Gå til sidens indhold

Befolkningstilvæksten højest blandt de ældste

Befolkningsfremskrivninger 2021-2060

Sammenlignes den forventede befolkningsudvikling ifølge 2021-fremskrivningen med den faktiske befolkningsudvikling, der har været i Danmark mellem 1980 og 2021, fremgår det tydeligt, at den største vækst fremover forventes at finde sted blandt de ældste aldersgrupper. Hvor aldersgrupperne på 80 år og ældre ved indgangen til 2021 udgjorde knap 5 pct. af befolkningen, forventes denne andel at stige til omkring 10 pct. fra 2050 og frem. De øvrige aldersgruppers andele ændres i langt mindre grad hen over fremskrivningsperioden.

Befolkningen i faktiske folketal til og med 2021 og herefter ifølge 2021-fremskrivningenKilde: www.statistikbanken.dk/frdk121

Forventet befolkningstilvækst skyldes i varierende grad fødselsoverskud

Frem mod 2028 forventes en årlig befolkningstilvækst på omkring 0,4 pct., hvorefter tilvæksten forventes at falde jævnt mod et niveau på 0,12 pct. i 2050. Herefter forventes befolkningstilvæksten igen at stige op til 0,2 pct. i 2060. Hvorvidt den forventede befolkningstilvækst skyldes et overskud af fødte i forhold til antallet af døde eller en positiv nettoindvandring varierer i den fremskrevne periode. I 2022 forventes knap en tredjedel af befolkningstilvæksten at skyldes, at antallet af fødte overstiger antallet af døde, mens den resterende tilvækst skyldes en positiv nettoindvandring. I slutningen af 2020'erne udgør de to komponenter omkring halvdelen hver, hvorefter andelen af befolkningstilvæksten, der skyldes fødselsoverskuddet igen falder, indtil der omkring år 2044 forventes fødselsunderskud. Dette fødselsunderskud forventes at fortsætte indtil 2053, hvorefter andelen af befolkningstilvæksten, som skyldes et fødselsoverskud, igen forventes at stige til knap en tredjedel i 2059.

Fødselsoverskuds og nettoindvandrings andel af den samlede befolkningstilvækstKilde: www.statistikbanken.dk/frdk221

COVID-19s påvirkning på 2021-fremskrivningen

Fremskrivningen i 2021 er foretaget uden indregning af en eventuel fremtidig påvirkning af COVID-19, da der ikke på nuværende tidspunkt foreligger et tilstrækkeligt videns- og erfaringsgrundlag. Hvor det har været nødvendigt at vurdere fremtidige niveauer, er anvendt en konservativ tilgang. Påvirkningen af COVID-19 på befolkningsfremskrivningens fire hovedkomponenter i 2020 er håndteret i 2021-fremskrivningen på følgende måde: Ind- og udvandring tegnede sig for den mest markante nedgang i fremskrivningens datagrundlag. Her er antagelsen, at adfærden i 2021 vil ligne den i 2020, hvorefter både ind- og udvandring i 2022 og frem forventes at være på niveau med perioden før 2020. Fødselstal og dødstal var ikke tydeligt påvirkede i det samlede opgørelse af 2020. Der er dog foretaget en ekstra analyse af de foreløbige dødsårsager for 2020, med henblik på at undersøge om typen af dødelighed i 2020 var markant anderledes. Konklusionen er, at dette ikke var tilfældet, hvorfor samme metode som tidligere er anvendt. I forhold til fertilitet er anvendt et forsigtighedsprincip, der minimerer afvigelserne på det korte sigt relativt til sidst, idet fertiliteten i 2020 var lav.

Om befolkningsfremskrivningen

Befolkningsfremskrivningen udarbejdes årligt i et samarbejde mellem DREAM og Danmarks Statistik. Fremskrivningen er baseret på forudsætninger om tidligere års fødsler, dødsfald, ind- og udvandringer samt til- og fraflytninger mellem landsdele og kommuner. Grundlaget for fremskrivningen ændrer sig dermed fra år til år i takt med ændrede forudsætninger, ligesom beslutninger og hændelser i ind- og udland kan ændre resultatet både på nationalt, landsdels og kommunalt niveau. Fremskrivningen skal derfor ikke opfattes som en forudsigelse af, hvordan Danmarks befolkning faktisk vil se ud i fremtiden, men som et redskab, der angiver befolkningsudviklingen, hvis de demografiske forudsætninger fortsætter på det nuværende niveau.

Nyt fra Danmarks Statistik

20. maj 2021 - Nr. 187

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. maj 2022

Kontakt

Kilder og metode

Yderligere information om fremskrivningen samt den anvendte metode og forudsætninger findes på www.dst.dk/doku/befolkningsfremskrivning, på emnesiden samt på www.dreamgruppen.dk. Anvendt lovgrundlag: Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation