang i forbruget var inden for beklædning, boligudstyr og tjenesteydelser. For tjenesteydelser drejede det sig primært om restauranter, caféer, hoteller og frisører, som påbegyndte genåbning i andet kvartal. Bilsalget steg med 4,8 pct. i andet kvartal.

Sundhedsområdet drev stigningen i offentligt forbrug

Det offentlige forbrug steg med 2,5 pct. i andet kvartal, hvilket især var på baggrund af vækst på sundhedsområdet. Stigningen skal ses i lyset af vaccinationsprogrammet og teststrategien i relation til COVID-19. Med fremgangen kom de samlede offentlige forbrugsudgifter op på et niveau, der var 2,5 pct. højere end i fjerde kvartal 2019. Se mere om væksten i det offentlige forbrug under Særlige forhold.

Fremgang i investeringerne

De faste bruttoinvesteringer gik samlet frem med 3,7 pct. i andet kvartal. Fremgangen i investeringerne kunne både ses i maskiner og transportmidler, intellektuelle rettigheder samt boligbyggeri, der steg med hhv. 6,6 pct., 5,8 pct. og 3,0 pct. For maskiner og transportmidler var det især indkøb af kampfly, der i andet kvartal var med til at drive væksten. Investeringer i transportmidler steg således med 13,8 pct., mens maskininvesteringer alene steg 2,1 pct.

USA og Danmark over niveauet før krisen

USA's økonomi er nu vokset til et højere niveau end før coronakrisen. Ligesom i Danmark lå USA's BNP 0,8 pct. højere i andet kvartal 2021 end i fjerde kvartal 2019. For EU-27 (uden Storbritannien) har genopretningen siden coronakrisen været svagere. BNP for EU som helhed lå i andet kvartal 2,6 pct. lavere end i fjerde kvartal 2019. Inden for EU har udviklingen været meget forskellig i medlemslandene. Kun seks lande havde i andet kvartal oversteget førkriseniveauet, hvor der bortset fra Danmark udelukkende er tale om østeuropæiske lande. Især lande i Syd- og Centraleuropa lå længst fra niveauet før coronakrisen. Spaniens BNP lå 6,8 pct. lavere end i fjerde kvartal 2019, og landet var dermed længst fra at have genoprettet økonomien.

Realvækst i BNP fra 4. kvt. 2019 til 2. kvt. 2021, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/nkn1, Bureau of Economic Analysis, Eurostat samt egne beregninger. Senest opdateret 31. august 2021.

Danmarks nationalregnskab

 

2021

 

2. kvt.

2. kvt.

1.-2. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

 

Løbende priser

Sæsonkorrigeret realvækst

 

 

Årlig vækst1

Kvartalsvis vækst

 

mia. kr.

pct.

Bruttonationalprodukt (BNP)

621,3

8,5

3,8

-0,9

2,3

Import af varer og tjenester

309,2

8,3

2,7

-4,0

0,2

Import af varer

196,3

15,4

11,6

4,2

0,2

Import af tjenester

112,9

-2,6

-10,3

-16,1

0,4

Forsyning i alt

930,5

8,5

3,4

-1,9

1,6

Eksport af varer og tjenester

347,0

6,9

2,3

3,8

-2,5

Eksport af varer

217,7

17,0

11,5

7,6

-0,1

Eksport af tjenester

129,3

-8,6

-11,8

-2,2

-6,9

Privatforbrug

278,9

6,8

2,0

-5,1

4,3

Husholdningernes forbrugsudgifter

270,4

7,0

2,1

-5,2

4,4

Køb af køretøjer

13,2

35,7

14,9

-13,5

4,8

Andre varer

115,0

6,8

7,8

-1,4

0,8

Tjenester i alt inkl. turisme

142,3

5,2

-3,3

-7,6

7,6

Tjenester i alt

141,2

5,2

-3,6

-6,4

5,8

Turistindtægter (-)

3,8

26,8

-30,3

-3,3

-35,0

Turistudgifter (+)

4,9

26,4

-32,0

-29,8

-4,1

NPISH forbrugsudgifter2

8,5

0,7

0,1

-1,3

1,3

Offentlige forbrugsudgifter

154,9

7,2

4,1

-1,8

2,5

Bruttoinvesteringer

149,7

17,5

8,8

-5,0

5,0

Faste bruttoinvesteringer

144,9

14,3

10,1

-3,8

3,7

Boliger

39,7

18,3

17,4

5,5

3,0

Andet byggeri og anlæg

37,0

9,1

12,0

2,1

-0,1

Maskiner, transportmidler mv.

36,6

32,0

14,7

-1,3

6,6

Intellektuelle rettigheder

31,6

1,1

-3,0

-19,8

5,8

Lagerforøgelser mv.3

4,8

1,1

0,0

-0,3

0,3

Lagerforøgelser3

4,1

1,1

0,0

-0,3

0,3

Nettoansk. af værdigenstande3

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Endelig indenlandsk anvendelse

583,4

9,4

4,2

-4,2

4,0

Endelig anvendelse i alt4

930,5

8,5

3,5

-1,3

1,5

Samlede præsterede timer i alt (mio.)

1049,1

10,5

5,7

1,0

2,5

Beskæftigelse5 i alt (1.000 personer)

3047,1

3,3

1,1

-0,6

1,9

1 Vækst i forhold til tilsvarende periode året før.
2 Nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger.
3 Bidrag til BNP-væksten.
4 Sæsonkorrigeret realvækst i endelig anvendelse i alt kan afvige fra forsyning i alt pga. indirekte sæsonkorrektion - se mere om metode og resultater i notatet Det sæsonkorrigerede BNP (pdf).
5 Beskæftigelse i nationalregnskabet inkluderer personer, som er midlertidigt fraværende fra arbejde pga. fx orlov, strejke mv.
Kilde: www.statistikbanken.dk/nkn1

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Første offentliggørelse af nationalregnskabet for andet kvartal 2021

Dette er den første offentliggørelse af nationalregnskabet for andet kvartal 2021. For første kvartal er nationalregnskabet genberegnet med de mest opdaterede kilder og det betyder, at BNP-væksten er revideret op med 0,1 procentpoint. Der er ikke foretaget revisioner i de ikke-sæsonkorrigerede tal før 2021. De nye tal for første og andet kvartal 2021 kan dog give ny information til vurderingen af sæsonmønstret og vil normalt føre til mindre revisioner i de sæsonkorrigerede tal, som revideres tilbage til 2019. Den seneste offentliggørelse af nationalregnskabet er Nationalregnskab 1. kvt. 2021, revideret. Læs mere om revisioner i BNP-væksten i notatet Revisioner af det kvartalsvise nationalregnskab (pdf).

Firmaernes køb og salg

Til opgørelsen af nationalregnskabet for andet kvartal bruges en foreløbig, intern version af Firmaernes køb og salg, som er baseret på momsindberetninger til SKAT. Statistikken over Firmaernes køb og salg juni 2021 offentliggøres først 17. september på grund af den senere indberetningsfrist for juni måned. Aktiviteten i markedsmæssige serviceerhverv og husholdningernes forbrug af visse tjenesteydelser i andet kvartal, må derfor forventes at være behæftet med større usikkerhed end normalt. Det er især aktiviteten inden for handel og transport mv., information og kommunikation, ejendomshandel og udlejning af erhvervsejendomme, erhvervsservice og kultur, fritid og anden service, som er påvirket af usikkerhed i Firmaernes køb og salg.

Offentligt forbrug

Oplysninger om det offentlige forbrug er baseret på foreløbige regnskabsoplysninger fra stat, regioner og kommuner. For første og andet kvartal 2021 er realvæksten i det offentlige forbrug baseret på udviklingen i omkostningerne korrigeret for løn- og prisudvikling (inputmetoden), da der endnu ikke findes oplysninger om mængden af de leverede ydelser for det offentlige individuelle forbrug (outputmetoden). Der er dog aktuelt en øget usikkerhed knyttet til at benytte inputmetoden til at beregne den offentlige realvækst, som følge af den gradvise normalisering efter de særlige omstændigheder i 2020 med nedlukning, opbygning af særlig COVID-19-kapacitet i sundhedsvæsnet mv. - også set i sammenhæng med sygeplejestrejken.

Forbrug i produktion

Normalt antages der i de kvartalsvise opgørelser af nationalregnskabet et fast forhold mellem produktion og værditilvækst i beregningen af BNP, men det må forventes, at der er væsentlige ændringer for nogle erhverv som følge af COVID-19-tiltag som restriktioner og nedlukning af erhverv. For de erhverv, der er særligt påvirkede, er der foretaget nye skøn for forholdet mellem værditilvækst og produktion. Det nye skøn tager højde for lav omsætning som følge af nedlukning og restriktioner, hvor omkostningerne i langt mindre omfang har kunnet reduceres.

Sæsonkorrektion

Der må forventes øget usikkerhed på sæsonkorrektionen i forbindelse med COVID-19. Det skyldes, at beregningerne af de seneste sæsonkorrigerede værdier for de enkelte detaljerede serier er delvist baseret på fremskrivninger af den observerede serie, og derfor vil pludselige ændringer i seriens forløb (outliere) føre til en øget usikkerhed. Outliere detekteres og behandles automatisk i standardanvendelse af sæsonkorrektionsprogrammet JDemetra+ med X13-metoden.

Landbrug

Den vegetabilske produktion i landbruget, som hovedsageligt består af korn, beror stadig på et tidligt estimat for 2021. Præcise opgørelser indarbejdes i forbindelse med udgivelse af Landbruget bruttofaktorindkomst, der forventes i maj 2022.

COVID-19 hjælpepakker

De forskellige støtteordninger, der er vedtaget i forbindelse med COVID-19, fylder beløbsmæssigt meget, men vurderes generelt ikke at påvirke den direkte opgørelse af BNP. Læs mere herom og andre forhold i forbindelse med COVID-19 i arbejdspapirer på www.dst.dk/knr.

Udenrigshandel og betalingsbalance

Der er indarbejdet nye tal for udenrigshandel og betalingsbalance på baggrund af opgørelsen af betalingsbalancen - offentliggjort 9. august i Betalingsbalance og udenrigshandel juni 2021.

Beskæftigelse, præsterede timer og løn

Opgørelsen af beskæftigelse, præsterede timer og løn er baseret på en foreløbig, intern beregning af Arbejdstidsregnskabet for andet kvartal 2021. Udviklingen i nationalregnskabets beskæftigelse, præsterede timer og løn følger som hovedregel udviklingen i Arbejdstidsregnskabet for de ikke-sæsonkorrigerede værdier.

BNP
Sæsonkorrigeret
+2,3 %
1. kvt. 2021 - 2. kvt. 2021
Beskæftigelse
Sæsonkorrigeret
+1,9 %
1. kvt. 2021 - 2. kvt. 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

31. august 2021 - Nr. 305

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. september 2021

Kontakt

Kilder og metode

Det kvartalsvise nationalregnskab udarbejdes på grundlag af stort set al konjunkturstatistik, der beskriver delområder inden for økonomi og beskæftigelse. Ved at kombinere disse statistikker med nationalregnskabssystemets begrebsapparat bliver det muligt at afstemme de forskellige oplysninger til et samlet billede.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation