Gå til sidens indhold

Fald i overskuddet i juli

Betalingsbalancen over for udlandet juli 2020

Ændret 16. september 2020 kl. 14:45

De reviderede tal for betalingsbalancens løbende poster er siden offentliggørelsen revideret yderligere med -0,3 mia. kr. for 2018 og -0,5 mia. kr. for 2019. De berørte tal er revideret og markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

I juli var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 12,5 mia. kr., hvilket var 1,2 mia. kr. mindre end i juni (i sæsonkorrigerede tal). Faldet sker på baggrund af et fald i overskuddet på både varer og tjenester, som hver faldt med 0,8 mia. kr.

Betalingsbalancens løbende poster i alt, nettoindtægter, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Revisioner i betalingsbalancen

I forbindelse med denne offentliggørelse er der gennemført en planlagt opdatering for perioden 2017-2020. Endvidere indarbejdes en ny stikprøve, der påvirker både importen og eksporten af varer og tjenester. Revisionerne har størst påvirkning på betalingsbalanceoverskuddet i 2019, som opjusteres med 26 mia. kr. og dermed overstiger 200 mia. kr. for hele året. Stigningen sker som følge af en stigning i overskuddet for tjenester og indkomst, mens overskuddet på varer nedjusteres.

Betalingsbalancens løbende poster i alt (kvartalstal), nettoindtægter før og efter revisionen, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bb2.

Ny stikprøve løfter importen og eksporten

De største revisioner som følge af ændringen i stikprøven til Udenrigshandel med tjenester er sket i 2019. De løbende udgifter revideres med 49 mia. kr., hvoraf bidraget fra den nye stikprøve er på 33 mia. kr. De løbende indtægter revideres med 75 mia. kr., heraf bidrager opdateringen af stikprøven med 39 mia. kr. Yderligere om revisionerne er beskrevet under afsnittet 'Særlige forhold ved denne offentliggørelse'.

Betalingsbalancens løbende poster i alt (kvartalstal), før og efter revisionen, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bb2.Betalingsbalancens løbende poster, bidrag til overskuddet, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Betalingsbalancens løbende poster

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

 

2020

Januar-juli

2020

 

Juli

2019

2020

Juni

Juli

 

mia. kr.

Løbende poster i alt

14,9

108,2

81,6

13,7

12,5

Indtægter

113,2

918,6

822,0

114,7

112,4

Udgifter

98,2

810,3

740,4

101,1

99,9

Varer

11,4

65,2

72,7

10,9

10,1

Eksport

62,5

460,0

442,9

63,8

63,0

Import

51,1

394,9

370,3

52,9

52,9

Tjenester

0,5

29,9

-1,0

0,7

-0,1

Eksport

35,5

321,5

259,6

34,3

32,9

Import

35,0

291,5

260,6

33,6

33,0

Indkomst

6,9

34,1

33,5

5,3

6,0

Indtægter

13,9

120,6

105,6

14,7

14,8

Udgifter

7,0

86,5

72,0

9,4

8,8

Løbende overførsler

-3,9

-21,0

-23,6

-3,2

-3,5

Indtægter

1,3

16,5

13,9

2,0

1,7

Udgifter

5,1

37,4

37,5

5,2

5,2

Kapitaloverførsler mv.

0,1

1,6

0,5

0,1

0,1

Kilde: www.statistikbanken.dk/bb1s og bb1.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Ny stikprøve

Med denne offentliggørelse er der desuden indarbejdet revisioner som følge af en opdatering af stikprøven bag udenrigshandel med tjenester. Opdateringen af stikprøven har givet anledning til revisioner af både varer og tjenester for 2018-2020. Ændringerne på varehandlen vedrører den del af varehandlen der foregår uden for Danmarks grænser, idet oplysningerne herom indsamles via Udenrigshandel med tjenester.

For 2018 er eksporten af varer og tjenester opjusteret med 18 mia. kr., mens importen er opjusteret med 15 mia. kr. For 2019 er eksporten af varer og tjenester opjusteret med 39 mia. kr., mens importen er opjusteret med 33 mia. kr. For 2020 er eksporten af varer og tjenester opjusteret med 20 mia. kr., mens importen er opjusteret med 18 mia. kr.

Stikprøven er opdateret for tællingsåret 2019. Hidtil er stikprøven blevet opdateret hvert femte år. Fremover ændres praksis og stikprøven forventes justret årligt. Den nye stikprøve er indfaset i 2018. Alle poster korrigeres med en fast faktor, således at ca. 50 pct. af revisionerne fra 2019 ligger til grund for revisionerne i 2018.

Læs mere om indsamling og opgørelse af Udenrigshandel med tjenester i statistikdokumentationen.

Årsopdatering

I forbindelse med denne offentliggørelse er der gennemført en planlagt opdatering for perioden 2017-2020, som følge af den løbende kvalitetssikring.

Varer og tjenester er revideret på baggrund af ny viden som følge af den løbende kvalitetssikring. For varerne er der primært tale om revisioner til den del af varehandlen, der foregår uden for Danmarks grænser.

Ændringerne i indkomst kommer især fra formueindkomsten. Revisionerne i formueindkomsten kan primært henføres til Danmarks Nationalbanks indarbejdelse af årsregnskabsoplysninger. Indtil årsregnskabsoplysningerne kan indarbejdes, bygger opgørelsen af formueindkomsten delvist på et skøn.

Opdateringen af formueindkomsten for 2017-2019 er fremrykket til denne offentliggørelse. Dermed udgår den planlagte opdatering 21. september.

De reviderede tal indarbejdes sammen med andre kilder i den kommende version af nationalregnskabet. Den dybe revision af nationalregnskabet, der dækker perioden 2017-2019 vil blive offentliggjort 30. september 2020 (i stedet for 30. juni 2020). Læs mere om Nationalregnskabets udgivelsesplan 2020.

Ændringer siden offentliggørelsen af betalingsbalance 10. august 2020

 

2017

2018

2019

20201

 

mia. kr.

Løbende poster i alt

7,0

0,3

26,0

-3,6

Indtægter

10,4

23,3

75,2

21,4

Udgifter

3,4

23,0

49,3

25,0

Varer

-7,9

-11,5

-10,8

-5,1

Eksport

-5,3

-1,0

3,3

5,0

Import

2,6

10,5

14,0

10,1

Tjenester

13,1

8,1

29,0

2,6

Eksport

13,8

19,9

58,5

17,8

Import

0,8

11,8

29,5

15,2

Indkomst

1,8

4,1

7,8

-1,4

Indtægter

1,9

5,1

13,7

-1,0

Udgifter

0,1

1,0

5,9

0,4

Løbende overførsler

0,0

-0,5

-0,1

0,3

Indtægter

0,0

-0,7

-0,2

-0,4

Udgifter

0,0

-0,2

-0,1

-0,7

1 For 2020 omfatter revisionerne januar-juni.

Varer solgt i udlandet efter forarbejdning i udlandet

Et ændret indberetningsmønster hos en stor virksomhed gav anledning til et fald i serien varer solgt i udlandet efter forarbejdning i udlandet i april. Dette er undersøgt nærmere og medfører nu en justering af serien tilbage til 2017.

Ændringen påvirker kun i mindre grad den samlede eksport, idet der er tale om omposteringer: Der er tidligere blevet lavet modregninger for eksporten af varer, der krydser den danske grænse som følge af senere prisændringer (under posten øvrige korrektioner), men virksomheden oplyser nu, at der er tale om en reduktion af varer solgt efter forarbejdning i udlandet.

Varer solgt i udlandet efter forarbejdning i udlandet, før og efter revision, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bbuhv og vbbuhv.

COVID-19: Tidlig indikator for varehandel

Som led i belysningen af COVID-19's betydning for udenrigshandel, offentliggøres en tidlig indikator for udviklingen i varehandlen med lande uden for EU. Denne indikator er baseret på daglige observationer, der ikke er sæsonkorrigerede, og er bl.a. derfor ikke direkte sammenlignelig med tal i denne nyt.

Se mere på: www.dst.dk/da/Statistik/eksperimentel-statistik#udenrigshandel.

Nyt fra Danmarks Statistik

8. september 2020 - Nr. 337

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. oktober 2020

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Der er definitionsmæssige forskelle mellem udenrigshandlen og betalingsbalancens varepost. Den mest betydende forskel udgøres af køb af brændstof til skibe i udenlandsk havn (bunkring) - se overgangstabel på www.dst.dk/bopdok.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation