Gå til sidens indhold

Hver dansker anvendte 25 ton materialer i 2019

Materialestrømsregnskab 2019

Den indenlandske materialeanvendelse var 24,9 tons pr. indbygger i 2019, en vækst på 4 pct. i forhold til året før. Den indenlandske materialeanvendelse har været stigende siden 2014, med en gennemsnitlig årlig vækst på 2 pct. i perioden. Den indenlandske materialeanvendelse opgøres som vægten af de ressourcer, der indvindes fra dansk natur tillagt vægten af de varer, der importeres og fratrukket vægten af eksporten.

Indenlandsk materialeanvendelse pr. indbygger efter produkttypeKilde: www.statistikbanken.dk/mrm2

Dansk indvinding af sand og grus betyder mest for materialeanvendelsen

Ikke-metalliske mineraler og produkter, der hovedsagelig dækker over sand og grus udgjorde halvdelen af den indenlandske materialeanvendelse pr. indbygger, svarende til 12,5 tons pr. dansker i 2019, en stigning på 3,5 tons pr. indbygger siden 2010. Væksten er drevet primært af bygge- og anlægsbranchens anvendelse af dansk indvundet sand og grus som er input i deres aktiviteter. Biomassen (som omfatter blandt andet høst, hugst i skoven og fiskeri) og fossil energi udgjorde hhv. 8,1 (32 pct.) og 4,5 (18 pct.) tons pr. indbygger af den danske materialeanvendelse i 2019. Dansk indvinding og udenrigshandel med fossil energi og produkter heraf har betydet mindre for den fysiske danske økonomi de sidste ti år, og i 2019 lå denne materialetype på et niveau 12 pct. lavere end i 2010. Læs mere om bl.a. udviklingen af olie- og naturgasindvindingen i Danmark i analysen: Hvad er værdien af Danmarks olie og naturgas i Nordsøen?.   

Godt høstår drev væksten i den indenlandske materialeanvendelse i 2019

Danmarks indenlandske materialeanvendelse steg med 4 pct. fra 139,3 til 145,2 mio. tons fra 2018 til 2019. Væksten blev drevet af et godt høstår efter tørken i sommeren 2018, som gjorde at den samlede danske indvinding af ressourcer steg med 6 pct. fra 2018 til 2019. Importen opgjort i tons fald med 1 pct., mens eksporten steg med 1 pct. i 2019 i forhold til 2018. 

Indenlandsk materialeanvendelse i de nordiske lande højere end i EU

I 2019 var Danmarks materialeanvendelse pr. indbygger 86 pct. højere end gennemsnittet for EU, som lå på 13 tons pr. indbygger. Den indenlandske materialeanvendelse i de fire nordiske lande Danmark, Sverige, Norge og Finland var 27 tons pr. indbygger i gennemsnit i 2019, altså 50 pct. højere end gennemsnittet for EU. I alle landene vist på figuren udgør ikke-metalliske mineraler og produkter heraf størstedelen af den indenlandske materialeanvendelse, mens metalliske mineraler fylder mindst undtagen i Finland og Sverige. Billedet af landenes materialeanvendelse i 2019 skal ses i sammenhæng med, at den er forbundet med landendes økonomiske aktivitet pr. indbygger (målt med BNP), som har været højere i de nordiske lande end for EU som helhed.

Indenlandsk materialeanvendelse pr. indbygger efter produkttype for udvalgte lande og EU. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/mrm2, Eurostat og Norges Statistik (SSB.no)

Indenlandsk materialeanvendelse indgår i FN's verdensmål

Indenlandsk materialeanvendelse pr. indbygger er en af indikatorerne for FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, Delmål 8.4: Brug ressourcerne effektivt i forbrug og produktion. Til måling af fremdriften mod opfyldelsen af målet opstilles tre varianter af materialeanvendelsen: indenlandsk materialeanvendelse målt i tons, indenlandsk materialeanvendelse pr. indbygger og ressourceproduktiviteten (indenlandsk materialeanvendelse pr. BNP).

Dansk økonomis fysiske materialestrømme fordelt på produkttyper. 2019

 

Dansk
ressource
indvinding

1.

Import2.

Direkte
materiale-
input
(3=1+2)
3.

Eksport4.

Indenlandsk
materiale-
anvendelse
(5=3-4)
5.

 

mio. ton

I alt

118.3

68.2

186.5

41.3

145.2

Biomasse

41.8

18.5

60.3

13.5

46.9

Metalliske mineraler og produkter heraf

0.0

6.4

6.4

5.3

1.0

Ikke-metalliske mineraler og produkter heraf

69.0

9.7

78.7

5.9

72.8

Fossil energi og produkter heraf

7.6

28.9

36.4

10.4

26.0

Andre produkter

3.7

3.7

3.8

-0.1

Affald til endelig anvendelse og deponering

1.0

1.0

2.3

-1.3

Anm.: Importen er opgjort inkl. olieprodukter, der anvendes af danske virksomheder til internationale transportaktiviteter i udlandet. Produkttyperne andre produkter og affald til endelig anvendelse og deponering er ikke relevante for opgørelsen af dansk ressourceindvinding.
Kilde: www.statistikbanken.dk/mrm2

Nyt fra Danmarks Statistik

14. december 2020 - Nr. 465

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. december 2021

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen er baseret på en række statistikker om dansk ressourceudvinding samt udenrigshandelsstatistikken.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation