Gå til sidens indhold

Maskin- og medicinalindustri trak produktionen op

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
3,0 %
oktober 2021 til november 2021

Industriens produktion og omsætning november 2021

Industriens samlede produktionsindeks steg 3,0 pct. i november - primært pga. pæne stigninger i hhv. maskin- og medicinalindustri. Produktionen svinger en del på månedsbasis, men set over perioden september-november så steg produktionen 0,3 pct. i forhold til de foregående tre måneder. Industriens produktion og omsætning er første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi, som er baseret på indberetninger om virksomhedernes faktiske aktiviteter. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling. I forhold til november 2020 er produktionsindekset steget med 12,2 pct. i ikke-sæsonkorrigerede tal.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Stigningen båret af medicinal- og maskinindustrien

Med en stigning i produktionen i november på hhv. 10,2 pct. og 13,6 pct, var det de to vigtige brancher medicinal- og maskinindustrien, som var driftkraften bag stigningen i det samlede produktionsindeks. Set over perioden september-november er produktionen i maskinindustrien steget med 11,1 pct. i forhold til de foregående tre måneder, mens produktionen i medicinalindustrien er faldet med 4,9 pct.

Kraftigt fald i elektronikindustrien

Produktionen i elektronikindustrien faldt med hele 17,3 pct. i november og set over perioden september-november er produktionen i branchen faldet 6,4 pct. Udover faldet i denne branche var der fald i produktionen i yderligere seks brancher i november. Samlet set var faldene dog ikke store nok til at trække det samlede produktionsindeks ned.

Stigende omsætning i november

Industriens samlede omsætning steg med 1,5 pct. fra oktober til november og lå i september-november 3,4 pct. over omsætningen i de foregående tre måender. Omsætningen steg 2,2 pct. på eksportmarkedet og 0,3 pct. på hjemmemarkedet i november. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. November 2021

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Sept.
- nov.

Nov.
 

Sept.
- nov.

Nov.
 

Sept.
- nov.

Nov.
 

Sept.
- nov.

Nov.
 

Sept.
- nov.

Nov.
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

3,7

3,6

0,0

0,5

1,4

-6,7

-1,4

5,3

0,3

3,0

Omsætning2

I alt

3,0

-0,4

3,2

5,4

3,2

1,1

1,7

0,4

3,4

1,5

 

Eksport

1,6

0,3

2,8

6,9

1,3

5,1

1,6

-0,5

2,5

2,2

 

Hjemme

7,3

-2,3

3,6

4,0

4,9

-2,5

1,9

2,9

5,2

0,3

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion faldt 6,2 pct. i september og steg 2,8 pct. i oktober. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen således uændret i september og opjusteret med 0,2 procentpoint i oktober Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne.

Øvrige indikatorer for eksport

Udenrigshandel med varer udarbejder også statistik om eksport, som alene omfatter varer, der krydser den danske grænse. Industriens produktion og omsætning omfatter både salg af varer produceret i og uden for Danmark. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker. Betalingsbalance og udenrigshandel for november 2021 bliver offentliggjort 10. januar.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. November 2021

 

 

2021

juni-augi/
sept.-nov.

Okt./nov.

 

Vægte1

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

118,1

125,2

129,0

121,0

124,4

128,1

0,3

3,0

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

112,8

110,7

108,3

113,8

112,4

112,5

2,1

0,1

Tekstil- og læderindustri

1,1

126,8

118,7

118,6

108,7

129,3

123,9

-0,6

-4,2

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

95,9

98,7

93,4

93,7

93,1

91,5

-3,4

-1,7

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

129,6

126,3

128,4

124,1

138,6

131,1

2,5

-5,4

Medicinalindustri

20,1

126,3

151,8

189,1

131,3

148,9

164,1

-4,9

10,2

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

125,0

128,5

108,9

113,7

109,9

117,8

-5,8

7,2

Metalindustri

8,7

107,8

103,7

95,8

101,1

102,2

98,4

-1,8

-3,7

Elektronikindustri

6,0

122,5

122,4

115,1

119,3

119,1

98,5

-6,4

-17,3

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

119,0

114,7

107,0

119,8

124,4

121,1

7,2

-2,7

Maskinindustri

14,0

102,0

115,4

122,4

127,1

117,2

133,1

11,1

13,6

Transportmiddelindustri

1,5

112,9

113,5

107,5

113,2

94,6

104,4

-6,5

10,4

Møbler og anden industri mv.

13,0

130,0

136,3

125,6

133,5

137,4

137,3

4,2

-0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsgodeindustri

27,2

112,5

120,4

117,4

123,3

117,9

122,1

3,7

3,6

Mellemproduktindustri

26,7

119,4

117,5

110,9

113,9

116,6

117,2

0,0

0,5

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

114,7

113,6

105,7

115,9

115,3

107,6

1,4

-6,7

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

121,4

134,4

150,1

125,1

134,1

141,2

-1,4

5,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

116,1

118,5

113,9

118,4

118,2

119,0

2,0

0,7

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

121,5

127,4

130,3

122,1

126,7

127,6

-0,7

0,7

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
3,0 %
oktober 2021 til november 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

10. januar 2022 - Nr. 7

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. februar 2022

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin. EUROSTAT udsender desuden hver måned en pressemeddelse, som kan findes på Eurostats hjemmeside. Pressemeddelelsen udsendes ca. midt på måneden efter alle EU-lande har indsendt deres data. Det skal bemærkes, at EUROSTAT i sin pressemeddelse kommenterer på udviklingen i industrien inkl. råstofudvinding og energiforsyning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation