Gå til sidens indhold

Industriens produktion faldt i september

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
-5,6 %
august 2021 til september 2021

Industriens produktion og omsætning september 2021

Industriens samlede produktionsindeks faldt 5,6 pct. i september primært grundet fald i medicinalindustrien. Ses der bort fra denne branche steg produktionen med 4,2 pct. Produktionen svinger en del på månedsbasis og set over hele tredje kvartal, så steg den samlede produktion 4,8 pct. i forhold til andet kvartal. I samme periode var der en stigning på 1,2 pct., når der ses bort fra medicinalindustrien. Industriens produktion og omsætning er første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi, som er baseret på indberetninger om virksomhedernes faktiske aktiviteter. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Fald i medicinalindustrien

Produktionen faldt med 29,6 pct. i medicinalindustrien i september. Faldet kommer efter en kraftig stigning i august, som skyldtes lagerforskydninger. Medicinalindustrien er præget af få store virksomheder, hvilket er baggrunden for, at der ofte er store udsving i produktionen på månedsbasis. Ses der over hele tredje kvartal, så steg produktionen dog i branchen med hele 17,1 pct. i forhold til andet kvartal.

Stigning i produktionen i ti brancher

Der var stigning i produktionen i ti ud af tolv brancher i september. Den procentvise største stigning var i branchen fremstilling af elektrisk udstyr, hvor produktionen steg med 11,1 pct. Stigningen i produktionen i denne branche samt de øvrige brancher med stigning var dog ikke nok til at modvirke faldet i medicinalindustrien.

Den danske industri klarer sig godt internationalt

Siden december 2020 er industriproduktionen i Danmark steget med 3,3 pct, hvilket er højere end både USA, Storbritannien, Tyskland, Sverige og det samlede EU-27 (uden Storbritannien). Produktionen i USA ligger 3,0 pct. over december 2020, mens den i Storbritannien og EU ligger hhv. 0,8 og 0,6 pct. over. Den svenske industriproduktion ligger 0,1 pct. under december 2020, mens produktionen i Tyskland ligger hele 6,4 pct under. Danmark ser således ud til at klare sig godt internationalt set. Det skal dog nævnes, at USA, Tyskland, Sverige samt det samlede EU ikke har offentliggjort tal for september ved udarbejdelsen af denne opgørelse. Storbritannien har senest offentliggjort data for juli.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015 og www.OECD.org.

Stigende omsætning i september

Industriens samlede omsætning steg med 7,2 pct. fra august til september og lå i tredje kvartal 2,9 pct. over omsætningen i de foregående tre måender. Omsætningen steg 8,7 pct. på eksportmarkedet og 4,9 pct. på hjemmemarkedet i september. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. September 2021

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Juli
- sept.

Sept.
 

Juli
- sept.

Sept.
 

Juli
- sept.

Sept.
 

Juli
- sept.

Sept.
 

Juli
- sept.

Sept.
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

5,5

5,3

-2,2

2,7

-4,2

10,5

9,4

-16,0

4,8

-5,6

Omsætning2

I alt

3,8

19,0

1,0

3,8

-2,6

10,8

4,0

1,0

2,9

7,2

 

Eksport

4,2

21,4

2,5

2,3

0,9

0,3

4,6

1,0

3,1

8,7

 

Hjemme

2,6

13,4

-0,3

5,1

-5,6

21,8

2,4

0,7

2,5

4,9

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion steg 6,4 pct. i juli og 3,3 pct. i august. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen således opjusteret med 1,1 procentpoint i juli og nedjusteret 1,8 procentpoint i august. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne. Revisionerne er større end normalt, da Danmarks Statistik grundet COVID-19 har valgt en lempligere rykkerprocedure af virksomheder, der ikke indberetter til tiden.

Øvrige indikatorer for eksport

Udenrigshandel med varer udarbejder også statistik om eksport, som alene omfatter varer, der krydser den danske grænse. Industriens produktion og omsætning omfatter både salg af varer produceret i og uden for Danmark. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker. Betalingsbalance og udenrigshandel for september 2021 bliver offentliggjort 9. november.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. September 2021

 

 

2021

April-juni/
Juli-sept.

Aug./ sept.

 

Vægte1

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

118,9

123,0

117,8

125,3

129,4

122,1

4,8

-5,6

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

110,8

113,0

112,9

110,8

108,4

113,9

-1,1

5,1

Tekstil- og læderindustri

1,1

114,8

126,7

127,3

118,9

118,3

122,1

-2,6

3,2

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

97,4

93,4

95,7

98,6

92,9

93,1

-0,7

0,2

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

125,0

119,9

129,1

126,0

128,1

123,8

1,0

-3,4

Medicinalindustri

20,1

138,0

142,5

125,0

152,2

189,3

133,3

17,1

-29,6

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

116,6

123,0

125,0

128,0

108,8

112,8

-4,1

3,7

Metalindustri

8,7

106,5

105,0

108,1

104,1

95,3

101,8

-5,8

6,8

Elektronikindustri

6,0

114,3

128,7

122,4

122,8

120,1

123,5

0,3

2,8

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

118,5

117,2

118,9

114,6

108,0

120,0

-3,4

11,1

Maskinindustri

14,0

102,2

122,5

101,7

116,2

123,8

128,6

12,9

3,9

Transportmiddelindustri

1,5

113,1

106,5

113,5

113,6

108,2

115,1

1,1

6,4

Møbler og anden industri mv.

13,0

131,9

127,9

129,9

136,1

124,8

133,6

1,2

7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsgodeindustri

27,2

111,2

122,8

112,4

120,9

119,2

125,5

5,5

5,3

Mellemproduktindustri

26,7

115,5

115,0

119,3

117,4

110,8

113,8

-2,2

2,7

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

120,3

113,7

115,8

114,3

104,9

115,9

-4,2

10,5

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

125,6

129,1

120,7

134,4

150,1

126,1

9,4

-16,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

114,0

118,1

116,0

118,6

114,4

119,2

1,2

4,2

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

122,3

123,9

121,2

127,5

130,6

123,1

3,8

-5,7

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
-5,6 %
august 2021 til september 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

5. november 2021 - Nr. 395

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. december 2021

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin. EUROSTAT udsender desuden hver måned en pressemeddelse, som kan findes på Eurostats hjemmeside. Pressemeddelelsen udsendes ca. midt på måneden efter alle EU-lande har indsendt deres data. Det skal bemærkes, at EUROSTAT i sin pressemeddelse kommenterer på udviklingen i industrien inkl. råstofudvinding og energiforsyning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation