Gå til sidens indhold

Hjemmearbejde nærmer sig niveauet før Covid-19

Arbejdskraftundersøgelsen (kvt.) 3. kvt. 2021

Andelen af beskæftigede, der arbejdede hjemme faldt i tredje kvartal 2021 med 5 procentpoint. Det skyldtes, at det hyppige hjemmearbejde faldt kraftigt samtidig med at antallet af beskæftigede, der af og til arbejdede hjemme, kun steg lidt. Fra andet til tredje kvartal 2021 faldt andelen af hyppigt hjemmearbejde 6 procentpoint i private virksomheder og organisationer og 11 procentpoint i offentlige virksomheder og organisationer. Forekomsten af hyppigt hjemmearbejde ligger dog fortsat over 2019-niveauet, dvs. før Covid-19. Det viser ikke-sæsonkorrigerede tal fra Arbejdskraftsundersøgelsen (AKU).

Hyppigheden af hjemmearbejde blandt beskæftigede 15-64-årige, opdelt efter sektorKilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/aku280a

Mænd beskæftiget i den offentlige sektor er dem, der oftest arbejder hjemme

I tredje kvartal 2021 arbejdede 36 pct. af mænd beskæftiget i offentlige virksomheder og organisationer hjemme mindst én gang i løbet af en 4-ugers referenceperiode. Dette er et betydeligt højere niveau af hjemmearbejde end blandt både kvinder i offentlige virksomheder og organisationer samt blandt mænd og kvinder i private virksomheder og organisationer. Under nedlukningerne i andet kvartal 2020 og første og andet kvartal 2021 var andelen af mænd i offentlige virksomheder og organisationer, der arbejdede hjemme, 10 procentpoint højere end andelen af kvinder i offentlige virksomheder og organisationer, der arbejdede hjemme. Denne forskel skal ses i lyset af, at sundhedsvæsenet beskæftigelsesmæssigt er domineret af kvinder.

Andelen af beskæftigede 15-64-årige, der arbejdede hjemme mindst én gang pr. fire ugerKilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/aku280a

Stor variation i hjemmearbejde på tværs af brancher

Der er på brancheniveau stor variation i både niveau og udvikling hen over perioden præget af nedlukninger. Brancherne Information og kommunikation og Finansiering og forsikring, der begge er domineret af private virksomheder, havde  de højeste andele af hjemmearbejde, og det var også disse to brancher, der havde de største stigninger i hjemmearbejde. Finansiering og forsikring er desuden den eneste branche med en markant højere andel af hjemmearbejde i tredje kvartal 2021 end i første kvartal 2020. Alle øvrige brancher vendte i tredje kvartal 2021 i tilbage til et leje omkring andelen af hjemmearbejde i første kvartal 2020.

Andelen af beskæftigede 15-64-årige, der arbejdede hjemme mindst én gang pr. fire uger, efter branche

 

2020

2021

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

 

pct.

Landbrug, skovbrug og fiskeri

35,5

31,2

31,5

38,4

32,5

29,7

29,2

Industri, råstofudvinding

 

 

 

 

 

 

 

og forsyningsvirksomhed

27,7

33,9

27,2

31,6

34,4

30,0

28,4

Bygge og anlæg

21,0

25,4

18,8

22,3

20,5

17,9

18,5

Handel og transport mv.

20,0

20,9

18,0

22,9

25,1

21,8

18,4

Information og kommunikation

62,0

74,5

62,9

75,9

80,2

75,8

67,9

Finansiering og forsikring

48,5

69,3

51,7

71,9

81,7

72,4

60,6

Ejendomshandel og udlejning

40,5

38,1

30,8

48,4

48,3

41,0

35,8

Erhvervsservice

48,2

54,8

45,5

51,6

55,2

52,0

48,6

Offentlig administration,

 

 

 

 

 

 

 

undervisning og sundhed

35,1

45,8

34,2

39,1

44,6

38,8

31,1

Kultur, fritid og anden service

38,5

42,0

37,0

42,6

46,5

41,5

39,7

Uoplyst aktivitet

...

...

...

...

...

...

...

Kilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/aku280a

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Under de store nedlukninger i andet kvartal 2020, samt første og andet kvartal 2021 var det særligt ansatte i den offentlige sektor, der arbejdede mere hjemme. I perioden før Covid-19 var andelen af hjemmearbejde forholdsvis ens på tværs af sektorer. Direkte sammenligninger af privat og offentlig sektor under nedlukningerne kompliceres dog af, at de viste andele kun indeholder beskæftigede. For at få et mere komplet billede af nedlukningernes effekt på arbejdsmarkedet er det nødvendigt, at tage højde for ledigheden på tværs af sektorer og brancher.

Arbejdskraftundersøgelsen for fjerde kvartal 2020 og andet kvartal 2021 er 26. november 2021 blevet revideret. Beskæftigelsesfrekvensen for de 15-64-årige revideres i de to kvartaler med hhv. 0,1 og 0,2 procentpoint, mens gruppen af 15-64-årige uden for arbejdsmarkedet for de to kvartaler revideres med hhv. -0,1 og -0,2 procentpoint. Revisionen skyldes uregelmæssigheder hos Danmarks Statistiks eksterne dataleverandør.

Arbejdskraftundersøgelsens statistikbanktabeller er i forbindelse med denne udgivelse udvidet til også at omfatte 65-74-årige som en separat gruppe.

Nyt fra Danmarks Statistik

8. december 2021 - Nr. 438

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. marts 2022

Kontakt

Kilder og metode

AKU er baseret på kvartalsvise interview med ca. 18.000 personer i alderen 15-89 år og er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen. I de tal, der bringes i denne udgivelse, er der i modsætning til AKU-hovedtallene om ledighed og beskæftigelse ikke foretaget sæsonkorrektion af de viste tal. Læs mere om sæsonkorrektion på www.dst.dk/saesonkorrektion.
AKU benytter de internationalt anvendte definitioner af beskæftigelse og ledighed. Beskæftigede har minimum én times arbejde i den uge, de spørges om. De ledige er de ubeskæftigede aktivt jobsøgende, der kan tiltræde job inden for to uger. Alle øvrige personer betragtes definitorisk som værende uden for arbejdsstyrken.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation