Gå til sidens indhold

Vækst i ressourcebesparende aktiviteter

Grønne varer og tjenester 2019

Den samlede omsætning af grønne varer og tjenester udgjorde i 2019 knap 247 mia. kr. Det er 7 pct. mere end i 2018 og 24 pct. mere end i 2015. Den største del af omsætningen var relateret til ressourcebesparende aktiviteter, hvor der i 2019 var en omsætning på 182 mia. Ressourcebesparende aktiviteter stod dermed for 72 pct. af den samlede omsætning af grønne varer og tjenester. I forhold til 2018 var der en stigning på 9 pct., mens stigningen i forhold til 2015 var på 29 pct. Der er stigninger inden for næste alle ressourcebesparende områder, i faktiske tal dog især inden for omlægning til ikke-fossile energikilder. Omsætningen er i løbende priser og der er nogen usikkerhed i opgørelsen.

Indeks for omsætning af ressourcebesparende grønne varer og tjenester efter formålKilde: www.statistikbanken.dk/gron1.

Fokus på mange typer ressourcebesparelse

Aktiviteten inden for miljøformålet produktion af energi fra fornybare kilder dominerede ressourcebesparelserne med en omsætning på 133 mia. kr. ud af 182 mia. kr. i 2019, svarende til 73 pct. Fra 2015 til 2019 er der tale om en stigning på 37 pct. Der er imidlertid også stigning på andre områder, idet omsætningen inden for vandbesparende aktiviteter var 55 pct. højere end i 2015 og nu udgør 4,6 mia. kr. Under formålet reduceret forbrug af fossile stoffer, som især repræsenterer genbrug eller mindre forbrug af plastik i produktion, viser tallene en omsætning på 4,9 mia. kr., hvilket er en stigning på 38 pct. siden 2015. Stigende tendens ses også inden for mindre anvendelse af jern, metal og glas i produktionen, men dog mindre udtalt. Aktiviteten inden for energibesparelse har også været stigende og omsætningen udgjorde knap 30 mia. kr. i 2019. Udviklingen skal ses på baggrund af generelle prisstigninger på producerede varer på ca. 5 pct. fra 2015 til 2019.

Miljøbeskyttelse viser moderat stigning.

Inden for de miljøbeskyttende grønne varer og tjenester var omsætningen ca. 64 mia. kr. i 2019, en stigning på 12 pct. siden 2015. Hovedparten af aktiviteten handler om behandling af spildevand og affald i Danmark, men der er også tale om udstyr og viden, der eksporteres. Inden for beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand er der en stigning på 1,9 mia. kr. siden 2015, hvilket bl.a. hænger sammen med, at værdien af økologisk jordbrugsproduktion indregnes heri og at den har været stigende. Relativt er den største stigning fra 2015 til 2019 inden for bekæmpelse af støj med 45 pct.    

Grønne varer og tjenester efter formål

 

Omsætning

Eksport

 

2015

2019*

Ændring

2015

2019*

Ændring

 

mio. kr.

pct.

mio. kr.

pct.

Grønne varer og tjenester i alt

198451

246603

24

71706

90568

26

Miljøbeskyttelse i alt

57144

64270

12

12620

12188

-3

Beskyttelse af luftkvalitet og klima

7762

7746

0

2861

2591

-9

Spilde- og regnvandshåndtering

19378

21124

9

2799

2580

-8

Affaldshåndtering og genindvinding

19058

22036

16

4530

4578

1

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

8236

10150

23

1590

1501

-6

Støj- og vibrationsbekæmpelse

1013

1467

45

299

375

25

Beskyttelse af biodiversitet og landskabsværdier

562

536

-5

195

168

-14

Miljørelevant forskning og udvikling

401

414

3

118

149

26

Anden/tværgående miljøbeskyttelse

733

797

9

228

246

8

Ressourcebesparelse i alt

141308

182333

29

59086

78380

33

Håndtering af vandressourcer

2962

4585

55

1048

1759

68

Håndtering af skovressourcer

4487

4880

9

1195

1388

16

Produktion af energi fra fornybare kilder

97134

132969

37

43067

61415

43

Reduceret energi- og varmeforbrug

27343

29425

8

10455

10542

1

Reduceret forbrug af fossile stoffer

3536

4871

38

1366

1606

18

Reduceret forbrug af jern, metal og glas

2200

2629

19

753

565

-25

Forskning og udvikling i ressourceoptimering

2255

1975

-12

663

711

7

Anden/tværgående ressourcebesparelse

1391

999

-28

540

395

-27

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/gron1.

Også stigning i eksporten af grønne varer og tjenester

For grønne varer og tjenester viser de foreløbige tal en eksportværdi på lige over 90 mia. kr. i 2019 - mod 72 mia. kr. i 2015. Der er således tale om en stigning på 26 pct., hvilket især kan tilskrives stor og stigende eksport af vindmøller, samt en betydelig stigning inden for vandbesparende aktiviteter. Det skal understreges, at tallene af eksporten er indirekte beregnet.

Mange grønne arbejdspladser

Der var 76.000 årsværk beskæftiget med produktion af grønne varer og tjenester i Danmark i 2019, heraf 28.000 inden for miljøbeskyttende formål. Inden for ressourcebesparende formål var antallet 48.000, hvoraf knap halvdelen var inden for fornybar energi. I forhold til 2015 er der tale om en stigning på 11 pct. i grønne jobs, og 2 pct. sammenlignet med 2018.

Industrien er den største grønne branche

Omsætningen af grønne varer og tjenester er fordelt på seks hovedbrancher. I 2019 stod industrien for 60 pct. (147 mia. kr.), mens renovation udgjorde 12 pct. og bygge og anlæg 11 pct. De øvrige grupper var energiforsyning (9 pct.), videnservice (7 pct.) og landbrug, skovbrug og fiskeri (3 pct.) Siden 2015 er industriens andel steget med 4 procentpoint.

Nyt fra Danmarks Statistik

19. november 2020 - Nr. 426

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. november 2021

Kontakt

Kilder og metode

Formålet med statistikken er at give en økonomisk belysning af den markedsmæssige indsats på miljøområdet. Der skelnes mellem aktiviteter til miljøbeskyttelse og aktiviteter, som betyder reduceret brug af knappe ressourcer. Økonomien måles alene i første produktionsled. Tallene baserer sig både på eksisterende statistikker og en særskilt spørgeskemaundersøgelse. Der er en betydelig usikkerhed knyttet til resultaterne. Resultaterne for aktuelt år er foreløbige og vil blive revideret til endelige tal i ved næste offentliggørelse.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation