Gå til sidens indhold

Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) februar 2021

I februar steg antallet af lønmodtagere med 3.000 personer, når der er taget højde for sæsonkorrektion. Det svarer til en stigning på 0,1 pct. sammenlignet med ja-nuar. Stigningen kommer efter fald i beskæftigelsen i både december 2020 og ja-nuar 2021. Lønmodtagerbeskæftigelsen var i februar 38.000 personer lavere end for et år siden, umiddelbart før den første store nedlukning, hvilket svarer til et fald på 1,4 pct.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Færre lønmodtagere i det private og flere i det offentlige på et år

COVID19-nedlukningerne har medført, at der siden februar 2020 er blevet 52.000 færre lønmodtagere i sektoren virksomheder og organisationer, der primært består af private virksomheder, mens der er kommet 14.000 flere ansatte i offentlig forvaltning og service.

Stort fald i hoteller og restauranter siden første nedlukning i foråret 2020

I branchen hoteller og restauranter var der i februar 33.000 færre lønmodtagere sammenlignet med situationen 12 måneder tidligere. Det svarer til et fald på 27,2 pct., idet der i løbet af de 12 måneder er tale om betydelige udsving mellem nedlukningerne.

Også færre lønmodtagere i kultur og fritid

I branchen kultur og fritid, som også er kraftigt påvirket af perioderne med nedlukninger, var der i februar 10.000 færre lønmodtagere sammenlignet med 12 måneder tidligere, hvilket svarer til et fald på 18,2 pct.

Flere lønmodtagere i sundhed og socialvæsen siden februar 2020

I sundhed og socialvæsen er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med 17.000 personer på 12 måneder. Det svarer til en stigning på 3,4 pct.

Udvikling i antallet af personer med lønmodtagerjob i udvalgte brancher februar 2021 ift. februar 2020, sæsonkorrigeret*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret

 

Februar
2020
 

Januar
2021*
 

Februar 2021*

 

Udvikling
feb. 2020
- feb. 2021

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

i pct.

I alt

2799815

2759269

2761979

0,1

-37836

-1,4

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42494

42243

42188

-0,1

-306

-0,7

Råstofindvinding

4466

3956

3928

-0,7

-538

-12,0

Industri

309266

305992

306426

0,1

-2840

-0,9

Energiforsyning

11152

11764

11783

0,2

631

5,7

Vandforsyning og renovation

11886

12225

12243

0,1

357

3,0

Bygge og anlæg

168837

174320

175111

0,5

6274

3,7

Handel

437216

433755

434048

0,1

-3168

-0,7

Transport

142140

134428

134963

0,4

-7177

-5,0

Hoteller og restauranter

121079

89809

88178

-1,8

-32901

-27,2

Information og kommunikation

111838

113149

113437

0,3

1599

1,4

Finansiering og forsikring

83942

84617

85027

0,5

1085

1,3

Ejendomshandel og udlejning

41385

40925

41579

1,6

194

0,5

Videnservice

153495

154312

154854

0,4

1359

0,9

Rejsebureauer, rengøring og

 

 

 

 

 

 

anden operationel service

155431

151644

151833

0,1

-3598

-2,3

Offentlig administration, forsvar og politi

148598

154370

154794

0,3

6196

4,2

Undervisning

224591

217695

216850

-0,4

-7741

-3,4

Sundhed og socialvæsen

510552

525950

527831

0,4

17279

3,4

Kultur og fritid

57719

48238

47232

-2,1

-10487

-18,2

Andre serviceydelser mv.

63268

59455

59352

-0,2

-3916

-6,2

Uoplyst aktivitet

459

423

322

..

..

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret

 

Februar
2020
 

Januar
2021*
 

Februar 2021*

 

Udvikling
feb. 2020
- feb. 2021

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

i pct.

I alt

2799815

2759269

2761979

0,1

-37836

-1,4

Offentlig forvaltning og service

834458

846360

848568

0,3

14110

1,7

Virksomheder og organisationer1

1964897

1912486

1913089

0,0

-51808

-2,6

Uoplyst sektor

459

423

322

..

..

..

*Foreløbige tal.
1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Større usikkerhed i tallene på grund af COVID-19

Arbejdsmarkedet og dermed lønmodtagerbeskæftigelsen har været kraftigt påvirket siden marts 2020 som følge af COVID-19 og af de foranstaltninger, der er blevet sat i værk. De ekstraordinære forhold betyder, at den månedlige opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen er behæftet med større usikkerhed end sædvanligt, fordi nogle ansatte, særligt i perioderne med omfattende nedlukninger, har længere perioder end sædvanligt med fravær uden løn. Dette bliver der metodemæssigt kompenseret for, ved i sådanne perioder at justere grænserne for, hvor lange fraværsperioder, der medtages. Usikkerheden er større, jo mere omfattende nedlukningen er.

Lønmodtagere, som er midlertidigt fraværende fra arbejdet, regnes fortsat som beskæftigede under fraværet. Dette gælder også personer, som pga. den særlige situation er hjemsendt uden at arbejde, herunder lønmodtagere som virksomheden modtager lønkompensation for, og lønmodtagere der ikke modtager løn under fraværet.

Lønmodtagere, som er opsagt, men fortsat modtager løn i opsigelsesperioden, vil optræde som beskæftigede i denne opgørelse, indtil lønudbetalingen ophører. Virkningerne af afskedigelser vil derfor i sådanne tilfælde kunne fremgå af statistikken med flere måneders forsinkelse.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. april 2021 - Nr. 145

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. maj 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation