Gå til sidens indhold

35.000 flere lønmodtagere i maj

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) maj 2021

Antallet af lønmodtagere steg med 35.000 fra april til maj og nåede dermed 2.822.000, når der er taget højde for sæsonkorrektion. De 35.000 personer svarer til en stigning på 1,3 pct. Det er på samme tid den hidtil største månedlige stigning og det hidtil højeste antal lønmodtagere siden statistikkens start i 2008. Udviklingen skal ses i sammenhæng med, at betydelige dele af samfundets aktiviteter blev genoptaget efter de foregående måneders nedlukning, og at et stort antal personer var beskæftiget med test, smitteopsporing og vaccine. Tallene peger desuden i retning af, at det særligt er de yngre aldersgrupper, der har bidraget til beskæftigelsesfremgangen.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Flere lønmodtagere end før COVID-19

Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse var i maj 21.000 personer højere end i februar 2020 umiddelbart før den første store nedlukning pga. COVID-19. Mens lønmodtagerbeskæftigelsen i offentlig forvaltning og service i maj 2021 var 26.000 højere sammenlignet med februar 2020, var der 4.000 færre ansatte i sektoren virksomheder og organisationer, der primært består af private virksomheder. 

Stigning i hoteller og restauranter samt kultur og fritid i maj

Branchen hoteller og restauranter havde en stor stigning i antallet af lønmodtagere fra april til maj på 13.000 personer. Stigningen svarer til 15,5 pct. Med 98.000 lønmodtagere i branchen i maj var der dog fortsat 22.000 færre lønmodtagere i branchen sammenlignet med februar 2020, svarende til 18,5 pct. færre lønmodtagere. Samme forhold ses i branchen kultur og fritid, som også er kraftigt påvirket af perioderne med nedlukninger. Fra april til maj er antallet af lønmodtagere i branchen steget med 4.000 personer, svarende til en stigning på 8,7 pct. Sammenlignet med februar 2020 var der i maj 7.000 færre lønmodtagere i kultur og fritid, hvilket svarer til et fald på 12,7 pct.

Markant stigning i sundhed og socialvæsen siden februar 2020

I branchen sundhed og socialvæsen er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med 32.000 personer siden februar 2020, hvilket svarer til en stigning på 6,2 pct. Fra april til maj steg antallet af lønmodtagere i branchen med 5.000 personer, svarende til en stigning på 0,9 pct. Udviklingen skal ses i sammenhæng med COVID-19-relaterede aktiviteter som test, smitteopsporing og vaccine, som har bidraget til flere lønmodtagere i branchen i både det private og det offentlige.

Udvikling i antal personer med lønmodtagerjob. Udvalgte brancher maj 2021 ift. februar 2020, sæsonkorrigeret*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret

 

Februar
2020
 

April
2021*
 

Maj 2021*

 

Udvikling
feb. 2020
- maj 2021

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

i pct.

I alt

2800576

2786930

2822040

1,3

21464

0,8

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42463

41462

41301

-0,4

-1162

-2,7

Råstofindvinding

4466

4074

3943

-3,2

-523

-11,7

Industri

309518

308166

309288

0,4

-230

-0,1

Energiforsyning

11186

11263

11279

0,1

93

0,8

Vandforsyning og renovation

11903

12324

12397

0,6

494

4,2

Bygge og anlæg

169099

176512

177334

0,5

8235

4,9

Handel

436955

437213

439219

0,5

2264

0,5

Transport

142070

136050

136224

0,1

-5846

-4,1

Hoteller og restauranter

120712

85218

98439

15,5

-22273

-18,5

Information og kommunikation

112181

115349

116706

1,2

4525

4,0

Finansiering og forsikring

83954

84270

84874

0,7

920

1,1

Ejendomshandel og udlejning

41357

41505

41701

0,5

344

0,8

Videnservice

153492

157331

158429

0,7

4937

3,2

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service

156048

153627

155891

1,5

-157

-0,1

Offentlig administration, forsvar og politi

148779

156078

157358

0,8

8579

5,8

Undervisning

224821

222241

223856

0,7

-965

-0,4

Sundhed og socialvæsen

510347

537346

542136

0,9

31789

6,2

Kultur og fritid

57582

46227

50256

8,7

-7326

-12,7

Andre serviceydelser mv.

63183

60278

61008

1,2

-2175

-3,4

Uoplyst aktivitet

459

397

400

..

..

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret

 

Februar
2020
 

April
2021*
 

Maj 2021*

 

Udvikling
feb. 2020
- maj 2021

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

i pct.

I alt

2800576

2786930

2822040

1,3

21464

0,8

Offentlig forvaltning og service

834497

857001

860415

0,4

25918

3,1

Virksomheder og organisationer1

1965620

1929533

1961225

1,6

-4395

-0,2

Uoplyst sektor

459

397

400

..

..

..

*Foreløbige tal.
1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Større usikkerhed i tallene på grund af COVID-19

Arbejdsmarkedet og dermed lønmodtagerbeskæftigelsen har været kraftigt påvirket siden marts 2020 som følge af COVID-19 og af de foranstaltninger, der er blevet sat i værk. De ekstraordinære forhold betyder, at den månedlige opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen er behæftet med større usikkerhed end sædvanligt. Dette skyldes dels, at udviklingerne fra måned til måned kan være langt større end sædvanligt, dels at nogle ansatte, særligt i perioderne med omfattende nedlukninger, har længere perioder end sædvanligt med fravær uden løn. Dette bliver der metodemæssigt kompenseret for ved for sådanne perioder at justere grænserne for, hvor lange fraværsperioder, der medtages. Usikkerheden er større, jo større udsvingene i tallene er, og jo mere omfattende nedlukningen er.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er antallet af lønmodtagere i april nedjusteret med knap 2.000 personer før sæsonkorrektion. Revisionen er normal for statistikken og er af sædvanlig størrelsesorden. Den hænger sammen med, at datagrundlaget er blevet mere fuldstændigt.

Mht. branchefordelingen af de COVID-19-relaterede aktiviteter som test, smitteopsporing og vaccine gælder det, at mange af de ansatte, der udfører de pågældende aktiviteter først fra og med denne udgivelse har kunnet udskilles fra virksomhedernes øvrige ansatte og dermed brancheplaceres korrekt. Ændringerne er i forbindelse med denne offentliggørelse gennemført for tallene for april og maj og vil blive indarbejdet i tallene for første kvartal ved den planmæssige revision i forbindelse med offentliggørelsen 21. september 2021. For de private virksomheders vedkommende er de ansatte i de nævnte aktiviteter til og med første kvartal placeret i virksomhedernes normale branche, fx bygge og anlæg, finansiering og forsikring eller offentlig administration, forsvar og politi.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. juli 2021 - Nr. 270

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. august 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation