Gå til sidens indhold

7.000 flere lønmodtagere i juli

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) juli 2021

Fra juni til juli steg lønmodtagerbeskæftigelsen med 7.000 personer, svarende til en stigning på 0,2 pct. Det er en opbremsning i forhold til de foregående tre måneder, hvor de månedlige stigninger har ligget på mellem 17.000 og 34.000 personer. I juli var der 2.853.000 lønmodtagere, når der er taget højde for almindelige sæsonbevægelser.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Flere lønmodtagere i det private og færre i det offentlige i juli

Fra juni til juli steg antallet af lønmodtagere med 11.000 personer i sektoren virksomheder og organisationer, som primært består af private virksomheder. Det svarer til en stigning på 0,6 pct. I sektoren offentlig forvaltning og service er antallet af lønmodtagere faldet med 4.000 personer fra juni til juli, svarende til et fald på 0,5 pct. Faldet i offentlig forvaltning og service skyldes hovedsageligt et fald i antallet af lønmodtagere på det statslige undervisningsområde, herunder universiteter. Området har det seneste par år været præget af store udsving. Se under Særlige forhold ved denne opgørelse.

Flere lønmodtagere end før COVID-19

Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse var i juli 2021 51.000 personer højere end i februar 2020 umiddelbart før den første store nedlukning pga. COVID-19. I sektoren virksomheder og organisationer var der i juli 2021 29.000 flere lønmodtagere sammenlignet med februar 2020. I offentlig forvaltning og service var lønmodtagerbeskæftigelsen 22.000 personer højere sammenlignet med februar 2020.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til måneden før*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret

 

Februar
2020
 

Juni
2021*
 

Juli 2021*

 

Udvikling
feb. 2020
- juli 2021

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

i pct.

I alt

2801316

2845940

2852753

0,2

51437

1,8

Offentlig forvaltning og service

834468

861213

856824

-0,5

22356

2,7

Virksomheder og organisationer1

1966389

1984310

1995508

0,6

29119

1,5

Uoplyst sektor

459

417

421

..

..

..

*Foreløbige tal.
1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret

 

Februar
2020
 

Juni
2021*
 

Juli 2021*

 

Udvikling
feb. 2020
- juli 2021

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

i pct.

I alt

2801316

2845940

2852753

0,2

51437

1,8

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42512

41414

41324

-0,2

-1188

-2,8

Råstofindvinding

4466

3997

3939

-1,5

-527

-11,8

Industri

309727

310392

311253

0,3

1526

0,5

Energiforsyning

11180

11409

11460

0,4

280

2,5

Vandforsyning og renovation

11913

12486

12545

0,5

632

5,3

Bygge og anlæg

168998

177981

178505

0,3

9507

5,6

Handel

437124

442856

444690

0,4

7566

1,7

Transport

142186

136849

136759

-0,1

-5427

-3,8

Hoteller og restauranter

120872

106699

112840

5,8

-8032

-6,6

Information og kommunikation

112133

117206

116867

-0,3

4734

4,2

Finansiering og forsikring

84010

84739

84932

0,2

922

1,1

Ejendomshandel og udlejning

41364

42386

42651

0,6

1287

3,1

Videnservice

153557

159750

160750

0,6

7193

4,7

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service

156090

155772

156698

0,6

608

0,4

Offentlig administration, forsvar og politi

148780

157564

157365

-0,1

8585

5,8

Undervisning

224795

225167

219772

-2,4

-5023

-2,2

Sundhed og socialvæsen

510396

544286

542286

-0,4

31890

6,2

Kultur og fritid

57626

53388

55573

4,1

-2053

-3,6

Andre serviceydelser mv.

63128

61182

62125

1,5

-1003

-1,6

Uoplyst aktivitet

459

417

421

..

..

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Større usikkerhed i tallene på grund af COVID-19

Arbejdsmarkedet og dermed lønmodtagerbeskæftigelsen har været kraftigt påvirket siden marts 2020 som følge af COVID-19 og af de foranstaltninger, der er blevet sat i værk. De ekstraordinære forhold betyder, at den månedlige opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen er behæftet med større usikkerhed end sædvanligt. Dette skyldes dels, at udviklingerne fra måned til måned kan være langt større end sædvanligt, dels at nogle ansatte, særligt i perioderne med omfattende nedlukninger, har længere perioder end sædvanligt med fravær uden løn. Dette har der metodemæssigt været kompenseret for ved at justere grænserne for, hvor lange fraværsperioder, der medtages. Usikkerheden er større, jo større udsvingene i tallene er, og jo mere omfattende nedlukningen er.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er antallet af lønmodtagere i juni opjusteret med 500 personer før sæsonkorrektion. I månederne januar til maj er antallet af lønmodtagere nedjusteret med mellem 100 og 1.100 personer. Revisionen, der er normal for statistikken, er lille og skyldes alene, at datagrundlaget er blevet mere fuldstændigt.

COVID-19-relaterede aktiviteter

Mht. branchefordelingen af de COVID-19-relaterede aktiviteter som test, smitteopsporing og vaccine gælder det, at mange af de ansatte, der udfører de pågældende aktiviteter først fra og med udgivelsen i maj har kunnet udskilles fra virksomhedernes øvrige ansatte og dermed brancheplaceres retvisende. Ændringerne er ved denne offentliggørelse også indarbejdet i tallene for første kvartal 2021, således at de ansatte er placeret i retvisende branche fra januar 2021 til og med juli 2021. For de private virksomheders vedkommende var de ansatte i de nævnte aktiviteter før revisionen placeret i virksomhedernes normale branche, fx bygge og anlæg, finansiering og forsikring eller offentlig administration, forsvar og politi.

Det statslige undervisningsområde

Den statslige undervisningssektor har det sidste par år været påvirket af en tendens til ændrede indberetningsmønstre. Det ses især over sommermånederne, men også på andre tidspunkter af året. Samtidig har området i perioden med COVID-19 været påvirket af nedlukningen som følge af COVID-19, særligt i forhold til anvendelsen af løsere tilknyttede ansatte.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. september 2021 - Nr. 339

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. oktober 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation