Gå til sidens indhold

Stort fald i lønmodtagerbeskæftigelsen i januar

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) januar 2021

I januar faldt antallet af lønmodtagere med 22.000 personer, når der er taget højde for sæsonkorrektion. Det svarer til et fald på 0,8 pct. sammenlignet med december. Faldet i lønmodtagerbeskæftigelsen skal ses i sammenhæng med, at der i hele januar var betydelige nedlukninger af samfundets aktiviteter for at bremse udbredelsen af COVID-19, se afsnittet Særlige forhold.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Størst fald i lønmodtagerbeskæftigelsen i hoteller og restauranter

Branchen hoteller og restauranter havde et stort fald i antallet af lønmodtagere på 9.000 personer eller 9,3 pct. fra december til januar og skal især ses i sammenhæng med lukningen for servering i restauranter. I januar var der 31.000 færre lønmodtagere i hoteller og restauranter sammenlignet med situationen i februar 2020, umiddelbart før den første nedlukning.

Udvikling i antallet af personer med lønmodtagerjob i udvalgte brancher januar 2021 ift. måneden før, sæsonkorrigeret*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Også store fald i handel, i undervisning samt i kultur og fritid

I handel, som også var påvirket af nedlukningen, var der i januar ligeledes et stort fald i antallet af lønmodtagere. I januar var der 6.000 færre lønmodtagere sammenlignet med december, hvilket svarer til et fald på 1,4 pct. I brancherne undervisning samt kultur og fritid var der fald på hhv. 5.000 og 4.000 lønmodtagere fra december til januar, svarende til fald på hhv. 2,4 og 8,1 pct.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret

 

Februar
2020

December
2020*

Januar 2021*

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2801084

2774774

2753132

-0,8

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42522

41465

42122

1,6

Råstofindvinding

4466

4052

3957

-2,3

Industri

310127

305817

306938

0,4

Energiforsyning

11158

11661

11767

0,9

Vandforsyning og renovation

11889

12181

12223

0,3

Bygge og anlæg

169117

173212

174511

0,7

Handel

436608

436182

429955

-1,4

Transport

142276

134549

133023

-1,1

Hoteller og restauranter

121019

98919

89680

-9,3

Information og kommunikation

111876

112724

113146

0,4

Finansiering og forsikring

83968

84325

84558

0,3

Ejendomshandel og udlejning

41386

41138

40980

-0,4

Videnservice

153573

153679

154328

0,4

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service

155818

151713

151414

-0,2

Offentlig administration, forsvar og politi

148608

153160

154919

1,1

Undervisning

224519

221683

216308

-2,4

Sundhed og socialvæsen

510818

523916

525589

0,3

Kultur og fritid

57640

52147

47944

-8,1

Andre serviceydelser mv.

63239

61607

59338

-3,7

Uoplyst aktivitet

459

644

430

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret

 

Februar
2020

December
2020*

Januar 2021*

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2801084

2774774

2753132

-0,8

Offentlig forvaltning og service

834773

847273

845637

-0,2

Virksomheder og organisationer1

1965851

1926857

1907065

-1,0

Uoplyst sektor

459

644

430

..

*Foreløbige tal.
1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Større usikkerhed i tallene på grund af COVID-19

Arbejdsmarkedet og dermed lønmodtagerbeskæftigelsen har været kraftigt påvirket siden marts 2020 som følge af COVID-19 og af de foranstaltninger, der er blevet sat i værk. De ekstraordinære forhold betyder, at den månedlige opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen er behæftet med større usikkerhed end sædvanligt. Usikkerheden hænger sammen med, at nogle ansatte, særligt i perioderne med omfattende nedlukninger, har længere perioder end sædvanligt med fravær uden løn. Dette bliver der metodemæssigt kompenseret for ved i sådanne perioder at justere grænserne for, hvor lange fraværsperioder der medtages. Usikkerheden er større, jo mere omfattende nedlukningen er.

Lønmodtagere, som er midlertidigt fraværende fra arbejdet, regnes fortsat som beskæftigede under fraværet. Dette gælder også personer, som pga. den særlige situation er hjemsendt uden at arbejde, herunder lønmodtagere som virksomheden modtager lønkompensation for, og lønmodtagere der ikke modtager løn under fraværet.

Lønmodtagere, som er opsagt, men fortsat modtager løn i opsigelsesperioden, vil optræde som beskæftigede i denne opgørelse, indtil lønudbetalingen ophører. Virkningerne af afskedigelser vil derfor i sådanne tilfælde kunne fremgå af statistikken med flere måneders forsinkelse.

Ny ferielov påvirker fuldtidsbeskæftigelsen

I forbindelse med denne udgivelse offentliggøres også reviderede kvartalstal for antal personer med lønmodtagerjob og for lønmodtagerjob omregnet til fuld tid på grundlag af betalte timer. Som følge af den nye ferielov har nyansatte funktionærer siden september 2020 ret til betalt ferie fra ansættelsens begyndelse. Derfor fratrækkes i mindre omfang end tidligere løntimer, når nyansatte funktionærer afholder ferie. Det giver et højere antal betalte løntimer og dermed et højere antal fuldtidsbeskæftigede. Således medvirker den nye ferielov til, at fuldtidsbeskæftigelsen stiger fra tredje til fjerde kvartal 2020. Derimod er opgørelsen af antal personer med lønmodtagerjob upåvirket af ændringerne i ferieloven. Se også Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service 4. kvt. 2020 - se Nyt fra Danmarks Statistik 2021:99.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. marts 2021 - Nr. 96

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. april 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation