Gå til sidens indhold

25.000 flere lønmodtagere i juni

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) juni 2021

Antallet af lønmodtagere steg med 25.000 fra maj til juni, svarende til en stigning på 0,9 pct. Det er femte måned i træk med et stigende antal lønmodtagere. Der var i juni 2.847.000 lønmodtagere, når der er taget højde for almindelige sæsonbevægelser. Udviklingen de sidste fem måneder skal ses i sammenhæng med, at betydelige dele af samfundets aktiviteter gradvist blev genoptaget efter de foregående måneders nedlukning, og at et stort antal personer var beskæftiget med test, smitteopsporing og vaccine.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Flere lønmodtagere end før COVID-19

Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse var i juni 46.000 personer højere end i februar 2020 umiddelbart før den første store nedlukning pga. COVID-19. I sektoren virksomheder og organisationer, der primært består af private virksomheder, var der i juni 19.000 flere lønmodtagere sammenlignet med februar 2020. I offentlig forvaltning og service var lønmodtagerbeskæftigelsen 27.000 personer højere sammenlignet med februar 2020.

Markant stigning i sundhed og socialvæsen siden februar 2020

I branchen sundhed og socialvæsen er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med 34.000 personer siden februar 2020, hvilket svarer til en stigning på 6,7 pct. Fra maj til juni steg antallet af lønmodtagere i branchen med 3.000 personer, svarende til en stigning på 0,5 pct. Udviklingen skal ses i sammenhæng med COVID-19-relaterede aktiviteter som test, smitteopsporing og vaccine, som har bidraget til flere lønmodtagere i branchen i både det private og det offentlige.

Stigning i hoteller og restauranter samt kultur og fritid i juni

I branchen hoteller og restauranter steg antallet af lønmodtagere fra maj til juni med 8.000 personer. Stigningen svarer til 8,3 pct. I juni var der 107.000 lønmodtagere i branchen. Det er dog 14.000 færre lønmodtagere sammenlignet med februar 2020, svarende til 11,7 pct. færre lønmodtagere. Samme forhold ses i branchen kultur og fritid, som også er kraftigt påvirket af perioderne med nedlukninger. Fra maj til juni er antallet af lønmodtagere i branchen steget med 3.000 personer, svarende til en stigning på 5,9 pct. Sammenlignet med februar 2020 var der i juni 4.000 færre lønmodtagere i kultur og fritid, hvilket svarer til et fald på 7,4 pct.

Udvikling i antal personer med lønmodtagerjob. Udvalgte brancher juni 2021 ift. februar 2020, sæsonkorrigeret*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret

 

Februar
2020
 

Maj
2021*
 

Juni 2021*

 

Udvikling
feb. 2020
- juni 2021

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

i pct.

I alt

2800761

2821905

2846730

0,9

45969

1,6

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42459

41380

41279

-0,2

-1180

-2,8

Råstofindvinding

4466

3944

4002

1,5

-464

-10,4

Industri

309727

309415

310572

0,4

845

0,3

Energiforsyning

11191

11288

11377

0,8

186

1,7

Vandforsyning og renovation

11906

12398

12489

0,7

583

4,9

Bygge og anlæg

169139

177328

178199

0,5

9060

5,4

Handel

436979

439669

441735

0,5

4756

1,1

Transport

142055

136357

137038

0,5

-5017

-3,5

Hoteller og restauranter

120726

98492

106636

8,3

-14090

-11,7

Information og kommunikation

112229

116995

117475

0,4

5246

4,7

Finansiering og forsikring

83936

84730

84694

0,0

758

0,9

Ejendomshandel og udlejning

41363

41772

42177

1,0

814

2,0

Videnservice

153476

158367

159942

1,0

6466

4,2

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service

155968

154924

155792

0,6

-176

-0,1

Offentlig administration, forsvar og politi

148780

157154

158068

0,6

9288

6,2

Undervisning

224746

224423

225799

0,6

1053

0,5

Sundhed og socialvæsen

510363

541805

544513

0,5

34150

6,7

Kultur og fritid

57598

50400

53352

5,9

-4246

-7,4

Andre serviceydelser mv.

63197

60673

61173

0,8

-2024

-3,2

Uoplyst aktivitet

459

392

419

..

..

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret

 

Februar
2020
 

Maj
2021*
 

Juni 2021*

 

Udvikling
feb. 2020
- juni 2021

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

i pct.

I alt

2800761

2821905

2846730

0,9

45969

1,6

Offentlig forvaltning og service

834556

860177

861955

0,2

27399

3,3

Virksomheder og organisationer1

1965745

1961336

1984355

1,2

18610

0,9

Uoplyst sektor

459

392

419

..

..

..

*Foreløbige tal.
1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Større usikkerhed i tallene på grund af COVID-19

Arbejdsmarkedet og dermed lønmodtagerbeskæftigelsen har været kraftigt påvirket siden marts 2020 som følge af COVID-19 og af de foranstaltninger, der er blevet sat i værk. De ekstraordinære forhold betyder, at den månedlige opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen er behæftet med større usikkerhed end sædvanligt. Dette skyldes dels, at udviklingerne fra måned til måned kan være langt større end sædvanligt, dels at nogle ansatte, særligt i perioderne med omfattende nedlukninger, har længere perioder end sædvanligt med fravær uden løn. Dette bliver der metodemæssigt kompenseret for ved at justere grænserne for, hvor lange fraværsperioder, der medtages. Usikkerheden er større, jo større udsvingene i tallene er, og jo mere omfattende nedlukningen er.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er antallet af lønmodtagere i april og maj nedjusteret med hhv. 600 og 300 personer før sæsonkorrektion. Revisionen, der er normal for statistikken, er lille og skyldes alene, at datagrundlaget er blevet mere fuldstændigt.

Mht. branchefordelingen af de COVID-19-relaterede aktiviteter som test, smitteopsporing og vaccine gælder det, at mange af de ansatte, der udfører de pågældende aktiviteter først fra og med udgivelsen i maj har kunnet udskilles fra virksomhedernes øvrige ansatte og dermed brancheplaceres retvisende. Ændringerne er gennemført for tallene for april, maj og juni og vil derudover blive indarbejdet i tallene for første kvartal ved den planmæssige revision i forbindelse med offentliggørelsen 21. september 2021. For de private virksomheders vedkommende er de ansatte i de nævnte aktiviteter til og med første kvartal 2021 pt. placeret i virksomhedernes normale branche, fx bygge og anlæg, finansiering og forsikring eller offentlig administration, forsvar og politi.

Nyt fra Danmarks Statistik

20. august 2021 - Nr. 294

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. september 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation