Gå til sidens indhold

61 pct. af dagens biler kører stadig i 2030

Motorparken (tillæg) bestanden af personbiler 1. januar 2021

I begyndelsen af 2021 kørte der 2,72 mio. personbiler på de danske veje. 1,65 mio. af disse, svarende til 61 pct., vil stadig køre på de danske veje i 2030, hvis det nuværende mønster for den aldersbetingede afgang fra bilbestanden fortsætter, og selv i 2047 vil der være flere end 165.000 tilbage. Se mere om forudsætninger og metode i Nyt fra Damarks Statistik 2018:385.

Udfasning af bestanden af personbiler pr. 1. januar 2021, fremskrivningKilde: Egne beregninger på basis af tal i Motorregistret. Findes ikke i Statistikbanken

Der blev holdt på bilerne i 2020

Grunden til, at restbestanden i 2030 er væsentligt større end i den tilsvarende beregning sidste år, er ikke bare, at der er kommet et års ekstra nye biler til i 2020, men også, at der i 2020 er forsvundet væsentligt færre biler af de tidligere årgange, end det blev forventet i sidste års beregninger.

Den væsentligt mindre aldersbetingede afgang i 2020 - dvs. hvor stor en del af en årgang, der er forsvundet fra 2019 til 2020 - har sandsynligvis sin rod i de usikkerheder, COVID-19 og afgiftsændringer har dannet for købernes investeringsplaner. I det lys kan mange have overvejet at vente på bedre tider og beholde den gamle bil lidt endnu.

Mindre afgang giver større restandele af den oprindelige tilgang

Resultatet af den mindre aldersbetingede afgang er, at restandelen af en given aldersgruppe i bestanden er større end, hvis afgangen havde været høj. I figuren neden for ses det fx, at der relativt set er væsentligt flere 8-årige biler tilbage i 2021-bestanden (den orange kurve) end der var 8-årige i 2020-bestanden (den grønne kurve). I et lidt længere perspektiv er det aktuelle billede dog anderledes end i 2011 (den blå kurve), hvor restandelene var større for stort set samtlige årgange.

Det er også bemærkelsesværdigt, at der i de nyeste bestande er betydeligt færre tilbage af de yngre biler, end der var i bestanden for ti år siden. Det kan bl.a. tilskrives den kraftigt stigende andel af leasingbiler, som registreres på kortere leasingkontrakter på fx tre år og derefter for en dels vedkommende eksporteres, mens andre (uregistreret) afventer videresalg på det danske marked.

Restandel af de forskellige aldersgrupper i bestandene. 1. januar 2011, 2020 og 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/bil8

Højere gennemsnitsalder og længere middellevetid

En anden effekt af, at der er forsvundet relativt færre af de ældre biler i 2020, er, at bestandens gennemsnitsalder er steget fra 8,8 år for et år siden til 8,9 år i dag. Samtidig har den lavere aldersbetingede afgang medført, at middellevetiden - den forventede levetid - for en 0-årig bil fra 2020 er steget til 16,0 år mod omkring 15 år de foregående år.

Personbilers gennemsnitsalder og middellevetid. 1. januar

 

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

 

antal år

Gnsn. alder

8,8

9,2

9,1

9,1

9,4

9,3

9,1

8,9

8,8

8,9

Middellevetid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

for 0-årige

16,4

16,6

17,1

15,9

16,9

16,1

16,0

15,1

15,1

16,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil8

Fra bestand 1. januar til bestand år+1

 

2010

2020

2025 estimeret

 

 

Afgang
bestand
primo

Forde-
ling af
afgang

 

Afgang
bestand
primo

Forde-
ling af
afgang

 

Afgang
bestand
primo

Forde-
ling af
afgang

 

stk.

pct.

stk.

pct.

stk.

pct.

Bestand 1. januar

2120322

 

 

2651726

 

 

3027903

 

 

Nyregistreringer

153614

 

 

199002

 

 

212 1661

 

 

Afgang

-110260

-4,82

100

-127061

-4,52

100

-148267

-4,62

100

0-4 årige

-6138

-0,92

5,6

-18196

-1,82

14,3

-18843

-1,92

12,7

5-9 årige

-4105

-0,8

3,7

-8484

-1,0

6,7

-11128

-1,1

7,5

10-14 årige

-29145

-4,9

26,4

-30026

-5,5

23,6

-39035

-5,3

26,3

15-19 årige

-46377

-14,4

42,1

-42249

-14,4

33,3

-50557

-14,8

34,1

20 årige +

-24495

-18,6

22,2

-28106

-15,9

22,1

-28705

-14,4

19,4

Tilgang netto

43354

2,03

 

71941

2,73

 

63898

2,13

 

Bestand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. januar år+1

2163676

 

 

2723667

 

 

3091801

 

 

1 Vægtet gennemsnit for 2020-2024.
2 Afgang i pct. af bestanden 1. januar året + nyregistreringer.
3 Nettotilgang i pct. af bestanden 1. januar året.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bil8

Nyt fra Danmarks Statistik

26. marts 2021 - Nr. 110

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. marts 2022

Kontakt

Kilder og metode

Den aldersbetingede afgang er den afgang, der sker fra det ene år til det næste af den rest af de oprindelige nyregistreringer, der er tilbage af en given aldersgruppe. Det skal bemærkes, at afgangen er upåvirket af antallet af oprindelige nyregistreringer. 
Den forholdsvis store afgang af 0- og 1-årige biler over de seneste 15 år hænger bl.a. sammen med bevægelserne på leasing- og udlejningsmarkedet, hvor bilerne efter en relativ kort anvendelsesperiode afmeldes for enten senere (i det nye år) at blive solgt og genregistreret eller at blive eksporteret.
Fremskrivningen af nyregistreringer for foretages ud fra et løbende vægtet gennemsnit af registreringerne i de foregående 5 år.
I fremskrivningen af bestanden for de kommende år beregnes restbestanden af en given aldersgruppe i en given årgang ud fra den afgang, som årgangen før havde for den tilsvarende aldersgruppe.
Bilernes gennemsnitsalder primo årene beregnes som et aritmetisk gennemsnit af alle bilernes alder, der i sig selv beregnes som 1. januar (opgørelsesår) ÷ 1. registreringsdatoen.
Tallet for middellevetiden angiver det gennemsnitlige antal år, som en 0-årig kan forventes at leve under den forudsætning, at de nuværende afgange/dødshyppigheder holder sig på det samme niveau i al fremtid.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation