Gå til sidens indhold

Industriens produktion steg i august

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+5,1 %
juli 2021 til august 2021

Industriens produktion og omsætning august 2021

Industriens samlede produktionsindeks steg 5,1 pct. i august primært grundet lagerforskydninger i medicinalindustrien. Ses der bort fra denne branche faldt produktionen med 2,7 pct. Produktionen svinger en del på månedsbasis og set over perioden juni-august, så steg den samlede produktion 1,8 pct. i forhold til de foregående tre måneder. I samme periode var der blot en stigning på 0,1 pct., når der ses bort fra medicinalindustrien. Industriens produktion og omsætning er første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi, som er baseret på indberetninger om virksomhedernes faktiske aktiviteter. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Kraftig stigning i medicinalindustrien grundet lagerforskydninger og sæson

Produktionen steg med hele 30,1 pct. i medicinalindustrien i august. Stigningen kan primært tilskrives produktion til lager. Stigningen blev desuden påvirket af et stort positivt bidrag fra sæsonkorrektionen. I beregningen af produktionen indgår også omsætningen samt prisudviklingen, hvor der i medicinalbranchen kun var mindre udsving i forhold til juli. Medicinalindustrien er præget af få store virksomheder, hvilket er baggrunden for, at der ofte er store udsving i produktionen på månedsbasis. Ses der på perioden juni-august, så steg produktionen i branchen med 7,1 pct. i forhold til de foregående tre måender.

Fald i produktionen i syv brancher

Der var fald i produktionen i syv ud af tolv brancher i august. Det procentvise største fald var i branchen plast-, glas- og betonindustri, hvor produktionen faldt med 12,9 pct. Set over perioden juni-august havde branchen et fald i produktionen på 1,0 pct. i forhold til de foregående tre måneder. Faldet i denne branche samt de øvrige brancher med fald i produktion var dog ikke nok til at modvirke den kraftige stigning i medicinalindustrien.

Faldende omsætning i august

Industriens samlede omsætning faldt med 6,4 pct. fra juli til august og lå i juni-august 0,5 pct. under omsætningen i de foregående tre måender. Omsætningen faldt 10,5 pct. på eksportmarkedet og steg 2,1 pct. på hjemmemarkedet i august. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. August 2021

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Juni
- Aug.

Aug.
 

Juni
- Aug.

Aug.
 

Juni
- Aug.

Aug.
 

Juni
- Aug.

Aug.
 

Juni
- Aug.

Aug.
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

1,3

0,4

-1,0

-5,0

-3,5

-7,9

3,6

14,4

1,8

5,1

Omsætning2

I alt

-2,9

-16,3

1,0

-2,1

-3,2

-11,9

-0,3

-0,1

-0,5

-6,4

 

Eksport

-1,2

-23,2

4,3

-1,3

-1,0

-3,7

-0,5

0,2

-0,1

-10,5

 

Hjemme

-7,3

7,3

-1,8

-2,8

-5,1

-19,3

0,3

-0,9

-1,1

2,1

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion faldt 4,5 pct. i juni og steg 5,3 pct. i juli. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen således opjusteret med 0,1 procentpoint i juni og med 1,9 procentpoint i juli. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne. Den store revision i juli kan primært tilskrives et par enkelte store virksomheder.

Øvrige indikatorer for eksport

Udenrigshandel med varer udarbejder også statistik om eksport, som alene omfatter varer, der krydser den danske grænse. Industriens produktion og omsætning omfatter både salg af varer produceret i og uden for Danmark. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker. Betalingsbalance og udenrigshandel for august 2021 bliver offentliggjort 11. oktober.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. August 2021

 

 

2021

Marts-maj/
juni-aug.

Juli/ aug.

 

Vægte1

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

123,1

118,9

123,1

117,6

123,8

130,1

1,8

5,1

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

117,3

110,6

112,6

112,5

110,2

107,7

-3,0

-2,3

Tekstil- og læderindustri

1,1

113,4

114,8

126,8

127,4

119,1

123,4

4,2

3,6

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

96,1

97,4

93,8

95,8

98,7

92,8

0,0

-6,0

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

120,7

125,0

120,0

129,4

127,6

129,1

5,6

1,2

Medicinalindustri

20,1

146,8

138,8

143,6

125,1

145,4

189,2

7,1

30,1

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

127,7

116,7

122,8

124,9

127,5

111,1

-1,0

-12,9

Metalindustri

8,7

109,4

106,5

105,0

107,8

104,8

94,6

-4,3

-9,7

Elektronikindustri

6,0

118,1

114,5

129,0

122,8

123,6

121,1

1,6

-2,0

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

121,4

118,0

116,2

118,2

113,8

107,8

-4,4

-5,3

Maskinindustri

14,0

104,6

101,8

121,7

100,8

115,0

123,5

3,4

7,4

Transportmiddelindustri

1,5

118,7

113,8

107,3

113,0

113,6

114,6

0,4

0,9

Møbler og anden industri mv.

13,0

132,7

131,4

127,8

129,6

135,7

127,9

0,3

-5,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsgodeindustri

27,2

115,7

110,9

122,7

112,0

120,7

121,2

1,3

0,4

Mellemproduktindustri

26,7

121,2

115,5

114,9

119,2

117,4

111,5

-1,0

-5,0

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

113,0

119,3

112,3

114,3

113,7

104,7

-3,5

-7,9

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

132,2

126,0

129,5

120,7

131,0

149,9

3,6

14,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

117,1

113,9

117,9

115,7

118,4

115,2

0,1

-2,7

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

126,2

122,4

124,1

121,1

126,0

131,1

1,5

4,0

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+5,1 %
juli 2021 til august 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

7. oktober 2021 - Nr. 364

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. november 2021

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin. EUROSTAT udsender desuden hver måned en pressemeddelse, som kan findes på Eurostats hjemmeside. Pressemeddelelsen udsendes ca. midt på måneden efter alle EU-lande har indsendt deres data. Det skal bemærkes, at EUROSTAT i sin pressemeddelse kommenterer på udviklingen i industrien inkl. råstofudvinding og energiforsyning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation