Gå til sidens indhold
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds

Markant stigning i A-indkomst trods COVID-19

Indkomststatistik (A-indkomst) 2020

På trods af COVID-19 steg den gennemsnitlige A-indkomst før skat fra 291.900 kr. i 2019 (2020-priser) til 304.000 kr. i 2020. Det svarer til en indkomstfremgang på 4,2 pct., korrigeret for prisudviklingen. Til sammenligning ligger de årlige stigninger i perioden 2013-2019 i et spænd mellem 0,4 og 1,7 pct. Udviklingen er markant, set i lyset af at især forårsperioden var præget af COVID-19-pandemien med deraf følgende nedlukninger af dele af det danske erhvervsliv, der resulterede i hjemsendelse af lønmodtagere og en stigning i ledigheden.

Udvikling i A-indkomst i 2020-priser (faste priser)Kilde: www.statistikbanken.dk/aindk1 og pris8

Udbetaling af indefrosne feriemidler

Årsagen til den ekstraordinært høje stigning i A-indkomsten skal imidlertid ses i lyset af de hjælpepakker, regeringen har stillet til rådighed for at holde hånden under den danske økonomi. Det gælder ikke mindst den førtidige udbetaling af de indefrosne feriemidler i efteråret, der ellers oprindeligt først skulle udbetales ved opnåelse af pensionsalderen. Den samlede udbetaling af feriemidlerne udgjorde i gennemsnit 9.400 kr. pr. person. Fratrukket feriemidlerne var stigningen i A-indkomsten før skat således mere beskeden med omkring 1,0 pct. i forhold til 2019, målt i faste priser.

Også høj stigning i indkomstoverførsler under krisen

En række indkomstoverførsler steg i gennemsnit markant efter COVID-19 indtraf i 2020 i forhold til 2019. Det gælder især arbejdsløshedsdagpenge, der bl.a. som følge af en høj stigning i antal modtagere på 49.600 personer voksede med hele 42 pct. eller fra 3.200 kr. i 2019 til 4.500 kr. pr. person i 2020-priser. Også indkomst fra sygedagpenge steg i 2020 mærkbart med 12 pct. i forhold til året før og var 2.300 kr. pr. person over 14 år.

Ansatte på lønkompensation havde lavere lønindkomst end gennemsnittet

Lønkompensationsordningen gjorde det muligt for arbejdsgiverne at hjemsende deres medarbejdere, der under nedlukningen ikke kunne arbejde fuldt ud, med hel eller delvis aflønning, mod at få udbetalt lønkompensation som et erhvervstilskud. Der var mere end 250.000 fuldt skattepligtige personer, der på et tidspunkt i 2020 var berørt af ordningen. Over halvdelen af disse havde lønindkomst fra en arbejdsgiver enten inden for brancherne handel, hoteller og restauranter eller kultur og fritid. Den gennemsnitlige lønindkomst for disse personer udgjorde 312.900 kr. og var dermed 10,3 pct. lavere end den gennemsnitlige lønindkomst for de 3,1 mio. personer med lønindkomst samlet set på 348.700 kr.

Relativ fremgang størst for de 55-59-årige

Gennemsnitsindkomsten topper sædvanligvis i aldersgruppen 45-49 år og udgjorde i 2020 432.900 kr. Det er godt 42 pct. over den gennemsnitlige A-indkomst for alle personer. Men det var de 55-59-årige, der havde den største relative vækst i A-indkomsten, der inflationskorrigeret steg fra omkring 383.700 kr. i 2019 til 405.000 kr. i 2020, svarende til 5,5 pct.

Udvikling i gennemsnitlig A-indkomst fordelt på aldersgrupper i 2020-priser (faste priser)Kilde: www.statistikbanken.dk/aindk2 og pris8

9.400 flere med A-indkomst over 1 mio. kr.

Antallet af personer med en årlig A-indkomst på over 1 mio. kr. (i 2020-priser) steg fra 56.700 i 2019 til 66.100 i 2020. Heraf skyldes de 7.600 imidlertid alene udbetalingen af de indefrosne feriemidler i forbindelse med COVID-19. Ekstraordinært mange krydsede i den forbindelse lige akkurat milliongrænsen. Ses der bort fra denne særlige udbetaling, var antallet af personer med en samlet indkomst på mere end 1 mio. kr således kun steget med 1.800 til 58.500 personer.

Hvad er A-indkomst?

A-indkomst omfatter hovedsageligt løn (73 pct.) og offentlige og private pensioner (20 pct.), men også dagpenge og kontanthjælp (5 pct.) samt SU (1 pct.). A-indkomsterne udgør ca. 90 pct. af de samlede indkomster. Boligstøtte og børnefamilieydelser er skattefri og indgår derfor ikke. Indkomst fra selvstændig virksomhed, renteindtægter og aktieudbytter er heller ikke A-indkomst. Opgørelserne af A-indkomst er før skat.

Nyt fra Danmarks Statistik

3. maj 2021 - Nr. 165

Hent som PDF
Næste udgivelse: 2. maj 2022

Kontakt

Kilder og metode

Foruden A-indkomst findes også tabeller med tal for de samlede indkomster for personer og familier samt mål for indkomstulighed. Første del af den samlede indkomststatistik udkommer primo september, mens disponibel indkomst og ulighedsmål udkommer i november. Danmarks Statistik kan tilbyde tilsvarende tabeller opdelt på kommuner.
Det er muligt at få mere detaljerede oplysninger fx kvartalsvise opgørelser mod betaling.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Befolkningstal

Anden information

Seneste nyt om Indkomst og løn